is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 2, 12-05-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PhariMceutisch Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJOA, Apotheker te JSTjjmegen.

Het Pharmaceutiseh Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, ƒ4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien , gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen.

Prijs der advertentiën: Van 1 lot 6 Regels , elke regel meer 15 Cis., behalve het zegelrecht.

4Le Jaargang. | ZOAPAfe, 12 Met 1867. | w“» a

Wijziging van art. 34=van Wet 1. De Staatscourant van Zondag 5 Mei bevat de uitvaardiging der wet van 16 April 1867 {Staatsblad no. 38)j houdende wijziging van art. 24 der wet van 1 Juni 1865 {Staatsblad no. 58), regelende het geneeskundig staatstoezicht , namelijk de eerste alinea van art. 24 dier wet te lezen als volgt: „Aan ieder der geneeskundige raden wordt door Ons een jaarlijksche som toegekend ter bestrijding van zijne uitgaven, met inbegrip van vergoeding van reis- en verblijfkosten der leden en plaatsvervangende leden, en voor zoover zij niet behooren tot de geneeskundige ambtenaren , van vacatiegeld voor de vergaderingen, die zij bij wonen en voor de werkzaamheden in art. 13 genoemd.” Inde wet van 1 Juni 1865 was de vergoeding persoonlijk gesteld voor de leden en plaatsvervangende leden. (Zie No. 38 van den Derden jaargang.) Herziening der Pharmacopoea Neerlandica. De heer Eolsius , apotheker te ’s Hertogenbosch, verzoekt ons mede namens zijne collega’s het hiernavolgende afschrift vaneen adres, door hen dezer dagen aan Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken verzonden, in het Weekblad op te nemen. „De ondergeteekenden, allen apothekers gevestigd te ’s Hertogenbosch , nemende eerbiedige vrijheid zich tot Uwe Excell. te wenden en hunne bedenkingen omtrent de daarstelling vaneen Supplement op de Pharmacopoea Neerlandica in het midden te brengen. De behoefte aan eene verbetering of vernieuwing der Pharm. Neerl. had zich reeds lang doen gevoelen. De vele onnauwkeurigheden en (fouten in dien codex ingeslopen en het gemis van vele Pharmaceutische, nog in verschillende streken in gebruik zijnde, voorschriften, zoowel als chemische praeparaten , later tot den artsenijvoorraad gebracht, veroorzaakten ongelijkvormigheid inde bereidingen, en de Pharm. Neerl. miste alzoo haar doel:

doelmatigheid en gelijkheid der medicamenten in hetgeheele land. De adressanten vermeenen eerbiedig als hunne overtuiging te mogen in het midden brengen , dat dooreen Supplement wel leemten zouden kunnen worden aangevuld, maar alleen door eene algeheele vernieuwing der Pharmacopoea de fouten en onnauwkeurigheden kunnen weggenomen en onschadelijk gemaakt worden. Het zij echter den adressanten vergund hier aan te stippen, dat ook het gebruik van vele inde Pharm. Neerl. voorkomende middelen zeer beperkt is en zich bij enkele plaatsen, misschien bij enkele Doctoren bepaalt; dat het mitsdien voor velen eene drukkende en kostbare bepaling is, alle inde Ph. Neerl. opgenomene arti • kelen voortdurend te moeten in voorraad houden , en dat bij eventuëele vermeerdering of vernieuwing der Pharm. Neerl. die bepaling hoe langer zoo drukkender zal worden. Redenen waarom adressanten zich met den verschuldigden eerbied tot Uwe Exc. wenden met het verzoek om, wat het eerste punt aangaat, de invoering eeuer geheel nieuw bewerkte Pharmacopoea wel te willen bezorgen en ten opzichte van het tweede punt, de apothekers wel te willen ontlasten van de bezwarende verplichting om alles in voorraad te hebben, door de aanduiding inde Pharmacopoea van de werkelijk overal noodzakelijke geneesmiddelen dooreen teeken (* of §), Moals inde meeste andere Pharm. geschiedt, en het facultatief laten van het voorbanden hebben der overige artikelen aan den ijver of de behoefte der apothekers, wier eigen welbegrepen belang steeds medebrengt om datgene , ook zelfs buiten de Pharm., in voorraad te hebben , wat zij weten of met grond vermoeden noodig te zullen hebben. . ’t Welk doende volgen elf onderteekeningen.” Apothekersgiieven^iw^'s^ De verwachting op eene betere toey^(^^«>4e Pllar" macie na de invoering der nieuwe )