is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 3, 19-05-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En hiermee nemen we afscheid van Er. Tillmann s nieuwe stelsel, dat, hoe vindingrijk het zijn moge, zeker wel niet spoedig onze tegenwoordige benamingen en formulen zal verdringen. Geekts.

VERSCHILLENDE SOORTEN VAN KREOSOOT. Wij hebben in No. 6 en 47 van den vorigen Jaargang de ontstane kwesties omtrent de al ol' niet identiteit van kreosoot uit teer van beukenhout (het kreo soot van Eeiohenbach) en van kreosoot uit teer van steenkolen (phenylalcohol) behandeld. Door de receptuur is thans een belangrijk onderscheid tusschen beide soorten openbaar geworden. Onder den naam van Collodium kreosotatum wordt tegen kiespijn eene gelatiueuse zelfstandigheid aangeprezen, bereid door ondereenmeuging van 15 deelen kreosotum en 10 deeleu collodium. Bust heeft waargenomen, dat dit mengsel alléén dan geleiachtig wordt, wanneer men kreosoot uit sleenkoleuteer aanwendt, zoodat slechts deze kreosoot voor de bereiding van dit praeparaat bruikbaar is, want kreosoot nit beukenhoutteer geeft met collodium een helder en slechts weinig dikvloeibaar mengsel. Behalve dit belangrijk herkenningsmiddel voor de soort van kreosoot, heeft Dager nog andere keuteekenen van onderscheiding tusschen de beide soorten beproefd, namelijk reacties met ammonia, potassa, ijzerchloride. De belangrijkste is de oplosbaarheid van het houtkreosoot in verwarmde ammonia, en de gele afscheiding bij bekoeling; de onoplosbaarheid daarentegen en de bruine, violet weerschijnende, afscheiding van het teerkreosoot. Persoonlijke aangelegenheden. De apothekers 3de klasse A. Machielse en J. B. Nagelvoort zijn bij besluit van Z. M. voor 5 jaren gedetacheerd bij het ieger in Oost-Indië. Openlijke correspondentie. ( te U. Eene permanente toezending van het Weekblad is niet onze zaak, maar die des uitgevers. Wij zullen echter zorgen, dat de uommers, waarin artikelen van uwe hand voorkomen of worden besproken , u steeds worden toegezonden. Advertentie». Gemeente-Apotheek van ’sGravenhage. Ten gevolge der benoeming van den Heer K. PLBMFBB VAN BALEN tot Gemeente-Apotheker te Arnhem , wordt er in bovengenoemde Apotheek met primo Augustus een bekwaam, bij voorkeur geëxamineerd , BEDIENDE verlangd. Men vervoege zich met franco brieven, doch liefst in persoon, bij G. DE MAN, Gemeente-Apotheker. Ter opleiding in eene Apotheek wordt gelegenheid aangeboden voor een JONGELING- van fatsoenlijken huize , tegen genot van kost en inwoning. Aanvrage franco, sub. litt. A. Z. bij den Boekhandelaar D. B. GENTEN, Bokin, Amsterdam. lllegen 1 Augustus a.s. wordt inde Apotheek eener X weduwe , als PBOVISOB gevraagd, een geëxamineerd Apotheker, van de Frot. godsdienst, tegen genot van kost, inwoning en salaris. Brieven franco onder lett. C., bij den Uitgever D. B. CENTEN te Amsterdam.

Advertentie» •

Bij een Apotheker of Geneesheer wenscnt, door bijzondere omstandigheden, zoo spoedig mogelijk geplaatst te worden een BEKWAAM BEDIENDE. Franco brieven, met opgaat van conditiën (ex- of intern) wordt men verzocht in te zenden bij den Heer redacteur B. .1. OFWUBDA, te Nijmegen, lett. Z, o rpr] tegen 1 Augustus of vroeger in vXv? VJL IA eene drukke Apotheek te Botterdam, een geëxamineerd ol bekwaam HÏÏLF-APOTHEKEB (intern) tegen ruim salaris. Adres met franco brieven onder lett. G., bij den Boekhandelaar F. M. BAZENDIJK te Botterdam. Bij ïï. H. ÜLOÏB, Apotheker Zeedijk , M. 188, te Amsterdam , zijn voor H.H. Apothekers en Drogisten voorhanden: uitmuntend droge en reukeloze CAPSULES DITES MOTHES met Balsamum Copaivae , Oleum Jeeoris Aselli, Oieum Bicini en Oleum Terebinthinae tot de volgende prijzen : 12 Doozon ƒ4; 25 Doozen ƒ8; 50 Doozen (15; 100 Doozen / 25. Brieven en gelden franco. E. Leybold in Kölu. Fabrik und Magasin aller pliarmaceullschen chemischen, pliysikaliscbeu, technische» etc. ütensilien und Apparate HoMgiasfabrik, .1 Mechanische Werkstatte

liefert ausser den in seinem neueslen Catalog (3te Ausgabe), welcher auf portofreies Ersuchen gratis zu Diensten steht, aufgeführlen und abgebildeten ü3OO Artikeln auch alle sonstigen in obige Branchen emschlagenden Gerathschalten und Apparate nach Beschreibung oder Lehrbüchern, und übermmmt die vollstandige Einrichtung von Apotheken , chemische» Laboratorleu u. pliysihalischen Kabinetten. Die Glasfabnk liefert alle Hotalglaswaaren, worunter namentlich die allgemem beliebten englischen Medicinglaser, alle Parfumerie- und Kssenzenglaser, Jflasclien jeder Art zum Autstellen u. zu Versendungen, vorzügliche Wassers tandsglaser, alle Sorten Trlnkglaser u. s. w. accurat und bilbg. *** Door J. GBEVEN , Boekhandelaar te Utrecht, is uitgegeven: Prol. E. MULDEU , Scheikundige aanleekeningen, dl. 1; i—3 alle vering ƒ ledere aflevering is afzonderlijk verkrijgbaar. A. VV. HOFMANN, Inleiding tot de nieuwere Scheikunde, bewerkt door Dr. H. F. B. Huiieecht . . . , ƒ 2.90 Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.