is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 4, 26-05-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Bladz. 2.) Apolliekcisgrieveu 11.

b. Het verschil inde berekening der geneesmiddelen. Inde ontwerpen van Juni 1862 en October 1868 was door de Regeering eene prijslijst voorgesteld, dooiden Minister van Binnenlandsche Zaken vast te stellen , na eene commissie van deskundigen , bestaande uit apothekers en geneeskundigen , gehoord te hebben , een tarief dus bij een algemeenen maatregel van inwendig bestuur vast te stellen, boven hetwelk de apotheker bij de berekening der geneesmiddelen niet mocht gaan. De toenmalige minister heeft zich slechts met moeite laten scheiden van het denkbeeld, om den apothekers een tarief voor ge* neesmiddelen voor te schrijven. Alleen op verzekering van deskundigen, „dat de wetten , welke den prijs der koopwaren regelen , haar natuurlijken invloed ook op de apothekersrekeningen uitoefenen , en dus bij tarifeering het publiek niet winnen , maar verliezen zou”, heeft hij zijne bedenkingen voor die verzekering doen wijken. Met | meerderen hebben wij toen ter tijde een tarief bij een onbeperkt getal apotheken bestreden. Wij waren gevoelig over de zinsnede inde Memorie van Toelichting : „De conventioneele prijs , die tot hiertoe voor „de geneesmiddelen gevorderd wordt, is veelal te hoog en „drukt op de verbruikers, welke die middelen niet vrijwillig, maar door ziekte gedwongen, koopen ,” en hoewel wij gaarne toestemden, „dat de verbruikers dien prijs niet „konden schatten noch er over onderhandelen ,” achtten wij het artikel (art. 17), waarin de apotheker verplicht wordt, op verlangen , eene gespecificeerde rekening der geleverde geneesmiddelen te geven , en in het algemeen de concurrentie, krachtig genoeg’, om overdreven eischen aan de zijde des apothekers tegen te gaan. Ben taxe wordt door de noodzakelijkheid voorgeschreven bij een beperkt getal apotheken, maar hij levert overigens een tal bezwaren op, bestaande hoofdzakelijk inde verandering der marktprijzen van de geneesmiddelen en inde gelijkstelling van den taxe bij het verschil inden aard der levensbehoeften voor den apotheker naar gelang zijne woonplaats tot de grootere of kleinere, tot de meer of minder welvarende behoort. Bij de vrijheid voor het berekenen der geneesmiddelen, z. a. in ons vaderland, 'geeft aan den anderen kant het verschil inde prijzen den apotheker aanleiding tot ernstige grieven. Er wordt hier ruim spel gegeven aan afgunst en nijd, de onedele volgelingen der concurrentie, en het stelsel van „onderkruiping” kan hier op breede schaal worden toegepast. Het verschil inde prijzen der geneesmiddelen heeft maar al te vaak onaangename ontmoetingen met patiënten of onuitwischbare veeten tusschen collega’s ten gevolge gehad. Ook in dit opzicht verwachten wij in latere tijden verbetering en samenwerking bij collega’s, in wetenschappelijkheid en stoffelijke welvaart vooruitgegaan. ♦) Vervolg op No. 2.

Als een voornaam middel, om de nadeelige gevolgen van de vrijheid inde berekening der geneesmiddelen te vermijden , herhalen wij een voorstel, reeds ineen der nommers van dqn Eersten jaargang aan onze collega’s gedaan, Het is, dat de apotheker bij het afgeven der copie vaneen recept daarop de som zet, die bij hem voor het geneesmiddel is betaald. Dit wekt vertrouwen op tusschen apothekers derzelfde plaats, indien eene copie door den een afgegeven, bij een ander tot gereedmaken wordt aangeboden, maar het is vooral nuttig, wanneer een patiënt voor eenigen tijd of voor goed de gemeente, alwaar de apotheker gevestigd is, met der woon verlaat. De indruk is steeds ongunstig, indien by eene copie een hoogere of lagere prijs bedongen wordt, dan bij het oorspronkelijk recept en geeft al lichtelijk aanleiding tot weinig vleiende gevolgtrekkingen omtrent den een of anderen collega. Jledcdeelingen. Ingebonden stukken. De Redactie was op haar onpartijdig standpunt verplicht tot het opnemen van onderstaande repliek. Wij laten verder alle bewoordingen, opmerkingen en gevolgtrekkingen voor rekening der schrijvers, wier namen bij ons bekend zijn. Amsterdam, 21 Mei 1867. Den Heer R. J. Opwijrda , Redacteur van het Pharm. Weekblad. Welßdele Heer! Met het opnemen van onderstaande regelen in uw Pharm. Weekblad], zal ÜBd. ons zeer verplichten. Gelezen hebbende het ingezonden stuk omtrent het hulpapothekers-examen te ’s Hage, zoo meenen wij het niet ongepast, daaromtrent ons gevoelen mede te deelen. Wij zijn het volstrekt niet eeus met het houden van eene openbare recensie omtrent bovengenoemd examen; daarbij vinden wij het evenzeer ongepast, vragen door de, door de regeering bevoegde commissie , als het ware in een belachelijk daglicht te stellen. Vooreerst twijfelen wij aan de waarheid omtrent bedoelde vraag , daar er wel aan den candidaat gevraagd is, wat het onderscheid is tusschen de mannetjes- en woH»(/es-bloedzuiger, maar niet om op de plaat de mannetjes-bloedzuiger aan te toonen. (Doelde die vraag niet om de scherpzinnigheid van den candidaat te beproeven ?) Wat verder de opmerkingen betreft omtrent de vragen over de mineralogie en pharmacognosie, déze waren, naar ons inzien, voldoende gesteld. Over het behandelen van de foutief gestelde recepten, daar is, in sommige punten , ook genoegzaam over gehandeld ; wij willen ons echter niet leenen, om daar een juist oordeel over te vellen. Wij vinden het echter voorden aanstaanden candidaat niet aangenaam , dit examen zoo breedvoerig gerecenseerd werd. Waartoe toch kunnen die zaken aanleiding geven, voornamelijk daar zij gemaakt zijn door reeds gevestigde | Pharmaoeuten?