is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 4, 26-05-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij kunnen nimmer tot een goed doel leiden. Wij hopen echter in het vervolg, dat deze zaken achterwege mogen blijven, daar op het vorige examen meerdere vragen gedaan werden , die niet tot het examen vnm- hnln-anotheker behooren.

Wij bedoelen: het aantoonen van vergiften. Over geen van beide willen wij ons uitlaten , doch vinden het zeer ongepast, zoodanige recensiën in openbare bladen te plaatsen. Het oordeel omtrent het examen staat ieder vrij, daar het in het publiek gehouden is , maar ongegronde recensiën moeten daarbij achterwege blijven, daar er nergens inde wet omtrent het examen, eenige aanduiding wat het vragen en voorleggen betreft, gegeven wordt, en zulks alleen aan de door de regeering gekozene examinatoren overgelaten is. d. H. en v. T. Verscheld onheilen. Het ozon, in het groot vervaardigd, is tot een bepaald technisch doel aangewend, namelijk tot het helder maken van suikersap in eene suikerraffinaderij te Londen. Het ozon wordt daartoe voortgebraeht door middel van een electromagnetischen toestel van Wilde te Manchester, een toestel, die door eene stoommachine van 15 paardenkracht wordt in werking gebracht. De klossen van dezen toestel hebben 4 voet hoogte, 10 duim dikte en bevatten omstreeks 6 kilo koperdraad. De hamer maakt niet minder dan 10,000 bewegingen in ééne minuut. Het electrische licht, door dezm toestel voortgebracht, is zoo sterk, dat men het niet met het bloote oog kart waarnemen, Indieu men het ineen brandglas concentreert , ontsteekt het brandbare lichamen , zooals papier enz. even goed als het zonlicht en zijne warmte laat zich op 50 el afstands gevoelen. Het doet het platina smelten als lood. Het aldus voortgebrachte licht kost omstreeks 30 a 40 cents per uur, de kosten der stoommachine daaronder begrepen. Te Manchester heeft men het reeds met zeer goed gevolg bij de photographie doen dienen. Plizeau heeft medegedeeld, dat joodzilver de merkwaardige eigenschap heeft om inde koude uitte zetten en inde warmte in volumen te verminderen. Deze geheel van alle lichamen afwijkende eigenschap is bij het joodzilver temeer opvallend , omdat verbindingen , waaronder het overigens gerangschikt wordt, zooals de chloruren van potassium , sodium , ammonium en zilver, de bromureu van potassium en zilver en de joduren van potassium, kwikzilver, lood en cadmium de eigenschap gemeen hebben, om bij verwarming zeer in volumen te vermeerderen, zelfs meer dan de meest uitzetbare metalen, zooals lood en zink. Bij 46° is de uitzettingseoëfficiënt van chlooratnmonium -f- 39,7 5, van chloorzilyèr -j- 13,33, van broomzilver -f- 3,83, van jooipotassium -+- 16,76: het joodzilver treedt in deze reeks op met een negatief teeken als 1,4. Als eene zeer gevoelige reactie op salpeterzuur en salpeterzure zouten wordt door Terveil de volgende opgegeven. Voegt men bij water, hetwelk met zwavelzuur zuur gemaakt en met zink in aanraking is, eene zeer ge.

(Bladz. 3.) ringe hoeveelheid vaneen salpeterzuur zout of eenige droppels salpeterzuur en giet men na verloop van eenige minuten de vloeistof af, dan werkt deze ontkleurend op overmangaanzure potassa. Het salpeterzuur zal hierbij namelijk gereduceerd worden tot salpeterigzuur, hetwelk verder zijne desoxydeereude werking op de overmangaanzure potassa uitoefent. Rosacyanine wordt door Schlumberger eene kleurstof geheeten, die ontstaat bij de werking van boorzuur en zwavelzuur op curcuma. Deze kleurstof is op zich zelf rozerood, maar neemt in verbinding met metalen eene zuivere blauwe kleur aan. Boorzuur alleen kan op curcuma deze werking niet uitoefenen; wel wordt de kleurstof curcumine bij koking met boorzuur zoodanig veranderd, dat zij na afscheiding niet meer door boorzuur rood gekleurd en niet als gewoon curcumine door alcaliën met eene bruine, maar nu met eene groengrijze kleur opgelost wordt. Deze gewijzigde kleurstof wordt door Schlumberger pseudocurcumine geheeten. S. is tot deze onderzoekingen geleid door de bekende reactie eener alcoholische oplossing van boorzuur op curcumapapier, waarbij dit papier oranjegeel wordt en door bijvoeging van zoutzuur rood, vooral bij het drogen, terwijl bij het droppelen vaneen alcali op het roode papier eene blauwe kleur ontstaat, die weldra in eene vuilgrijze overgaat. x Door Eeichter zijn aan de Parijsche academie twee merkwaardige monsters van het indium-metgal aangeboden, bestaande uit twee prisma’s ter lengte van omstreeks 20 centimeters. De waarde dezer stukken wordt geschat op 10,000 gulden. Het vergiftige bestanddeel der bladen van'Rhus toxicodendron is volgens Maisch een zuur, door hem genoemd toxicodendronnimr. Om het af te scheiden, "worden de kleingemaakte bladen met 6 proc. van hun gewicht gebluschte kalk en genoegzaam water gemacereerd. Men maakt de uitgeperste vloeistof zuur met zwavelzuur en onderwerpt haar aan de destillatie. Het destillaat met koolzure baryt geneutraliseerd , vertoonde eenige reactie op mierenzuur, doch de oplossing van het vrije zuur gaf met azijnzuur loodoxyde een zwaren witten neerslag, die slechts weinig in kokend water oplosbaar was. Ook werd het moeilijk oplosbare kwikzilveroxydezout bij kokino- niet veranderd. Maisch beeft verder opgemerkt dat hetÖ vrije zuur of zijn damp, op de hand gebracht, blaren en uitslag voortbrengt en besluit hieruit, dat de vergiftige aard der bladen aan dit zuur moet worden toegeschreven. Het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland heeft het vonnis in hooger beroep bevestigd , hetwelk door de ar' rondissements-rechtbank te ’s-Gravenhage 38 Maart 1.1. is uitgesproken over 3 apothekers aldaar , wegens het voorhanden hebben in hunne apotheek van geneesmiddelen in fleschjes enz., waarop niet stonden uitgedrukt de be■ standdeelen dier middelen. (Men zie over dit vonnis No. 49 , 50 en 53 van den vorigen Jaargang).