is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 5, 02-06-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inde repliek voorkomende in No. 4. Die refutatie is echter zóó armoedig, het beginsel treedt daarin zóó op den voorgrond, dat de commissie in hare handelingen toch vooral niet beoordeeld worde, omdat zij door de Rcgeering is aangesteld , dat ik , indien mij de schrijvers

onbekend waren , bijna geneigd zou zijn te gelooven, dat „le plaisir de se voir imprimés” hen gedreven heeft. Blijkbaar hebben zij de recensie niet begrepen ; deze had volstrekt niet tot doel de vragen door de commissie gedaan of hunne personen ineen belachelijk daglicht te stellen ; zij hebben zich eenvoudig ongunstig uitgelaten over de richting, die bij het examen gevolgd is. Ik vertrouw en doe misschien geen vergeefsch beroep op uwe sympathie, Mijnheer de Redacteur! dat de overtuiging van de stellers der recensie omtrent het examen volstrekt niet zal geschokt zijn door die repliek. Het is intusschen gelukkig, dat alle bewoordingen enz. door u voor rekening van de schrijvers worden gelaten en te betreuren, dat de Heeren niet zoo goed willen zijn een juist oordeel te vellen over de kwestie van de foutief gestelde recepten. Overigens beschouw ik de repliek als een gelukkig gekozen veiligheidsmaatregel met het oog op de candidaat-hulp-apothekers. Met hoogachting enz. THIEME. Uittreksels uit binnen- en bnltenlandschc tijdschriften. De uitvoer van opium uit Caicutta bedroeg in 1863—64 de waarde van 139,656,325 franc. China trok hiervan voor eene waarde van 98,463,857 fr., Singapore voor 15,850,000,, Penang voor 3,800,000 en Australië voor 186,940 fr. Chimogeen (Koudewekker , van , winter, en yiywpM, ik verwek) is eene vloeistof, door Prof. van der Yeyde in Noord-Amerika bereid uit den petroleumaether en wel uit de gassen , die zich het eerst uit de ruwe petroleum ontwikkelen. Deze vloeistof kookt reeds bij eene zeer lage temperatuur, maakt bij verdamping meer warmte latent, dan de aetherachtige vloeistoffen , die gewoonlijk tot de bereiding van kunstmatig ijs gebezigd worden en in dit opzicht uitstekende diensten kunnen verleenen. Het chimogeen is waarschijnlijk eene andere benaming voor het rhigolen , dat wij in No. 28 van den vorigen jaargang als anaestheticum beschreven. Om de hoeveelheid kleurende stef (chromogeen) inde lakmoes te bepalen, digereert men volgens Stenhouse omstreeks- 6 gram van de mos met eene verdunde sodaloog, welke bewerking men tweemaal herhaalt. Het gekleurde vocht wordt gefiltreerd en hierbij onder de noodige voorzorgen bijgevoegd eene oplossing van onderchlorigzure soda van bekende sterkte, totdat alle kleur verdwenen is. De hoeveelheid van het aangewende onderchlorigzure zout is evenredig aan de hoeveelheid kleurstof , inde verschillende monsters bevat. Als,een goed middel tot het langdurig bewaren van zwavelwaterstofwater wordt door Lepage eene bijvoeging van glycerine aanbevolen. Men mengt gelijke deelen schei-

kundig zuivere (gedestilleerde) glycerine en water cü leidt daarin op de gewone wijze zwavelwaterstofgas tot i verzadiging. Zuiver water absorbeert wel is waar meer f dan anderhalf maal meer gas dan dit mengsel, maarde op- : lossing van het mengsel heeft na verloop van maanden slechts weinig procenten verloren , terwijl de watervrije • oplossing alsdan geheel onwerkzaam is. Hager merkt | tegen deze bijvoeging van glycerine op , dat zij als eene I stoorende tusschenstof zou optreden bij eene analyse, die zich ook tot aarden en alcaliën uitstrekt. Voor het bewaren en verzenden van verscbe ossengal wordt door Hager aanbevolen er zuiveren aether bij te voegen (inden winter 1 proc., inden zomer 3 proc.) en dan goed om te roeren. Ten einde de aanwezigheid van strychnine bjj geregteljjke analysen met meer zekerheid te “bepalen, geeft Blimt een middel aan, om dit alcaloïde daarbij in regelmatige kristallen te verkrijgen. Bij het opzoeken van de strychnine in dierlijke mengsels is het dikwijls zeer moeilijk haar uit de alcoholische oplossing geheel vrij van organische stof te verkrijgen. Deze organische stof maakt de kenmerkende kristallisatie in bundels van naaldvormige kristallen bezwaarlijk , zoodat zij onder het microscoop gewoonlijk als zeer onregelmatige prismen verschijnen. Voegt men echter bij de verkregene bolletjes van kristallen een droppel verdund zwavelzuur (1 : 5), dan neemt men na eenige seconden eene opzwelling waar en na verloop van omstreeks 1 uur vertoonen zich bundels naaldvormige kristallen , dikwijls zeer fraai en regelmatig , somtijds ook eene massa van straalvormige haren , maar alles heeft de gedaante van het origineele kristal, slechts veel vergroot, behouden. Een sterker zwavelzuur dan I—s zou oplossing veroorzaken en het doel verijdelen. '/M V erscheidenliede n. Prof. Obling heeft in eene zijner voorlezingen te Londen onderscheidene proeven gedaan omtrent het opnemen van gassoorten door metalen. Platina kan bij roodgloeihitte waterstofgas opnemen en behouden, palladium bezit deze eigenschap echter in veel hoogeren graad , maar kan volstrekt geene zuurstof of stikstof opnemen. Koper en goud nemen bij verhitting waterstof op, zilver enkel zuurstof. IJzer kan bij roodgloeihitte waterstof en kooloxyde opnemen. Door middel van Sprengel’s luchtpomp kon de waterstof uit de metalen worden getrokken en vertoonde alsdan hare gewone scheikundige eigenschappen. Uiteen stuk meteoorijzer werd op deze wijze de waterstof losgemaakt. Daar nu Huygeus en Miller waterstof hebben herkend in het spectrum van het licht van de vaste sterren , zoo leidde het aanzienlijk waterstofgehalte in dien meteoor, Obling tot de conclusie, dat de meteoor afkomstig was van eene atmospheer, waarin waterstof in overmaat aanwezig is. Balard heeft aan de Académie des Sciences te Parijs een werktuig voorgesteld, om ijs te maken, hetwelk zoowel inde laboratoriën als tot huiselijk gebruik zou kunnen dienen. Het bestaat uit eene eenvoudige luchtpomp, bestemd om de lucht ijl te maken in eene flesch voor de helft met water gevuld. Onder den invloed der luehtverdunniug zet zich de lucht in het water uit en