is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 6, 09-06-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijl aan haar dezelfde eischen zullen gedaan worden als aan de mannelijke examinandi. Vele geneesheeieu ten platten lande zullen hierdoor zeer gebaat worden, daar hunne vrouwen of dochters thans , na een afgelegd klein examdh, de diensten zullen kunnen doen, die de wet

aan leerling-apothekers toestaat en die gerust ook aan vrouwen kunnen overgelaten worden , terwijl zij anders expresselijk een deskundige voor die geringe diensten zouden hebben moeten «ifinnemen. Omtrent de kennis van het Latijn blijkt volgens hetzelfde blad, dat de Minister van het gevoelen is , door ong in het vorig nommer beleden, in overeenstemming met een voorstel voorkomende in het programma der Veroudering van de Nederl. Maatschappij ter bevordering der pharmaoie. De eischen voor de kennis der Latijnsche taal behoeven bij, het leerling-apothekers-examen niet boog gesteld te worden. „Eveneens ” zegt de N. U. CL „heeft de minister besloten, dat de leerling-apothekers volstaan kunnen met blijken te geven, dat hij of zij dein het latijn geschreven of gedrukte recepten oordeelkundig kan lezen ”eu verstaan, waarbij ingetrokken wordt het sub 2 behaalde van de beschikking genomen 23 Juin 1866 n°.

„2sB.”” Apotliek ersgrleven. 111. O. De buspraktijk. Wij hebben dit onderwerp reeds meermalen behandeld en stippen met enkele woorden de grieven aan, die de buspraktijk aan de apothekers oplevert. De eerste is de aard der leden van de ziekenbussen. Deze leden zijn niet meer, zooals bij de eerste oprichting der bussen , personen met een beperkt inkomen, die zich door het weggelegd penningske bij ziekte en ongemak vrij waren voor totalen ondergang, voor een beroep op de algemeene of bijzondere liefdadigheid of voor het maken van schulden. Allengskens zijn er meer gegoeden binnengeslopen, die voor vermaken, kleeding en weelde geen geld ontzien, maar wie het aanlokt voor eene geringe som van geneesheer en apotheker te kunnen profiteeren. De tweede grieve is de vergoeding voor de geneesmiddelen inde buspraktijk, meestal zeer gering, somtijds zelfs dreigende met schade. Geschiedt de levering volgens eene vastgestelde prijslijst , dan is de apotheker nog zeker van eenige winst, maar geschiedt het, zooals helaas maar ai te dikwijls, voor eene ronde jaarlijksche som of tegen eene jaarlijksche som per lid en heeft hierop de concurrentie haar invloed uitgeoefend, dan wordt de buspraktijk eeitf speculatie, waarbij de beurs en ook de moraliteit van den apotheker wordt bedreigd. Het treurige verschijnsel, dat de buspraktijk onder zulke omstandigheden oplevert, niet alleen in ons vaderland voor , maar wij lezen ook vaneen dergelijken toestand in België en Spanje. Waarlijk het wordt meer dan tijd , dat de apothekers daaraan algemeen een einde maken, zooals zij reeds op sommige plaatsen in en buiten ons 'Vaderland gedaan hebben. Al vinden wijden

maatregel in Duitschland wel wat kras , om aan dergelijke vereenigingeu alle rabat te ontzeggen , wij meenen toch , dat op plaatsen, waar het buswezen bestaat of niet te weren is , de eendrachtige samenwerking des apothekers zijne verderfelijke richting en uitbreiding moet stuiten en betoomen. Wij herhalen den voorslag, door ons vooreen paar jaren gedaan. De apothekers verbinden geene bussen aan te nemen buiten de voorwaarde , door hen gezamenlijk te stellen , bestaande in het berekenen der geneesmiddelen naar eene redelijke prijslijst, door eene commissie uit de apothekers vastgesteld en jaarlijks herzien. Er wordt alsdan een rooster opgemaakt van de bestaande ziekenbussen , en de apothekers, die zulks verlangen, leveren hieraan' de geneesmiddelen naar een jaarlijksche volgorde, of wel in grootere plaatsen worden de leden naar hunne buurten verdeeld en de apothekers leveren de geneesmiddelen aan de leden, die het dichtst in hunne nabijheid wonen. Om de verbastering te keer te gaan, die de aard der leden heeft ondergaan , worden voortaan geene personen als leden aangenomen boven een bepaalden census, bijv. vastgesteld naar de som , waarvoor zij bij de personeele belasting of inden hoofdelijken omslag zijn aangeslagen. Eene commis-

sie uit de apothekers , waarvan jaarlijks een of meerder leden aftreedt, houdt het toezicht over het beheer en bemiddelt alle zaken tussohen de Directie en de apothekers. Om apothekers op plaatsen, waar nog geene ziekenbussen bestaan, voor altijd tegen te houden de hand te leenen tot hunne invoering, kennen wij geen beter middel, dan het inwinnen van informaties naar den toestand der apothekers inde steden, waar het buswezen met al zijne afwijkingen en ontaardiugen als schadelijk onkruid in vollen bloei verkeert. Mededeelliigen. Ingezonden stukken. HERKENNING EN QUANTITATIEVE BEPALING VAN HUILE DE MIEBANE (NITKOBENZOL) IN BITXEEAMANDELOLIE. Er zijn verschillende methoden opgegeven, om nitrobenzol in bitteramandelolie op te sporen. In No. 20 van den Tweeden Jaargang beschreven wijde methode van Drageudorff, bestaande daarin, dat men 10—20 droppels der verdachte olie met 4-5 droppels wijngeest vermengt en er dan een stukje sodium bijvoegt. Bij de zuivere bitteramandelolie ontstaan witte vlokken , bij de met benzol vermengde, gele tot bruingekleurde vlokken. Znnin grondde zijne herkenning op den overgang van nitrobenzol door middel van waterstof inden status nascens in aniline en toluïdine en de daaruit gevormde en gekleurde rosanilineverbinding. Beide reacties zijn echter niet in staat, om zelfs benaderend de hoeveelheid bijgemengd nitrobenzol aan te wijzen. Veel betel zijn daarvoor geschikt 10. de bepaling van het specifiek gewicht en 20. de reactie van Bertagnini. lo Echte blauwzuurhoudende bitteramandelolie heeft een spec. gewicht van 1,040-1,044; nitrobenzol van 1,180. Is door de eene of andere qualitatieve proef de