is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 11, 14-07-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» , , pitaat, , wat 'Wij bij onze met poeder bereide extracten aantreffen'. 'Deze extracten verschillen echter vrij wat in kracht van de onze. Wij nieenen dus, dat de commissie huiverig zal zijn ze inde plaatste stellen der bij ons

gebruikelijke , waarnaar de geneesheeren gewoon zijn hunne doses in te richten. Blijft men de „extracta expressione parata” behouden volgens de Pharm. Neerl., zoo zouden wij het wenschelijk achten , dat duidelijker, dan thans geschiedt, de hoeveelheid poeder werd aangegeven , die voor het bereiden van de pillenmassa noodigis. Extractum rhdis toxicondendri, inde Pharm. Neerl. bij deze extracten opgenomen , kan naar onze meening gerustelijk vervallen, want wij gelooven niet, dat het ergens in gebruik is. Extracta maceratione frigida in aqua pluviali paranda. Extractum corticis peruviani fusci. Het koud bereid extract van kina levert voor den pharraaceut eender lastigste praeparaten op , om het inden staat te verkrijgen , dat het doorschijnend is en eene heldere oplossing geeft. Het is ons altijd het best gelukt, door de tot fijn poeder gebrachte kina (loxa , geen huanuco) met zeer weinig water tot een brij aan te mengen , gedurende 2 a 3 uren te laten staan , uitte persen en het verkregen vocht onmiddellijk te filtreeren. De na uitpersing teruggeblevene kina wordt op nieuw met water tot den brijaohtigen vorm gebracht en 3 a 4 uren gedigereerd , weder uitgeperst en het vocht gefiltreerd. De gefiltreerde vloeistoffen worden op het waterbad verdampt en leveren na verdamping inde meeste gevallen een extract, dat ook na bekoeling doorschijnend met eene fraaie roodbruine kleur van de spatel afloopt en met water eene volkomen heldere oplossing geeft. Is die oplossing soms nog eenigszins troebel, dan filtreert men haar en dampt haar weder tot de noodige dikte in. Het residu na het uitpersen kan ten derden male worden uitgetrokken , maar meestal is dit extract niet helder en worden zelfs na herhaalde oplossing in water , filtratie en verdamping bij bekoeling telkens weder troebel. Gaat men volgens de Pharm. Neerl. te werk, door 1 deel kina met 20 deelen water in 3 gedeelten uitte trekken, minstens gedurende 24 uren , dan zal door de oxydeerende werking der dampkringslucht de kinalooistof gedeeltelijk in kinarood worden overgebracht. Het extract blijft helder zoolang het warm is, maar bij bekoeling wordt het vuilbruin dof en ondoorschijnend. Men zoekt dit te verhelpen door oplossing, filtreering en uitdamping , maar wordt telkens teleurgesteld , want is de oxydeerende werking op het kina-looizuur eenmaal aangevangen , dan heeft de troebeling door de afscheiding van het telkens gevormde kinarood bij elke bekoeling plaats. Die gedurige oplossing en filtreering veroorzaakt bovendien groot verlies bij dit altijd dure praeparaat. De door ons opgegevene bereiding, bestaande inde aanwending van eene geringe hoeveelheid water en van eene zoo kort mogelijke blootstelling aan de lucht, is door ons gedurende lange jaren met den besten uitslag gevolgd. Naarden aard der kina verkrijgt men meer of minder extractum; gewoonlijk 6 a 7 ned, looden uit 1 kilo kina.

Extractum taraxaci door koude trekking vindt altijd nog minder bijval bij den geneesheer dan het volgens de Pharm. Belg. door koking bereide Extracta paranda infusione aqnosa calida. Extractum helenii. Meermalen is in ons Weekblad de moeilijkheid besproken, om dit extract vrij van inuline te verkrijgen. Men heeft aanbevolen extractum helenii door koude trekking te bereiden of indien men het door warme trekking bereid heeft, het nog gedurende een nacht met koud water te laten staan, den volgenden dag het extract van de afgescheidene inuline af te gieten en op nieuw uitte dampen. Wij herinneren ons niet, ooit veel last van dit inülinegehalte gehad te hebben, indien wijde radices helenii niet met kokend water behandeld , maar slechts aan eene zachte warmte bij de uittrekking met water blootgesteld hebben. Extractum myrrhae wordt veel beter bereid door koude weeking der myrrhe met water , zooals de Pharm. Boruss. opgeeft, dan wel door opkoking met water volgens de Pharm. Neerl. Extracta coctione in aqua pluviali paranda. Hier merken wij in het algemeen op, dat de Pharm. Neerl. de hoeveelheid water veel te ruim voorschrijft. Men verkrijgt eene buitengemeen groote hoeveelheid vocht, dat veel te lang aan de werking der lucht blijft blootgesteld, indien men naar den eisch langzaam wil verdampen. Extractum corticis peruviani fusci durvm en' ruhri dwrum kunnen, als geheel obsoleet, gerust vervallen. Bij Extractum ratanhiae (ratanhae) worde den apotheker stellig verboden, het Amerikaansch extract te gebruiken. Extracten, waarvan de opname wenschelijk was , zijn : extractum chamomillorum, extractum colmnbo, extractum cuhebarum aethereum, extractum digitalis, extractum foliorum juglandis, ■ extractum secalis cornuti (extractum haemostaticum of ergotinum Bonjean), extractum rhamni frangulae, extractum valerianae cum oleo. Resinae. Resina corticis peruviani fusci et ruhri zijn geneesmiddelen , die niet meer in gebruik voorkomen. Mededeelingcn. Ingezonden stukken. OMGEKEERDE FILTREERMETHODE. Door Lea is eene methode tot filtreeren aangegeven, die juist omgekeerd van de gewone werkt. Over den mond van den trechter wordt een stuk sterke mousseline vast aangetrokken en aan den buitenkant van den trechter met een draad stevig vastgebonden, zoodat alle vouwen volkomen bedekt zijn. Dan schuift men over het opene einde van den steel des trechters eene buis van caoutchouk van genoegzame lengte of door eene glazen buis verlengd. Trechter en buis worden vervolgens met water gevuld, de laatste wordt met den vinger gesloten , de trechter omgekeerd en snel gedompeld inde vloeistof, welke men filtreeren wil. Deze inrichting, eene verbinding van het filtreer- met het hevelstelsel, levert het vaste overblijfsel veel droger dan bij de gewone filtratie. Begint de vfteistof te verminderen, dan wordt