is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 11, 14-07-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vaste stof met eene spatel inde nabijheid van den trechter opgehoopt en wanneer de vloeistof ophoudt te loopen, tilt men den nog gevulden trechter snel uit het vat, om te verhinderen, dat de vloeistof terugloopt, en wendt zijne opening snel naar boven. Deze methode is zeer geschikt in het groot, bijv. om kleine kristallen

te bevrijden van de moederloog, die zij hardnekkig terughouden ; tot het afscheiden der bijtende potassaloog van de kalk enz. Niet altijd is mousseline voldoende voor de filtratie; dan brengt men een stuk filtreerpapier op de binnenzijde van het mousseline, het bestop de navolgende wijze; De diameter van het papieren Altruin moet 6—i maal grooter zijn dan die der opening van den trechter. Het moet op gewone wijze tweemaal rechthoekig gevouwen, dan geopend, omgekeerd en op tegenovergestelde punten der randen tot omstreeks over het midden gevouwen worden. Dan stolpt men er den trechter overheen, legt de randen rondom den buitenwand van den trechter, brengt het mousseline bovenop en bevestigt alles met een draad. AUSTRALISCHE HANDEL IN BLOEDZUIGERS. Het dagblad van Melbourne bericht, dat deze tak van handel aldaar reeds zeer aanzienlijke uitbreiding gekregen heeft, zoowel ten opzichte der hoedanigheid als van den afstand, waarheen de dieren vervoerd worden. Het is voornamelijk de visschers-compagnie op de Murrayrivier, die zich op hare expeditiën gedurende den tijd, dat de vischvangst niet veel geeft, met het vangen van bloedzuigers bezig houdt. Niet zelden zal een enkele tocht vaneen harer stoombooten 150,000 tot 250,000 bloedzuigers leveren. Bij kleine hoeveelheden ingepakt, worden zij naar Melbourne gebracht, vanwaar een groot gedeelte naar Londen en Parijs wordt uitgevoerd. Men geeft aldaar aan deze bloedzuigers de voorkeur boven alle andere soorten. 'De meeste Australische bloedzuigers worden echter naar Ametika verzonden; alwaar hun gebruik enorm blijkt te zijn, en van daar uit de havens van San-Francisco , Panama , en New-l'ork naar alle deelen der aarde. Deze handel in bloedzuigers heeft zulk een omvang verkregen, dat de gemelde visschers-kompagnie 2—3 millioen bloedzuigers gedurende het saisoen denkt te verzenden. | MITSCHERLIGH’S NIEUWE METHODE TOT HET BEPALEN DER ' SAMENSTELLING VAN ORGANISCHE VERBINDINGEN. De Annalen der Physik und Chemie von Poggendorjf (N°. 4 van 1867) bevatten een opstel van de hand van Alexander Mitscherlioh, waarin hij eene aanmerkelijke wijziging beschrijft inde methode tot heden gebruikelijk bij de elementair-analyse. In plaats dat de waterstof der verbinding door de zuurstof van het bijgemengde koperoxyde in water overgebracht en de zuurstof indirect uit het verlies bepaald wordt, ontleedt Mitscherlioh de zelfstandigheden door middel van chloorgas bij de roodgloeihitte. Er ontstaat hierbij chloorwaterstof, \ koolzuur en kooloxyde. De chloorwaterstof wordt opge- , vangen in en geabsorbeerd door salpeterzuur loodoxyde,

i het koolzuur in potnssaloog, het kooloxyde in eene op! lossing van koperchloride in zoutzuur. De bepaling de; zer gevormde verbindingen geschiedt volgens M. gemakkelijk en met groote juistheid. Bovendien kan op deze wijze het 2««wfo/gehalte van alle organische verbindingen en van vele anorganische lichamen met groote nauwkeurigheid direct bepaald worden. De koolstof, alsmede chloor, broom, jodium, zwavelen stikstof worden bij de methode van Mitscherlioh bepaald door de zelfstandigheid, met waterstof vermengd, in een.stroom zuurstof te verbranden. Er ontstaat hierbij water, koolstof, koolzuur, chloorwaterstof, broom, jodium en stikstof. M. meent, dat zijne methode alle andere bekende overtreft , omdat er slechts weinig zelfstandigheid voor behoeft te worden verbruikt, de gewone fouten vermeden worden en de bewerkingen snel, zeker en gemakkelijk zijn. ELECTRISCHE VEILIGHEIDSLAMP. Door Gniffe is eene electrische veiligheidslamp vervaardigd , berustend op het feit, dat men een fraai wit licht verkrijgt, indien men eene Geisslersohe buis uit uraanglas met een weinig stikstof voorziet. Het witte licht ontstaat uit de bijna complementaire kleuren rozerood en groen. De Geisslersohe buis, die Guiffe bezigt, is uit spiralen van uraanglas samengesteld , die een weinig volkomen droog stikstofgas bevatten. De spiralen zijn in eene buis van gewoon gas besloten en hiermede in gemeenschap gebracht. Inde einden der glazen buis zijnde platinaelectroden besloten en alles is natuurlijk luchtledig gemaakt. De geheele toestel is door eene sterke glazen buis omgeven , waaruit de goed geïsoleerde draden , die van de electroden uitgaan, te voorschijn treden door eene kap van caoutchouk , waarmede de glazen buizen gesloten zijn. Deze draden zijn tot aan hunne einden met gutta percha omhuld. De inductietoestel wordt met de daarbij behoorende batterij ineen bijzonderen zak gedaan , dien de mijnwerker op den rug draagt en uit welken rechts en links de pooldraden over de schouders hangen. De toestel kan B—lo uren werkzaam blijven, eer dat de batterij vernieuwd behoeft te worden. Om het uitloopen der vullings-vloeistolfen te voorkomen , is de batterij in een dichten koker besloten. Het gewicht van den geheelen toestel bedraag x/2 kilo, en hij wordt opgegeven omstreeks 14 gulden te kosten. DE VEREËNIGING VAN APOTHEKERS TE ZWOLLE acht het wenschelijk dat, om het algemeen vertrouwen der clientèle te bevorderen , een uniform teeken worde ingevoerd , om op de copijen van recepten den berekenden prijs aan te duiden. Zij stelt daarom voor , om algemeen aan te nemen het volgend zeer eenvoudig teeken : (elke stip voor de streep \ j / elke stip achter de streep \ een kwartje. /* | \ een stuiver , I alzoo bedragende f 30. Zwolle, 8 Juli 1867. De Secretaris der Vereeniginq , ■A. C. v.d. bijllaakdt! Bovenstaande wensch, tot welks opzending naar ons Weekblad inde laatste vergadering der Apothekers-vereeniging te Zwolle besloten werd, valt geheel in onzen geest. Wij vragen echter , waarom men niet liever flinkweg de som in het Latijn aangeeft, zooals wij vroeger hebben voorgeslagen.