is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 12, 21-07-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pli armaceutiscli Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, f 4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien , gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever witerlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van 1 tot 6 Regels f\.—, elke regel meer 15 Cis., behalve hel zegelrecht.

ZOAPAfe , 21 Juli 1867.

j 12

4® Jaargang.

Mededeelingcn. Ingezonden stukken. EENE STEM HIT INDIE. Batavia, Mei 1867. Geachte Redacteur ! Het artikel voorkomende in het Pharmaceutisch Weekblad van 23 December 1866 , houdende eene be- en veroordeeling van den Staalwijn van Viel en Co. te Utrecht, heeft alhier de aandacht getrokken van geneeskundigen en pharmaceuten, eu wel des temeer, omdat inde Indische bladen eene advertentie voorkwam, waarin dit praeparaat werd voorgesteld als voldoende aan eene groote behoefte inde geneeskundige praktijk , en waarbij tevens de gunstige getuigenissen waren gevoegd van twee uitstekende geneeskundigen. , . Gij kunt lichtelijk begrijpen dat van meer dan eene zijde die staalwijn uit het hier gevestigde Hoofd-depöt werd ontboden : eerstens door lijders die staalwijn gebruiken en tweedens ook door bevoegde beoordeelaars. Het gevolg hiervan was, dat al spoedig een geneesheer optrad , die zich ten taak stelde het lichtgeloovig publiek te waarschuwen voor zooals hij het noemde dat brouwsel, als beantwoordende in geenen deele aan de hoogdravende advertentie. Beide stukken neem ik de vrijheid u hier aan te bieden *) ouder mededeeling dat ook ik het praeparaat heb onderzocht. Ik had daartoe een zestal fleschjes uit de *) Het eerste der bijgevoegde stukken is de aankondiging van den Staalwijn (Hoofd-depót van N. van Biets) met de attesten , voorkomende in het aangehaalde nommer van het Wteekblad van 33 December 1866. Het tweede is een ingezonden stuk, voorkomende in de J aval ode van 1 Mei 1867. No. 35, van den navolgenden inhoud : Mijnheer de Redakteur ! Onder de vele en veelsoortige advertentiën, inde kolommen der Indische bladen opgenomen, komt thans eene aankondiging voor van Staalwijn , bereid door de Apothekers J. riet Co. te Utrecht en aanbevolen door Professor L. C. Goudoever en Dr. E. Snellen.

toko laten halen , want uien verkoopt hier algemeen inde winkels de meest belangrijke geneesmiddelen in gezelschap van potten rolpens , vaatjes roode kool, blikjes groenten etc. Verbeeld u echter mijne bevreemding, dat ik als eerste kennismaking met dat „ligt verteerbaar ijzerpraeparaat van constante zamenstelling” zes slordig digtgemaakte en vuil verpakte flesohjes voor oogen kreeg , inhoudende een Die aanbeveling van twee inde Geneeskunde zoo gunstig bekende mannen trok mijne aandacht evenzeer als geneeskundige, als de opmerkzaamheid van hen, die staalwijn als geneesmiddel gebruiken. Eenige fleschjes van dien nog al met ophef aangekondigden Staalwijn zijn door bevoegde scheikundigen onderzocht , en de uitslag van dat onderzoek heeft bewezen, dat het vuile en drabbige vocht door de Apothekers Viel & Co. als uitstekend geneesmiddel inde wereld gezonden , alles behalve van constante zamenstelling is en den naam van geneeskundig praeparaat niet verdient. Ik acht het dus als geneeskundige pligtmatig het publiek langs dezen weg hierop attent te maken, opdat het, door die grootsohe bekendmaking misleid, zich wachte voor het gebruik van dit inderdaad vuile brouwsel. Hoe geneesheeren van zulk hoog standpunt als de heeren Prof. Goudoever en Dr. Snellen hun naam voor die kwalijk gekozen industrie hebben willen leenen, begrijp ik niet. Misschien hebben zij een ander en beter praeparaat ter beoordeeling ontvangen dan het hier inden handel gedebiteerde. Willen de lijders staalwijn gebruiken , waarom nemen zij dan niet het praeparaat, bereid volgens het wettelijk voorschrift uit de Sederlandsche Apotheek? Alle geneesheeren zullen toch met mij instemmen , dat die aan het doel beantwoordt. Ook het zoogenaamde Sel de Bertiü , opgelost in witte- of Maderawijn ,_ is oneindig beter te achten dau de hier besprokene Staalwijn van Viel & Co. Ten overvloede zend ik UE, ter inzage het Phainiacentüch Weekblad voor Nederland van 33 Dec. 1866 , waaruit ÜB. blijken zal, dat het oordeel over dien Staalwijn in Nederland even ongunstig is als het mijne. _ Zou de . Commissie van geneeskundig onderzoek hier niets aan kunnen doen ? EEN GENEESHEER*