is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 15, 11-08-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat door Dr. Wittstein eene analyse van Stollwerlcs borslbon7 ons in zijn Vierteljahresschrift was openbaar gemaakt (door ons verkort in No. 1 van dezen Jaargang medegedeeld), ontving bij een schrijven van Stollwerk, met

beleefd verzoek dit tot zijne rechtvaardiging eveneens in het tijdschrift op te nemen. Wittstein heeft aan dit verlangen voldaan. Wij vinden hier het recept voor de bereiding opgegeven, hetgeen ook Stollwerk aan zijne depothouders hier te lande op hun verlangen heeft ter hand gesteld. Stollwerk zegt, dat bij de bereiding van zijn fabrikaat het volgende extract is gebezigd; 3 deelen lich. carraghen , 2 „ „ islandic., iya „ flor. papav. rhoead, 1 „ herba farfarae , 2 „ radix liquiritiae, 2 n ~ althaeae, iy2 „ bellis perennis, 1 „ souchong-thee, met 24 deelen aqua destillata tot de helft ingedampt en met opgeloste raffinade aangezoet. S. belooft „Eintausend Thalern F. Ct.”, aan de armen van München , indien iemand hem het bewijs levert , dat deze compositie iliet letterlijk die van zijn fabrikaat is ! ? (Wie zal h?,t durven tegenspreken ?) Hij legt zelfs de facturen over, waaruit men zich overtuigen kan, dat hij in het afgeloopen jaar voor 3000 gulden van genoemde drogerijen heeft betiokken.

Het provinciaal gerechtshof , bevestigende de uitspraak vaneen vroegeren rechter, heeft J. C. Levert, te Alkmaar, tegen wien een aanklacht was gericht wegens onbevoegde uitoefening der geneeskunst, bestaande iu het geven van geneeskundigen raad en het verstrekken van geneesmiddelen, schuldig verklaard aan overtreding van art. 1 der Wet van 22 April 1864 *) , en hem dienvolgens veroordeeld tot eene boete van fIOO en inde kosten. De veroordeelde hield zich bezig met de leverantie van een „geheim middel” tegen vallende ziekte , welk geheim middel, blijkens het deskundig onderzoek, was samengesteld uit vuurkruid , senne , eene aetherische olie (anijs waarschijnlijk) en drop-bestanddeelen. (Geneesk. Cour.) •) Zal immers moeien zijn; art. t der wetten van 1 Juni 1865 (&<■*»- Had N» 60 en 61) ? Persoonlijke aangelegenheden. Bij beschikking van den Minister van Koloniën, dd. 2 Aug. 1867, lit. C. no. 6, zijn Bastiaan Frijlink, Dirk Leonard Pey en ïheodorus Wilhelmus van Vogelpoel benoemd tot kweekelingen, bestemd om onder het oppertoezicht van den boogleeraar dr. G. J. Mulder te worden opgeleid tot milit. apoth. in Nederl. Indië. Z, M. heeft met 1 September benoemd tot apotheker 3de klasse bij de milit. geneesk. dienst in Ned. Indië de voor die betrekking opgeleide kweekelingen der pharmacie S. A. C. Lens en A. J. Eeeders,

Advertenttën. apotheek. Te Groningen wordt met November of vroeger gevraagd : een LE E R LIN G-A PO T HEK EB , of lEMAND, die voor dat examen studeert. Er bestaat ruimschoots gelegenheid en tijd voor eigene studie, alsmede tot het waarnemen der academische lessen. Franco brieven lett W. W., aan den Redacteur van dit Blad, den Heer E. J. OPWIJRDA te Nijmegen. A POTH EEK. Om terstond, of iets later in dienst te treden, vraagt men in eene druk bezochte Apotheek te Amsterdam een bekwaam BEDIENDE, intern, nauwkeurig en vlug kunnende recepteeren en van goecle getuigenissen voorzien, tegen genot van ƒ3OO salaris. Adres franco brieven onder lett. X. ï., bij aen Boekhandelaar D. B. CENTEN, Uitgever van het Pharmaceutisch Weekblad. _ A P oThTË E K. Tegen 1 November vraagt men iu eene Apotheek te Arnhem, op voordeelige voorwaarden , een, bij voorkeur , geëxamineerd BEDIENDE. Brieven franco onder lett. Z.7 hij de Boekhandelaais Is. As. NIJHOFE & ZOON, te Arnhem. __ Een geëxamineerd APOTHEKER, E. C, Godsdienst, zag zich gaarne geplaatst*tegen November a.s. als Provisor of Bediende in eene soliede zaak. Adres: brieven

te Nijmegen,

franco, lett. F., bij den Boekhandelaar E, E. vos München, te Haarlem. P. HONDIUêT, Ta. Apotheker en Drogist te Amersfoort, verlangt met 1 November een bekwaam, liefst geëxamineerd, BEDIENDE van de H. G. Brieven franco. sdbcTrbonas ferri. Zuiver; f4O p 50 kilo. In busjes van 30 Ned. pond. Bij mindere hoeveelheid hooger. Tijd 3 maiüiiiden. Op franco aanvragen worden MONSTERS toegeZOnden' Gebr. MABIUS. Glacière Italienne is de meest eenvoudige der tot heden bestaande IJSMACHINES ; iedere bewerking, die in 14 minuten ruim 12 Med. oneen IJS levert, komt hoogstens op 1 25 ets. Prijs per stuk met gebruiksaanwijzing /10.— en met 20 Ned. pd. chloret. ammonio. en subcarb. sodae /l®* Brieven en geld franco. Verkrijgbaar te Kienwe Diep bij J. VAX BEBK, Agent voor Nederland. Snelpersdruk van H. C. A, Thieme , te Nijmegen.