is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 17, 25-08-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«I hebben op den aard van ons medicinaal gewicht. De jaarlijksche herijk der medicinale gewichten , vooral der onderdeelen van het . half once , maakt ze zeer spoedig onbruikbaar en hunne waarde onleesbaar, wanneer de ijk Is aangebraoht op de zijde, waarop deze w'aarde staat uitgedrukt. Wij zouden verlangen, dat gewichten beneden het half once op gelijke wijze als de greinen behandeld werden, dat zij namelijk worden geverifieerd, zonder dat er het ijkmerk wordt opgeslagen. Eene verifieering onzer medicinale maten achten wij zeer noodzakelijk, De indeelingen der porseleinen maten onzer apotheken, bijv., zijn alle te klein, dewijl zij in Duitsohland vervaardigd worden, alwaar het medicinaal gewicht lichter is dan het onze (1 Pruis. med. pond bijv. = 350 gram, terwijl ons med, pond 375 gram houdt). Niet minder onnauwkeurig zijnde indeelingen aan vele onzer glazen maten aangebracht. Een teeken met een diamantstift zou kunnen dienen tot het bepalen der juistheid eener normale maat, waarop de indeelingen zijn aangebracht door weging van gedestilleerd water bij 15° C.

WEGEN OF METEN. Inde Memorie van Toelichting op art. 4 der Wet, regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst, werd door de Begeering gezegd ; „Nauwkeurige maten zijn „niet alleen voor het water noodig, maar worden ook „voor spiritualia -in de apotheek gebruikt.” Welke „maten,” vroeg de Commissie van Bapporteurs, „worden „hier bedoeld ? Er bestaan geene pharmaceutische maten „en de apotheker, die aan de eischen der wetenschap vol* „doet, meet de vochten niet, maar weegt ze.” Het antwoord der Begeering luidde : „Volgens deskundigen „worden in goed geordende apotheken verschillende rna„ten gebruikt, zoowel voor gedestilleerde waters en voor „afkooksels, als voor spiritueuse vochten. Het zou be„zwaar hebben, alles door gewicht te bepalen; de voorschriften der geneeskundigen zijn naar de algemeen ge„volgde en bekende wijze van meten berekend.” Wij kennen inde apotheken (uitgezonderd stroopen oliemaatjes) geene andere maten , dan die op gedestilleerd water bij 15° C. berekend zijn, althans moeten berekend zijn. Het zou dan ook niet doenlijk zijn voor zooveel verschillende vloeistoffen met onderscheiden specif. gewicht afzonderlijke maten te houden. De eenige weg1, om juist te recepteeren , is, dat men vloeistoffen, die een spec. gewicht houden, verschillende van water, afweegt, niet in het mixtuurfleschje, waardoor al lichtelijk een weinig te veel wordt ingegoten , dat hij vermengde vochten niet kan verwijderd worden, maar elk afzonderlijk in het mensuurglaasje. Op deze wijze levert het geen bezwaar op, alles door gewicht te bepalen. BOTANISCHE TUINEN. In eene verhandeling van Sharp , gehouden bij gelegenheid eener vergadering van de apothekersvereeniging te Liverpool, wordt vermeld, dat reeds ten tijde van Theophrastus en Plinius botanische tuinen werden aangelegd, waarin de vele artsenijgewassen werden gekweekt, die bij de oude

Bomeinen vaak in hoogst phantastische wijze in gebruik waren. Inde middeleeuwen verkeerde de uitoefening van de wetenschap der artsenijen bijna geheel inde handen der monniken, en met de meeste kloosters waren tuinen voor de cultuur van artsenijgewassen verbonden. Bij de invoering der scheikundige stoffen iu de geneeskunde, onderging het verbruik der plantaardige geneesmiddelen eene aanzienlijke vermindering. Evenwel werden er ten tijde van koningin Blisabeth aanzienlijke botanische tuinen gevonden, onder leiding van Gerande, Parkinson en Salmon. GETUIGSCHRIFTEN. „Yan goede getuigschriften voorzien,” wordt door de collega’s verlangd, indien zij bij advertentie hulp voor hunne apotheek vragen. Wij stemmen met den wensch vaneen builenlandsoh collega inde Pharm. Zeitung in, dat de getuigschriften, door apothekers af te geven, toch altijd onverholen de waarheid melden, zoowel omtrent de zedelijkheid als omtrent de bekwaamheid van den leerling- of hulpapotheker, die van de eene betrekking inde andere overgaat. Men laat zich, helaas, maar al te veel door medelijden of verschoonende omstandigheden bewegen, om te bedekken, wat openbaar moest gemaakt worden, en ontneemt daardoor aan de attesten alle waarde, ja maakt ze zelfs schadelijk. HET BEREIDEN VAN PILLEN MET GOMHARSEN IN DE WARMTE. Gaarne verleenen wij eene plaats aan de volgende practische opmerking van P. bij de receptuur. Is men in warme dagen, zooals inde afgeloopen weken, verplicht, pillen met gum ammoniac of gum asafoetida te vervaardigen, dan stuit men op de moeilijkheid van het fijnmaken der gumm. res., al bezigt men ook de depurat. Door het stampen verergert de taaie staat der ineengevloeide massa en het schijnt ondoenlijk de gomhars onder de ove ■ rige ingrediënten gelijkmatig te verdeelen. Zoo stonden wij bijv. verlegen met het recept: : chloret. aramon,, g. asafoetid., pulv. r. rhei. aa dr, %, extr. dulcamar. q. s. ut fiant pilul. totdat wij -tot het besluit kwamen den mortier met al de ingrediënten even op het waterbad te zetten. De taaie asafoetida-massa werd zeer week en het gelukte nu alles gelijkmatig tot eene goede pillenmassa te verdeelen, die zich best liet afrollen. Wij hebben deze methode inde warme dagen op alle pillenmassa’s met gomharsen toegepast en mochten ons steeds in hetzelfde gunstige resultaat verheugen , zoodat wij niet konden nalaten deze kleine bijzonderheid aan onze collega’s mede te deelen. Mijnheer I Aangenaam zou het den ondergeteekende zijn, als gij het volgende een plaatsje in uw blad wildet geven. Voor eenige dagen vond de Commissie van inspectie in eene apotheek sulph. sodae en sulph. magnes. venal., en gaf te kennen, dat deze middelen inden winkel niet mochten voorhanden zijn. Op de bemerking, dat die geneesmiddelen door de geneeskundigen werden voorge-