is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 17, 25-08-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met (Jè ammoniakgom (1 deel) tot eene massa samenge- | stoeten. Soms wordt er eenig zwartsel onder gemengd.

Pulvis aperieus Gregoryi. radic. rhei, magnesiae ustae aa dr. 3, rhizom. zingiber. gr. 8 , cort. cinnamomi gr. 15. Misce fiat pulvis. S. % 1 theelepel met pepermuntwater. (In Engeland zeer gezocht bij gebrekkige spijsvertering.) Brillantine is eene oplossing van glycerine en oleum ricini in alcohol, met welriekende olie geparfumeerd. Verscheidenheden, Gedestilleerd water werd inde kopermijnen van Wallaroo in Zuid-Australië door duizenden als drinkwater gebruikt en tevens voor het drenken van het vee gebezigd , totdat men eindelijk bakken voor het verzamelen van regenwater heeft aangelegd. De bevolking der Westkust van Z.-Amerika op 18 tot 38 graden Zuiderbreedte, met inbegrip der steden Oaldera, Cobija, Iquique, Pisagua enz., verkrijgt sinds jaren haar drinkwater door destillatie van het zeewater. Zelfs de locomotieven op de baan Copiapo-Oaldera en andere stoommachines in die streken worden met gedestilleerd water gespijsd. Door Dr. Thiercelin is voor de toalvischvangst een vergiftig mengsel bereid, bestaande uiteen der meest oplosbare strychninezouten met Va o gedeelte curare. Dertig gram van dit mengsel zijn in staat een walvisch van 60,000 kilo gewicht binnen eenige (gewoonlijk 4 a 10 minuten) te dooden. Door onderscheidene walvischvangers is deze methode beproefd en een uitstekend resultaat vekregen. Het is gebleken, dat de cetacëen nog veel gevoeliger voor vergiften zijn, dan de zoogdieren op het land, zelfs, dat de hoeveelheid vergift, benoodigd voorliet dooden dezer dieren, evenredig minder behoeft te zijn , naar gelang het dier zwaarder is. Sulphas natricus werkt volgens de Luca zeer gunstig om de vlekken der hoornhuid van het oog gedeeltelijk of geheel te doen verdwijnen. Hij wendt daartoe eene op lossing, beter nog het zeer fijn poeder van het zout, aan. Een Franschman, schrijft de Deutsche Industrie-Zeitung, ia zoo gelukkig geweest, een „praktisch” gebruik van menschelijke lijken te vinden , waarbij niet alleen de kostbare begrafenis achterwege blijft, maar nog een wezenlijk profijt verkregen wordt. Hij slaat namelijk voorde lijken te bezigen „tot het bereiden van lichtgas.” Bij de destillatie in retorten levert een lijk van de gewone grootte 3B cub. meters lichtgas, hetwelk bij een prijs van 0,25 franc per kub, meter, omstreeks 6 franc bedraagt. CrehcimmlddeleM. Quintessence balsamique du Harem, waarvan 4 oneen in eene Turksohe flacon (van blauw melkglas) a ƒ6,00, in eene glazen flacon a ƒ3,00, ya once a /1,50 worden verkocht, bestaat volgens het onderzoek van Hildwein

uit 4 scrupel perubalsem, a scrupel lavendelolie, 3 grein kamfer en 4 oneen sterken wijngeest, Persoonlijke aangelegenheden. Men verzoekt ons het volgende bericht te plaatsen : Apeldoorn , 19 Augustus. Z. M. de Koning heeft den Heer G. J. Eomijn benoemd tot Hof-apotheker, en hem vergund Zijner Majesteits wapen te voeren. Advertentie». —A POTH E E K. ïe VEENDAM, provincie GRONINGEN, wordt door overlijden van den Heer Apotheker M. SCHEEPERS te KOOP aangeboden, om dadelijk te aanvaarden de behuizing met Apotheek e.a., waarin sedert jaren en nog met succes de Apothekers-affaire wordt uitgeoefend. Gegadigden gelieven zich te vervoegen óf bij de Erven èf bij den Heer Notaris Mr. J. O. VA.N SLOOTEN, aldaar. Een JONGMENSCH P. G. zoekt eeno betrekking, waar gelegenheid bestaat tot opleiding voor het examen van HULP-APOTHEKER. Opgave van conditiën worden franco verzocht onder letter D bij den Heer W. E. J. TJEENK WILLINK , te Zwolle. Apotheker NOLEÏ te Schiedam verlangt zoo spoedig mogelijk eenen BEKWAMEN BEDIENDE, Adres in persoon of per brieven franco. W. Gr. TOP Jzn., te Kampen, verlangt in zijne APOTHEEK, waar gelegenheid is zich verder te bekwamen, een BEDIENDE, of iemand in staat de receptuur nauwkeurig waar te, nemen. iW&ÊÊSH eeue APOTHEEK te Leeuwarden wordt bij eene Weduwe ten spoedigste * een PROVISOR, interne, P. G. gevraagd. Adres met franco brieven onder lettor X, bij den Boekhandelaar 0. NOË, Lzn. tè Leeuwarden. Een geëxamineerd Apotheker P. G., wenscht met November geplaatst te woeden in eene Apotheek, waar vooruitzicht bestaat later de zaak over te nemen. Adres met franco brieven onder letter B bij de Boekh. IS. AN. NUHOPF en ZOON , te Arnhem. __________ Een LEERLING . reeds geruimen tijd in eene Apotheek werkzaam geweest zpndé en van goede getuigschriften voorzien, zag zich met primo November gaarne geplaatst te Amsterdam, alwaar tevens gelegenheid zoude zijnde Fessen waar te nemen, om zich verder te bekwamen als LBERLING-APOTHEKER. Hierop reflecteerenden gelieven zich franco te adresseeren onder lett. M bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN , Rokin te Amsterdam. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen,