is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 18, 01-09-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht, dooreen gewogen filtrum gezegen, met het water afgewasschen, totdat het Altraat niet meer op chloor reageert, en de kaasstof na het drogen bij 120° gewogen.

Zuivere aetherische raostaardolie (Oleum sinapis aethereum) is geheel oplosbaar in geconcentreerd zwavelzuur. Zijn er andere oliën bijgevoegd, dan worden deze hierbij afgescheiden. Door Siivern is op het choleracongres te Weimar de volgende methode tot het zuiveren van water bekend gemaakt. 100 Deelen bijtende kalk worden tot kalkbrij gemaakt en 1% deel koolteer op die wijze bijgemengd, dat deze laatste zelfstandigheid geheel oplost en verdwijnt. Deze massa wordt alsdan met 15 deelen water vermengd, waarbij 15 tot 25 deelen gegloeid chloormagnesium gevoegd worden. Dit mengsel bezit nu de voortreffelijke eigenschap , alle vreemdsoortige stoffen uit het water neer te slaan en het ineen zuiver drinkwater te veranderen. Bij eene proef te Weimar werd het vuilste water, hetwelk geheel donker van kleur was, op die wijze gezuiverd. De gevormde neerslag is bovendien geschikt voor meststof. Boro-citras magnesicus is de naam vaneen pharmaceutisch praeparaat, hetwelk inden laatsten tijd wordt aangewend , maar als scheikundige verbinding niet bestaat. Het voorschrift der bereiding werd vóór 20 jaren door Cadet de Gassicourt gegeven. Men meende, dat eene bijvoeging van boorzuur de onopfbsbare citroenzure magnesia oplosbaar maakt , even gelijk de wijnsteen door middel van boorzuur een gemakkelijk oplosbaar zout vormt. Bij de onoplosbare citroenzure magnesia echter wordt door de bijvoeging van boorzuur het doel slechts onvolkomen bereikt. Zelfs zijnde verbindingen der magnesia met het boorzuur eveneens in water meer of minder onoplosbaar. Het voorschrift voor den boro-citras magnesicus is het volgende. Men vermengt 80 gram magnesia usta met 113 gram gekristalliseerd boorzuur, giet over dit mengsel in eene schaal de oplossing van 260 gram citroenzuur in water en verdampt alles onder vlijtig omroeren tot droogwordens toe. Het droge overblijfsel wordt tot poeder gewreven. Men bereidt van dit poeder eene Limonade purgatieve gaseuse en poudre door 413 gram met 737 gram suiker, 100 gram citroenzuur en 50 gram bicarbonas natricus , alle inden poedervormigen staat te vermengen. Het product wordt in 10 deelen verdeeld , waarvan elk 130 gram weegt, die 50 gram boor-citroenzure magnesia bevatten. Lost men dit poeder in water op , dan verkrijgt men de limonade onder bovengenoemden naam. Volgens eene mededeeling van Hager komt er thans een Engelsche sulphas atropinicus inden handel voor, die na eenigen tijd bewaard te zijn met violette en blauwe punten doorzaaid is. De ware aard dezer gekleurde punten is nog niet uitgemaakt. Kryptopine is eene nieuwe base, door T. en H. Smith in opium gevonden en afgescheiden uit de wijngeestige moederloogen, die bij de bereiding van het morphine af-

vallen , nadat zij eerst met zwavelzuur bijna geneutraliseerd zijn geworden. Na het verdrijven van den wijngeest wordt het overblijfsel met veel kalkmelk gemengd, waardoor een neerslag verkregen wordt, waarin zich het kryptopine bevindt, hetwelk hieruit, benevens thebaïne , door middel van kokenden wijngeest wordt uitgetrokken. Lost men het mengsel in weinig kokenden wijngeest op , dan schiet bij bekoeling hoofdzakelijk eerst kryptopine als eene weeke kristalmassa uit, die, door verdund zwavelzuur opgenomen, omgekeerd het eerst het thebaïne- en eerst na eenige weken het kryptopinezont laat uitkristalliseeren. De zuivere bereiding van het laatste gelukt echter niet, dan nadat men 6—7 maal omgekristalliseerd heeft. Het kryptopine zelf is oplosbaar in 1200 deelen kouden wijngeest, iets meer oplosbaar in kokenden , niet in aether, noch in alcaliën. Het komt voor in kleine kristallen met sterke alcalische reactie en levert goed kristalliseerbare zouten , waarvan de oplossing dikwijls op eene vreemdsoortige wijze gelatineert en bij het indrogen dikwijls geheel in het papier trekt en het doordringt. De zouten smaken bitter, later echter pepermuntachtig. Met zwavelzuur nemen zij eene fraaie blauwe kleur aan , na bijvoeging van salpeter worden zij groen (niet blauw). Dewijl tljebaïne door zwavelzuur bloedrood gekleurd wordt, vertoont thebaïnehoudende kryptopine bij bevochtiging met zwavelzuur eene violetpurperkleur. (Pseudomorphine wordt bij deze behandeling bruin). De samenstelling dezer nieuwe opiumbase wordt nog niet door de ontdekkers opgegeven. Zij bevindt zich volgens hen in het opium dan ook slechts in breuken vaneen tienduizendste deel. Bereiding van de nicotine volgens Pribram. I1/2 Kilo fijngesneden tabaksbladen worden met 5 kilo water, waarbij vooraf442y2 n. lood geconcentreerd zwavelzuur gemengd zijn, gedurende 24 uren heet gedigereerd (inden tinnen destilleerketel vair een dampapparaat) De gevormde brij wordt ineen linnen filtreerzak gebracht en na het afloopen der vloeistof sterk uitgeperst. Bij deze vloeistof, tot stroopsdikte ingedampt, wordt Vl6 kilo poeder van houtskool gemengd, waarna alles in het waterbad tot de consistentie eener pillenmassa verdampt en de massa, op eene zeef uitgespreid, bij eene zachte warmte volkomen gedroogd en alsdan fijngewreven wordt. Het verkregen poeder (y4 kilo) wordt in eene glazen kolf met zijn drievoudig gewicht alcohol van 9 o°/o gedurende een dag warm gedigereerd. Nadat de kolf nog 1 dag koud gestaan heeft, filtreert men, wascht met alcohol na, haalt van de tinctuur het grootste gedeelte van den alcohol af, voegt bij de terugblijvende vloeistof water, verhit verder en verkrijgt nu eene bruingele, waterige vloeistof, waaruit een bruinzwarte barskoek bezinkt, De bruingele waterige oplossing, die al de nicotine, maar ook ammoniak bevat, wordt met een overvloed van potassahydraat gedestilleerd en het kleurlooze destillaat, weder met zwavelzuur verzadigd, in het waterbad bijna geheel ingedroogd. Alsdan schudt men de zoutmassa met absoluten alcohol, waardoor zwavelzure nicotine wordt opgelost, terwijl