is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 21, 22-09-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovengenoemde middeleneden vast. Het spreekt van zelf, dat men ook de andere middelsnede met hoed en kalven steel eveneens kan vasthechten , waardoor men van elke zwam 2 exemplaren verkrijgt. Voor het vastkleven

bedient men zich van eene oplossing van arabische gom , die vergiftigd is met sublimaat, terwijl men eindelijk ook de "oppervlakte van elk exemplaar met eene alcoholische sublimaatoplossing bestrijkt. Aldus toebereid en tusschen grijs filtreerpapier bewaard, houden zich de hoedzwammen zeer goed. Door sommigen worden de exemplaren nog met vernis bestreken. De schrijver van het bovenstaande acht zulks overbodig en zelfs schadelijk, dewijl de zwammen daardoor een onnatuurhjken glans vertoonen. 30 De dikke opperhuid van versch verzamelde exemplaren wordt zooveel mogelijk van hoedvleesch en hymeneum ontdaan, en uit het hoedvleesch een of twee stukken gesneden iu de gedaante der gebezigde zwam Deze uit-esnedene stukken worden op eene geschikte wijze bevestigd aan den steel, die inde lengte doorgesneden en eveneens van merg bevrijd is. Het aldus ingerichte praeparaat wordt gedroogd door het papier gedurig te verwisselen, dan aan beide zijden met eene zwakke oplossing van sublimaat (2—3 grein sublimaat op 1 once wijngeest) bestreken en verder dooreen kleefmiddel vastgehecht. Uittreksels uit binnen- en buttenlandsche van het ijzerkameleon als desinfecteerend middel (zie iN°. 14) zeer m twijfel. De theorie wordt niet door de praktijk bevestigd. De ijzerkameleon-oplossing bestaat uit 2 deelen overmangaanzure soda, 45 deelen zuur zwavelzuur ijzeroxyde en 5Ó deeleu water. Door deze verbinding vaneen alcalisch , hypermanganaat met een zuur metaalzout, zegt Hager, wordt het overmangaanzuur aan de lucht blootgelegd, terwijl toch tot zijn bestaan het alcalisch omhulsel bepaald noodig is. Zelfs een neutraal ijzeroxydezout zou het overmangaanzuur vrij maken , hetwelk door de kleinste stofdeeltjes wordt ontleed. Men heeft ten voordeele van het ijzerkameleon geredeneerd , dat de chloormetalen inde faeces door het zwavelzuur van het zuur zwavelzuur ijzeroxyde worden ontleed , waardoor chloorwaterstof ontstaat, terwijl dan het overmangaanzuur door zijn los o-ebonden zuurstofgehalte hieraan de waterstof zal ontnemen en chloor vrij maken. Maar Hager meent, dat het atoom werkzame zuurstof van het overmangaanzuur o-rootendeels reeds is verbruikt door de organische bestanddeelen van het bronwater, waarin het ijzerkameleon is opgelost, Zal het ijzerkameleon eenige gunstige werking uitoefenen, alsdan moet men het m eene zeer groote hoeveelheid aanwenden maar dan komt het te duur. Ten einde jodium en broom in zeer verdunde oplossingen, bijv. in minerale wateren, aan te wijzen, maakt Phipson gebruik van het feit, dat bij aanwezigheid van zwavelkoolstof en vrij chloor eerst de jood- en dan de broomyerbindingen ontleed worden en dat het chloor zich met

het jodium, dat inde zwavelkoolstof is opgelost .tot vijfvoudig-chloorjood verbindt, hetwelk wordt opgelost en de zwavelkoolstof ongekleurd laat, terwijl bij aanwezigheid eener broomverbinding de zwavelkoolstof eene oranjekleur aanneemt, – Ora deze methode in toepassing te brengen, giet men van de vloeistof , welke men onderzoeken wil, (zeer verdund, althans wanneer zij geen mineraalwater is) in eene reageerbuis, maakt met zoutzuur zuur en giet een weinig zwavelkoolstof bij. Alsdan brengt men er in kleine gedeelten eene verzadigde oplossing van chloorkalk bij en laat na elke bijvoeging de zwavelkoolstof door den geheelen inhoud dringen waarbij men de buis met den vinger sluit. De zwavelkoolstof neemt eerst de violetpurperkleur van het jodium aan, die echter bij het langzaam toenemend chloorgehalte der vloeistof telkens zwakker wordt, totdat zij ten laatste verdwijnt; op dezen oogenblik neemt de zwave – koolstof, iudien broom aanwezig is, de eigenaardige kenmerkende oranjekleur van dit lichaam aan; zij blijft echter kleurloos , indieu geen broom voorhanden was. – Deze reactie is uiterst gevoelig. Vichypastülen worden in Frankrijk uit Woarbonas na-Iricus en suiker bereid en representeeren volstrekt met het Vichywaler. Pilules et Onguent de Scordium du Docteur Lebel. Door Dr Lebel te Parijs zijnde herbae van Teucrium Scordium en van Teucrium Chamaedrys, alsmede de daaruit bereide extracten, als een zeker middel tegen haemorrhoïdaal-lijden aanbevolen en wel inde volgende vormen: Pilules de Scordium N°. 1. LV : extracti millefolii, teucr. chamaedryos, ” _ n teucr. scordii aa scr. 2, pulv. fol. t. scordii, „ t. chamaedjyos, „ millefolii aa dr. V2. Misce 'f. pilul. N°. 60; obd. argent. fol. Pilules de Scordium N°. 2. I^,: extracti millefolii, t. chamaedryos, It. scordii aa dr. 1 , pulv. fol. t. scordii, B „ t. chamaedryos, „ millefolii aa dr. %. Misce ”f. pilulae N» 60 ; obd. argent. fol. Onguent halsamique de bourgeons de peuplier antiJiémorridal. : unguenti populei dr. 10 . extr. t. scordii, n t. chamaedryos, „ millefolii n gallarnm aa scr. 1, n belladonn. scr. 3 , acetatis plumbici gr. 15. Misce fiat unguentum. Tartarus solubilis is geen synoniem van den tartras ka