is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 25, 20-10-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterk toegenomen te zijn, Van Bals. lolnt. kwamen ruimere aanvoeren, waardoor de prijs achteruito-ino-, Bismuth metallic, is verder in waarde gestegen;

het schijnt dat de productie van de Saksische bergwerken niet voorzien kan inde toenemende behoefte ; naar men zegt is in Australië bismuth gevonden, waarvan reeds eenige hoeveelheid naar Engeland aangeveerd is; mocht zich dit bevestigen, dan hopen wij voor het vervol»- op lagere prijzen. Castoreum Siheric. komt zelden voor, er worden wel van tijd tot tijd partijtjes aangeboden,’ doch meestal van zeer twijfelachtige qualiteit, zoodat de meeste omzichtigheid bij het inkoopen aan te bevelen is. Castoreum Canadense daarentegen is overvoe#d en tot zeer lagen prijs te leveren. Capita Papaveris alhi zijn dit jaar ruimer ingezameld en vallen over t algemeen groot van stuk, Colla Piscium la Astrachan in° bladen , hoewel hier te lande altijd nog laag te koop, wordt aan de Russische markten hooger betaald. Cardamom. minor, blijft steeds duur. Van Cortex peruv. Loxa en Huanuco komen geregeld kleine partijen aan de Londensche markt, die echter steeds hooge prijzen opbren• aan schoone China Huauuco is vooial behoefte, daar wat "onder dien naam wordt aangevoerd, meestal van afwijkende hoedanigheid is. Ook C. Peruviani rubr. ontbreekt bijna geheel inde gezochte, donkerroode zware bast-stukken ; hetgeen voorkomt bestaat grootendeels uit bleek, gerold en gebroken goed, dat voor pharmaceutisch gebruik niet gewild is. – Gort. peruv. regalis blijft op matigen prijs, hoewel de laatste Engelsche berichten van eene prijsverhooging spreken. Cortex Cascarillae blijft laag te koop; ook Cortex Aurantior. Malaga; daarentegen is er veel vraag naar dort, Citri, waarvan de voorraad aan alle markten opgeruimd is. Coriex Quillayae (zeepbast) vindt vermeerderd gebruik en is hooger te noteeren. Orystal Partari onderging geene verandering; het kalkvrije poeder wordt gaandeweg meer gezocht. Cubehen zijn door groote en snel opvolgende aanvoeren tot ongekende laagte gedaald ; wij verwachten dat zich de speculatie spoedig op dit thans geheel verlaten artikel werpen zal. Camphor is op ’t oogenblik in gedrukte stemming, gedeeltelijk veroorzaakt door belangrijke geforceerde verkoopen te Amsterdam. Cera Japonica komt steeds meer in gebruik ; de prijzen zijn aanzienlijk opgeloopen , vooral voor de eerste qualiteit; ongelukkigerwijze bestaan de meeste partijen van de laatste aanvoeren grootendeels uit sterk waterhoudende en met andere vetsoorten vermengde koekjes. Cera Jlava wordt wat hooger gehouden, daar er belangrijke orders voor O. I, zijn uitgevoerd; ook schijnt de productie hier te lande dit jaar niet medegevallen te zijn. Cortex Ginnamomi Chinensis, Cassia vera en verdere kaneelsoorten zijn duur gewordem, met uitzicht op verdere verhooging. Cortex Simarubae werd meer geïmporteerd en is lager te noteeren. Crocus blijft steeds op hooge waarde. Folia Sennae Alexandr. zijn te Triëst, Livorno en andere hoofdmarkten belangrijk gestegen; goede ongesorteerde qualiteit ontbreekt, terwijl de half en geheel gereinigde soorten buitengemeen hoog betaald worden. Ook Senna parva is moeielijk in goede qualiteit )e vinden; de O. I. Tinnevelly Senna daarentegen blijft laag te koop, welke, soort hier te lande echter weinig bijval vindt. Folia Lauri zijn in mooie groene qualiteit ruim voorhanden; ook van echte Folia diosma crenat, ontvingen wij eenigen aanvoer. Flores chaniomillae rom. zijn in voldoende hoeveelheid en van goede qualiteit ingezameld; daar het buitenland veel trekt, is eene prijsverhooging niet onwaarschijnlijk. Flores chamomill. vulg.. Flor. Sambuci en Flor. pap. Rhoeados leverden slechts

een middelmatig gewas op ; ook met Flor. rosar rub. was dit het geval. Oum. arabic, alex. werd ruimer aangevoerd en daalde vrij belangrijk, zoodat op het oogenblik zeer mooie blanke gom tot matigen prijs te leveren is. Oum Outta is door gebrek aan noemenswaardigen voorraad tot ongekende hoogte gestegen; er zijn echter circa 70 kisten te Londen aangebracht, waardoor eene belangrijke daling te verwachten is. —• Ook van Oum Kino, welke sedert geruimen tijd van goede qualiteit ontbrak, zijn eenige aanvoeren binnen. De voorraad van Gum Elemi, Manilla soort, die voor technisch gebruik veel aftrek vindt, is klein geworden. Ook Gum Asafoetida is in waarde gestegen, met O. Oalbanum en O. dmmoniac is dit hetzelfde geval; daarentegen blijft Gum Laccae tot lagen prijs te koop. Van Storax liquida, welke sedert geruimen tijd ontbrak, is weder wat aangevoerd; bij de algemeene behoefte zal de prijs voorloopig nog hoog blijven. —• Storax Calamit. blijft daarentegen tot matigen prijs ter markt. Lichen Caraghenic. is duur geworden; de inzameling is tegengevallen en vooral laat de qualiteit veel te wenschen overig. Manna Sicil. en Calabrin. blijven in goede qualiteit laag te koop; daarentegen is er groote behoefte aan mooie blanke Manna Ganellata. Nitrum raffin. Anglic. is op een zeer laag standpunt gedaald; daar de ruwe O. I. salpeter in Engeland gestegen is, oordeelen wij het nu het geschikte oogenblik om inkoopen van de eerstgenoemde soort te doen. Oculi cancror. zijn wat ruimer aangevoerd, hetgeen echter tot hiertoe weinig invloed op de noteering had. 01. anisi stellaii is verder in waarde gestegen ; de voorraad in China is nagenoeg opgeruimd; daarentegen blijft 01. Cinnam. Chinensis lager dan ooit te koop, en verdient deze olie als speeulatie-artikel de aandacht. 01. Aurantior., 01. Bergamottae en 01. Citri zijn belangrijk gestegen; men schrijft ons dat de vrucht veel geleden heeft door de felle hitte, zoodat eene zeer slechte olie-productie te verwachten is; daarbij komt de sterk heerschende cholera op Sicilië, die bijna allen handel doet kwijnen en den aanvoer van producten uit het binnenland naar Messina en andere handelsplaatsen tegenhoudt. 01. Menth. pip. blijftin de zuivere qualiteiten gezocht en duur. 01. Bicini op vaste noteering, zonder uitzicht op daling. 01. Jecoris aselli (blanke medicinaal) heeft zich eenigszins van zijne daling hersteld ; de laatste outvangene berichten uit Bergen melden althans, dat er groote orders op dit artikel zijn ontvangen en men hoogere prijzen heeft moeten besteden. Ook schijnt de voorraad van medicinale traan te Bergen zeer gereduceerd te zijn. 01. terebinthinae werd in groote qualiteit, zoowel uit Amerika als Frankrijk aangevoerd, waardoor de prijzen weder daalden; het verbruik is echter zoo sterk, dat men geen voorraad van eenig belang verzamelen kan , waarom wij eene verdere daling voor onwaarschijnlijk houden.— Opium brengt inde superieure qualiteiten goede prijzen op. Mooie uitgezóchte Fransche Spaansche peper wordt schaarsch; daarentegen is de Duitsche soort rijkelijker voorhanden. Omtrent de waarschijnlijke opbrengst der R. Althaeae en R, Ilelenii valt nog weinig te zeggen; zooals altijd spreken de kruiden telers van slecht gewas en kleine uitplanting; wij zullen dus het resultaat dienen af te wachten. Van Bad. bardana&kohijnt men echter niet met zekerheid te kunnen aangeven, dat de opbrengst gering zal zijn, daar de lage prijzen van arm. pass. ieder den lust benomen hebben, om dezen wortel uitte planten. Radix Columbn werd in uitgezocht sohoone qualiteit aangevoerd en is tot veel verminderden prijs te leveren. – Radix palang. minor, blijft hier te lande nog laag te koop; er zijn echter belangrijke hoeveelheden voor Russische re-