is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 26, 27-10-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chemuche analyse uitte voeren zonder aanwending van j zwavelwaterstof en zwavelammonium. Do eigenaardige kenmerken , die de lichamen bij behandeling met deze reagentiën vertoonen , worden hoofdzakelijk vervangen door reductie met zink, waarbij bl vlekken ontstaan, zooals bij arsenik en antimoon of het metaal geieduceeid wordt, zooals bij tin, kwikzilver, koper, cadmium en bismuth. Het werk is ingericht inden trant van Iresenius’ bekende Anleitung. De onderwerpen zijn met veel zorg behandeld, de hoofdreactiën staan overal op den voorgrond. De schrijver ziet echter zeil de moeilijkheid in, om eene methode te doen vervangen, die dooide eerste mannen der kunst zooveel jaren met goed resultaat gevolgd is.

Prat heeft medegedeeld dat de lichamen , welke men tot heden als Jlunorverbindingen beschouwde , zuurstof-fluoorverbindingen zijn. Het fluoorcalcium bestaat volgens hem uit 2 aeq. calcium, 1 aeq. zuurstof eu 1 aeq. lluooi. Het aequivatentgewicht van het tluoor wordt alsdan 29,G. (ddiciinmiililcicii Elixir Deslauriers toni-jebri/ugue au Quinquina et Caffé, hetwelk a 5 francs de iiesch van iü med. oneen inhoud wordt verkocht, kan op de volgende wijze bereid worden : Men neemt tot grof poeder gestampte kina 6 drachmen, bruine kina % once, zwak gebrande en gestampte koffieboonen Ya once, wijn 7Y2 once , suiker Ya once, citroenzuur 3 scrupel, kookt na lang warm staan even op eu Bij de doorgezegeue vloeistof voegt men: suiker 2y2 once , spiritus Ya OÜOe- Leop. Heldeer’s Tandiuiddel bestaat uiteen fleschje tinctuur en een wit poeder. l)e tinctuur is een mengsel van 3 deelen kruidnagelolie , 1 deel cajeputolie en 2 deelen sterken wijngeest. liet poeder is een zeer fijn gewre-y ven mengsel van 6——7 deelen dubbcl-koolzure soda en 1 deel keukenzout. Prijs 12 Ya Ngr. (75 ets.). Persoonlijke aangelegenheden. Z. M, heeft bij bet personeel van de geneeskundige dienst der landmacht benoemd: tot apotheker van de Iste klasse (naar ouderdom van rang) de apothekers van de tweede klasse D. ï. Groenewoud eu J. Broeker, en tot apotheker van de 2de klasse (naar ouderdom van rang) de apothekers van de 3de klasse A. C. P. Vogelsaug eu H. Eollf, allen van gemeld personeel, laatstgemelde thans tijdelijk gedetacheerd bij de landmacht in West-Indië. Openlijke correspondentie. De vragen van „een apothekersbediende” zullen wij in het volgend nommer pogen te beantwoorden. Advertentlën. De oudergeteekende vraagt een BEDIENDE , goed kunnende recepteeren , tevens gelegenheid tot studeeren, fr an c o brieven, G. T. VAN KALKEN. Apotheker Utrecht.

P. K. Brouwer Pz., Apotheker te Leeuwarden, vraagt ten spoedigste een geëxamineerd BEDIENDE, of iemand die goed kan recepteeren. Adres met franco brieven. Uit de Band te duur of te koop om terstond te aanvaarden: EENE APOTHEEK op de Groote Kaai, en aangrenzend LABORATORIUM met Stoomketel en bijbehoorerf' inde Keizerstraat te GOEH, met alle Apothokersgereedschappen en Werktuigen, vroeger bewoond geweest zijnde door den Heer P. A. HOOHAET , 'waarin sedert ruim 50 jaren, met bet beste succes de Apotliekersalfaire is gedreven. De voorwaarden van huur en koop liggen ter lezing bij den eigenaar A. DE BRÜEKERT, geneesheer te Waarde, en ten kantore van den Heer Mr. J. H. DE LAAT DE KANTER, Procureur te Does. Brieven f r an c o. Analytische Chemie. Glaswerk, Reagentia enz. voor Analytische Chemie, Bunsen sche Apparaten, SVlïneraiiën enz. zijn verkrijgbaar bij W. Gr. L. PAUL, te Deventer. Prijs-Coiiraiiten op franco aanvragen. H. C. A. THIBME te Nijmegen heeft uitgegeven en’ alom verkrijgbaar gesteld: Geneeskundige wetten, met de daarover vooral inde Tweede Kamer der ötaten-Generaal gewisselde stukken en gehouden beraadslagingen , uitgegeven onder toezicht van r. j. «rvvviiiii, Lid v.d. Geneesk. Raad voor Gelderland en Utrecht. Met een zaakrijk alphabetisch Register. Prijs / 7.00 Bij J. G. YAN TEE VEEN EN ZOON, te Utrecht, is verschenen: De toestand der Militaire Pharmacie en der Militaire Apothekers, bij het Nederlandsche leger geschetst. O E IST BRIEF AAN DE HEEREN LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL DOOK BENIGE MILITAIRE PHARMACEUTEN. Prijs 40 Cents. Alsmede: een tweede verbeterde en zeer vermeerderde uitgave van .1. IAS RIJN VAN AEREMABE’S Handleiding tot de Plantenkunde, Bewerkt naar de behoefte der Wetenschap van dezen tijd. Prijs ƒ 14.25, ~ Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen,