is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 28, 10-11-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnende massa, maar die geleiaohtig en weinig vloeibaar was. Het verschil van het mengsel, uit den aard van het collodium voortspruitende, is ons nog onverklaarbaar.

Boekaankondiging. Wijde volgende werken tot aankondiging : Handleiding tot de algemeene plantenkunde, door J. van Rijn van Alkemade. Tvjeede vermeerderde uitgave. Utrecht, J. G. van Terveen en Zoon 1867, De gunstig bekende uaam des schrijvers maakt onze aanbeveling overbodig en de belangstelling van het publiek is genoegzaam gebleken door de noodzakelijkheid eener tweede uitgave. Deze, omstreeks 1000 pagina’s groot y is vermeerderd met het tal ontdekkingen der laatste jaren op het veld der Botanie. De vorm van het werk is overigens onveranderd gebleven; overal treft men dezelfde duidelijke voorstelling, die het als leerboek zoo geschikt maakt. Beginselen der quantitatieve analytische scheikunde ten gebruike bij het hooger- en middelbaar onderwijs door A. 1. C. Geerts, 2de gedeelte , toegepast op industrie, pharmacie, physiologie en landbouw. Utrecht J. G. Broese. De schrijver levert in dit 2de deel het bijzonder gedeelte, hetwelk hij na zijne algemeene beschrijvingen had beloofd. Is meu verstoken van eene eeuigszins uitgebreide literatuur over de genoemde onderwerpen, dan wordt men hier inde gelegenheid gesteld, zich met vele methoden van onderzoek in eene beknopte voorstelling eigen te maken. Dewijl zich echter elkeen, die quautitatief scheikundig onderzoek wil aanleeren of beoefenen ineen der bovengenoemde vakken, de oorspronkelijke werken zal aanschaffen, vreezen wij eeuigszins dat deze uittreksels, met hoeveel zorg ook verzameld, niet den noodigen bijval zullen vinden. Yoor middelbaar onderwjjs is dit bijzonder gedeelte nog minder geschikt, dan het algemeene. Wij zijn het volkomen met den recensent inde Gids eens, dat op middelbare scholen hoogstens de titreermethode zal kunnen worden toegepast. Praktische handleiding tot het onderzoek van alle suikerhoudende stoffen door G. Lotman, Expert van den Nederl. Gedelegeerde bij de praktische proefnemingen van suikerraffinago te Keulen. Amsterdam, G. L. Funke. Een keurig werk, wat uitvoering en figuren betreft, jammer dat stijl en taal zooveel te wenscben overlaten, hetgeen vaak aan de duidelijkheid der beschrijvingen te kort doet. De schrijver erkent zelf in zijne voorrede, dat stijl en taal niet zoo vloeiend zijn als dit wel wensohelijk was, en stelt zich bereid persoonlijke inlichtingen te geven, maar bij de vele belangrijke bijzonderheden, die het werk bevat, had hij het een niet moeten doen en het andere nalaten. Hoewel het werk vooral van beteekenis is voor de suikerraffiuadeurs, zoo is niettemin de lectuur van de verschillende methoden, waarop men langs den echten wetensehappelijken weg tot de bepaling van het suikergehalte geraakt, voor eiken

beoefenaar der natuurwetenschappen hoogst belangrijk. Bij de bepaling van het suikergehalte door het spec. gewicht, vinden wij eene beschrijving van de geschiedenis des areometers, en lezen daar onder anderen, hoe onze pharmaoeutisohe areometer, gebaseerd op het getal 144 voor het elementvolumen, in 1816 is ingevoerd, maarde toenmalige adviseur van der Toorn reeds in dien tijd heeft aangedrongen op het invoeren van den lOOdeeligen areometer. Scheikundige bijdragon uit het Laboratorium van het Athenaeum lllustre te Amsterdam, uitgegeven door J. W. Gunning, Hoogleeraar. Deel 1 No. 1. Amsterdam en Utrecht, van der Post. Inde laboratoriën der scheikundigen zijnde grondslagen gelegd van de tallooze ontdekkingen en verbeteringen, die de scheikunde bij alle vakken van menschelijke wetenschap en kunst heeft aangebracht. Zij zijn de bronnen van het licht, dat door haar van dag tot dag met helderder glans over de wereld wordt verspreid. Met groote ingenomenheid maken wij melding van de uitgave van dit oorspronkelijk werk, waarin Prof. Gunning de vruchten der onderzoekingen in zijn Laboratorium voor een ruimeren kring openstelt. Indieu aan iemand van uitstekende kennis .alle hulpmiddelen ten dienste staan, die de tegenwoordige tijd bij de scheikundige praktijk aanbiedt, kan men reeds vooraf tot de belangrijkheid zijner werkzaamheden besluiten. De prijs is door de uitgevers zeer matig gesteld, zoodat elk inde gelegenheid is zich het werk van onzen geleerden landgenoot aan te schaffen. Moge onze aankondiging daartoe bijdragen ! In het vorig nommer deelden wij eene der onderzoekingen mede , namelijk die op het arsenikgehalte in magisterium bismutbi, waaruit de nuttigheid van bet werk in pharmaoeutisch opzicht kon blijken. Wij kunnen niet nalaten onze bevreemding te kennen te geven van onder een titel als dit werk draagt, die enkel praktijk belooft, een artikel als het eerste te vinden over moleculairformulen en het zoogenaamde vraagstuk der abnormale damp dichtheden. Advertentiën. Tegen 1 December aanst. verlangt men MWHp in eene druk bezochte APOTHEEK een Hb ~ BEKWAMEN BEDIENDE, Externe, vlug en nauwkeurig kunnende recepteeren en van goede getuigschriften voorzien. Nader informatie met franco brieven XY bij den Heer D. B. CENTEN, Uitgever van het Pharmaoeutisch Weekblad te Amsterdam.. J. 0. Th. Yigelius Wzn. Apotheker te ’s Gravenhage, verlangt met 1 Februari 1868 een bekwaam ASSISTENT, liefst een geëxamineerd APOTHEKER. Brieven franco. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen,