is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 29, 17-11-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceuliscli WeekblaÜ

VOOR NEDJERLAND. ONDER REDACTIE VAN E. J. OPWIJEDA , Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. GENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, f 4,50. Alle stukken, 'welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien , gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert vanden Uitgever uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der adverlentiën: Van i tot 6 Regels /' I.—, elke regel meer 15 Cis., behalve liet zegelrecht.

4=e Jaargang. |

KOMS9ACJ, l ï jVovember 18®!?. |

S”. 29.

Mededeellngen. Ingezonden stukken. ÏIJNTEN, BEHANDELD OP HET INTERNATIONAAL PHARMACEUXISCrI CONGRES TE PARUS. Eerste punt van behandeling. *) Hoe wordt het algemeen belang door de uitoefening der pharmacie het meest gebaat? I°. Door eene onbelemmerde vrijheid voor de pharmacie , zooals voor elke gewone handelszaak ? Antwoord. Met algemeene stemmen. Neen. 2°. Door de vrije uitoefening der Pharmacie, gedekt dooreen diploma en de persoonlijke verantwoordelijkheid van den apotheker, onder de algemeene wetten ? Antwoord. Neen, met 15 tegen 1 stem. f) 3°. Door eene vrije regeling, bestemd aan den eenen kant, om aan het algemeen belang wettig te voldoen, aan den anderen kant, om de rechten te verdedigen , waarop de pharmaceut aanspraak heeft wegens de eischen, die hem gedaan worden ? Antwoord. Ja, met 15 tegen 1 stem; en inde volgende termen: Door eene wijze regeling, die inde eerste plaats verlangd wordt door het algemeen belang, waarvan de pharmacie een integreerend deel uitmaakt. Deze regeling legt natuurlijk den pharmaceut een groot aantal plichten op, benevens eene groote verantwoordelijkheid tegenover de overheid. Om den pharmaceut in staat te stellen geheel aan zijne verplichtingen te voldoen en deze groote verantwoordelijkheid in haar gebeelen omvang op zich te nemen, is het onvermijdelijk hem rechten toe te kennen, die hem een eervol bestaan en eene zekere toekomst Waarborgen. Tweede punt. Is het nuttig grenzen te trekken tegen eene onbeperkte vermeerdering van het getal apotheken? Antwoord- Ja, met 15 tegen 1 stem, inde volgende termen; •) De algemeene punten waren verdeeld en naar 3 bijzondere commissies of secties verzonden , die hare rapporten uitbrachten. ‘Hierna 2ijn de algemeene besluiten, meestal met algemeene stemmen, genomen. t) Men stemde per natie.

Na rijp overleg en na de vertegenwoordigers der verschillende landen gehoord te hebben, heeft de groote meerderheid der Afdeeling gemeend, dat het bepaald in het algemeen belang is, het aantal apotheken naar de bestaande behoeften inde toekomst te beperken. Zij meent, dat deze maatregel het meest geschikt is, om de waardigheid der betrekking te handhaven en hare diensten aan de maatschappij te verzekeren; met eene meerderheid van 6 tegen 1 stem, dringt zij bij het internationaal congres aan, om den uitslag harer beraadslaging aan te nemen als de uitdrukking harer overtuiging. Derde punt. (Kaad van toezicht, Chambres syndicales). Is het nuttig, dat men pogingen aan wendt tot het verkrijgen van inrichtingen van toezicht, bestemd om de eerder betrekking te handhaven door eene loyale uitoefening, haar in hare verhouding tot de overheid te vertegenwoordigen en haar te beschermen ? Antwoord; Met algemeene stemmen: De overheid moet over alle betrekkingen waken, ten einde misbruiken te voorkomen, waardoor het algemeen belang zou kunnen worden benadeeld, maar deze algemeeue zorg kan niet altijd voldoende zijn, en daarom is het noodzakelijk, dat personen, die dezelfde betrekking bekleeden, door hunne eigene afgevaardigden kunnen waken over de loyale uitoefening van het vak. Het congres verlangt het tot stand komen van raden van toezicht (chambres syndicales), gekozen door de pbarmaceuten van eene bepaalde omgeving en uitsluitéud samengesteld uit Pbarmaceuten. Deze raden van toezicht, voorzien met omschrevene en beperkte disciplinaire macht, zullen: 10. waken over de loyale uitoefening der pharmacie; 30. den pbarmaceut bij de overheid vertegenwoordigen; 30. de rechten doen eerbiedigen, waarop de pharmaceut aanspraak heeft voor de eischen, die hem in het algemeen belang gedaan worden, waarbij de volgende definitie voor geneesmiddel wordt aangenomen: Als geneesmiddel wordt beschouwd, elke enkelvoudige of samengestelde zelfstandigheid, aangeduid al» genees