is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 29, 17-11-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regelmatig te verhitten, totdat de uitstootiug van vochtbellen heeft opgehouden en alles in eene poreuze melkwitte massa is veranderd, waarbij de geheele massa dan van zelf van den bodem der schaal loslaat; men brengt haar spoedig in goed sluitende kleine fieaschen.

Wij voegen hierbij, dat ‘de bekendheid met bovengenoemde feiten de apothekers verplicht, hun aluinen ustum, immers, indien het voor een dergelijk heelkundig doel wordt verlangd, steeds vóór de aflevering op een mogelijk watergehalte te onderzoeken en het bij aanwezigheid van water, hiervan door verwarming in een porseleinen schaaltje te bevrijden; eene kleine moeite bij de geringe hoeveelheid, die in die gevallen wordt aangevraagd. __ DE CHEMISCHE HARMONICA DOOR MIDDEL VAN LICHTGAS. Wij hebben reeds vroeger vermeld, dat het verschijnsel der chemische harmonica, hetwelk men oorspronkelijk alleen aan de waterstofvlam toeschreef, zich bij ons ook meermalen vertoond heeft, wanneer wijde glazen buis hielden over eene kleine blaasbuisvlam bij den toestel van Bunsen. Soms echter weigerde deze vlam het geluid voort te brengen , zonder dat wij voor de mislukking eene reden konden vinden.— Prof. Reusch te Tubingen geeft thans een middel aan om op eene eenvoudige wijze door middel der gewone blauwe vlam bij de lamp van Bunsen de cbemisobe harmonica voort te brengen. Men overtrekt de monding met een draadnet of metaalgaas met fijne openingen. De gasvlam , die daarboven ontstaat, kan men zeer klein maken , zonder dat zij uitgaat. Houdt men hierover nu eene glazen buis, dan zal de luchtkolom daarin de sterkste tonen voortbrengen. Wij hebben de proef herhaald en haar volkomen bevestigd gevonden. Zij is zeer geschikt als collegeproef, maar men make de gasvlam niet al te klein , want dan wordt zij uitgedoofd, zoodra men er de glazen buis over heen brengt. Wij merkten op, dat de vlam inde buis zich weldra verbreedt en eene roode kleur aanneemt, waarschijnlijk tengevolge van afzonderlijk gloeiende kooldeeltjes. Oehelmmiddelen. Hoefeld’s middel tegen zomersproeten bestaat uit eene zalf en een wasohwater. De zalf is volgens Wittstein witte praecipitaatzalf en het waschwater een mengsel vaneen y6O deel kamfer, y4 deel benzoëtinctuur, 1 ' deel zeepspiritus en 8 deelen rozenwater. Persoonlijke aangelegenheden. Z. M. heeft lot apotheker van de 3de klasse bij hel personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht in Oost-Indië henoemd de heer

M. V. van Lissa, op zijn verzoek eervol ontslagen apotheker der klasse van de landmacht in West-Indß Verbetering. In het vorige nommer bladz. 2 , kolom I, regel 3 van boven komt zinstorend als drukfout voor het woord «bedoelde lees; «vermeend." Advertentlën. In Amsterdam wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd in eene solide Apotheek, een Jongmensch, goed kunnende recepteeren , als TWEEDE BEDIENDE , aan wien gelegenheid zal gegeven worden, de lessen waar te nemen , P. G. interne. Brieven franco onder lett. E A bij den Heer D. B. GENTEN, Eokin , Uitgever van het Pharmaoeutisch Weekblad. Apotheek. De. ondergeteekenden verlangen tegen primo Januari eên bekwaam BEDIENDE , vlug en accuraat kunnende recepteeren , van goede getuigschriften voorzien en van Protestantschen Godsdienst. KBAEPËLEIf EI HOOI, Apothekers te Zeist. J. Jr'"STEIJNs7~ Apotheker te Maastricht, verlangt met 1 April 1868 of eerder, een bekwaam ASSISTENT , liefst een geëxamineerd APOTHEKER. Brieven franco. ïTyan essen en zoon, Apothekers te ’s Gravenhage , vragen tegen Februari of eerder eea geëxamineerd BEDIENDE. APOTHEEK. Een Jongmensch, Geëxamineerd APOTHEKER , zag zich gaarne Februari a.s. geplaatst. Goede behandeling zal meer in aanmerking genomen worden dan hoog salaris. Brieven Franco vóór B December onder lett. J A H bij den Heer D. B. CENTEN, Uitgever van dit Blad. Phamacie. In eene Fabriek van Pharmaceutische en Chemische Praeparaten wordt gevraagd een MEDEWERKEND COMPAGNON, overeen kapitaal van 12 a 15 mill. kunnende beschikken, en genegen een groot gedeelte der reizen op zich te nemen. Adres met eigenhandig geschreven en geteekende brieven, franco onder Letters P. 0. aan den Heer D. B. CENTEN, Uitgever van het Pharmac. Weekblad te Amsterdam. M. WIJT & ZONEN te Rotterdam , zoeken den completen eersten Jaarj gang van het Pharmaoeutisch Weekblad, of, eu 1 wel vooral, de 36 eerste nummers van dat Weekblad.

Met 1 Januari 1868 wordt aan de Inteekenaren verzonden de Eerste aflevering van liet NIEUW TIJDSCHRIFT VOOR DE PHARMACIE IN NEDERLAND; tevens orgaan der led. Maatschappij ter bevordering der Pbarmacie; onder redactie van P. J. KAAXMAN, Apotheker te Rotterdam. Prijs ƒ4 per Jaargang van 12 maandelijksche afleveringen. Die nog niet hebben ingeteekend , worden dringend verzocht dit alsnog mm ten spoedigste te doen , ter voorkoming van vertraging inde ontvangst der eerste aflevering. Snelpersdruk C. A. Thieme, te Nijmegen.