is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 40, 02-02-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Parijs. Laud. liq, Sydh. uit opium crudum werd bevonden eene hoeveelheid narcotiue te bevatten (1 gram laud. liq. leverde 5 milligram narcotine op). Extractum opii daarentegen, en dus de daaruit bereide opiumwijn, bevat slechts een spoor narcotine. Volgens proefnemingen jan Bernard bezit de morphine eene bedwelmende of slaapwekkende, eene prikkelende of convulsies opwekkende en eene vergiftige werking. Het is de eerste dezer eigenschappen , die de geneesheer zich ten nutte zoekt te maken bij het toedienen van opiumpraeparaten. De narcotine mist deze eerste eigenschap geheel, brengt dus volstrekt geen nut aan, maar schaadt, doordat zij de excitatie en convulsie vermeerdert, DE DROPPELVOEM. Den droppelvorm als artsenijvorm hebben wij ineen der vorige jaargangen (No. 31 van den U‘en jaarg.) als hoogst ondoelmatig beschreven wegens den invloed , dien de geaardheid van het vocht, de vorm van den droppeltoestel, de temperatuur enz. op het grooter of Aleiner volumen van den droppel uitoefenen. Deze ondoelmatigheid maakte ook eene der theses uit bij de bevordering van den heer E. A. van der Burg tot doctor inde pharmacie. —• Inde laatste zitting van de Société de pharmacie te Parijs werd door Lebaigne als vrucht zijner onderzoekingen medegedeeld, dat voor een en hetzelfde vocht het gewicht der droppels in eene rechte reden staat tot den geheelen diameter van de uitdroppelingsbuis en dat de vermeerdering blijkbaar is 0,013 gram op den droppel per millimeter. Buignet wees daarbij aan dat het zwavelzuur, hoe ook van het water door meerdere zwaarte en olieachtige consistentie verschillende, droppels geeft, die lichter zijn dan die van het water. De zwavelzuurdroppels toch zijn veel kleiner van volume dan het water, dewijl het zwavelzuur veel minder capillaire attractie tot het glas bezit dan het water. RECEPTEN MET GRAMMENGBVVICHT. Vele onzer lezers hebben waarschijnlijk nog geene Duitsche recepten met de sinds 1 Jan. ingevoerde bepaling met graramengewicht onder het oog gekregen. Ziehier de copiën van twee recepten, die ons heden werden aangeboden : fy. extr. belladonn. sicci 0,3 sacehar. lactis 7,0. m. f. pulvis, divide in part. aeq. No. 12. Bf. ferrokali tartar. 8,0 extr. taraxac. q. s. (6,0) (pulv. althaeae 3,0) ut f. pilul. No. 130, argent. in vitro. Blijkbaar om het gevaar van verwisseling van gram en grein te vermijden , is de gewichtseenheid geheel weggelaten. Onze reductie was ; 0,3 (gram) = 3 grein ; 7,0 = 105 grein ; 8,0 = 3 drachme ; 6,0 = dr. .1V2; 2,0 = dr. %. Voor het in Pruisen voorgeschreven extr. belladonn. sicc., namen wij het extr. alcohol, der Pharm. Neerl., bij eene zachte warmte uitgedroogd,

ANALYSE VAN BULLRICH’S UNIVERSEEL ZUIVERINGSZOUT. Onder de hoogdravende annonces van geheime geneesmiddelen , die steeds onze dagbladen vullen, behoort tegenwoordig het C. W. Bullrich’s Universeel zuiveringszout. Benige vrije uren ter mijner beschikking hebbende gedurende de kerstvacantie, liet ik een pakje van dit wondermiddel halen, en vermeende mijn tijd nuttig te besteden , door het zout eens te onderzoeken. Ik bevond dat het pakje inhield vijf Nederl. onsen in gewicht, en betaalde daarvoor 90 et.; mij aan het werk begevende , verkreeg ik de volgende resultaten : 1. Hette onderzoeken zout was volkomen oplosbaar in water. 2. De oplossing reageerde sterk alcalisch en was kleurloos. A. Onderzoek naar de basis. I. HCI. Inde heldere oplossing ontstond na toevoeging van HCI geen praecipitaat. Afwezig: Ag, Hg20, (Pb?) 3. H2S. Inde zoutzure oplossing ontstond na doorvoering van H2S geen nederslag, bij gevolg waren afwezig al die metalen, die uit de zure oplossing door HjS worden gepraecipiteerd. 3. S(NH4)2. Na toevoeging van S(NH4)2 inde oorspronkelijke oplossing, ontstond geen neerslag. Afwezig: Be, Zn, Mn, Al, Ni, Co, Cr. 4. 2(NH4)CO3. Inde oorspronkelijke oplossing ontstond na toevoeging van 2(NH4)CO3 geen praecipitaat. Afwezig: Ba, Ca. 5. Inde oorspronkelijke oplossing ontstond na toevoeging van chloorammonium , ammonia en phosphas natricus geen wit kristallijn praecipitaat van het zoogenaamde triple-phosphaat. Afwezig; Mg. 6. De oorspronkelijke oplossing gaf na verwarming met kali causticum geen reuk naar NH3, noch witte dampen na bijbrenging vaneen door HCI bevochtigd staafje. Afwezig; NH4. 7. De oorspronkelijke oplossing door uitdamping geconcentreerd , gaf na toevoeging van bitartras natricus geen wit kristallijn praecipitaat, zelfs niet na lang staan en hevige schudding. Bene oplossing van chloretum platinicum tot de geconcentreerde en door HGI zuur gemaakte oplossing toegevoegd, deed evenmin een gelen kristallijnen neerslag ontstaan van kalium-platinumchloride. Afwezig: Ka. 8. De oplossing kleurde de alcoholvlam zeer sterk geel. Hel aanwezige metaal was derhalve ; Natrium. B. Onderzoek naar het zu.ur. 1, Bij het begin van mijn onderzoek naar de basis bemerkte ik reeds dat er na toevoeging van HCI eene hevige opbruising ontstond; bijgevolg was er aanwezig: Koolzuur. 3. Na volkomene neutralisatie der oorspronkelijke oplossing door HOI en daarop volgende toevoeging van BaClj ontstond geen praecipitaat,