is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 43, 23-02-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceuüsch Wddfil) VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Ujjmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. GENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, f 4,50. Alle stukken, welke men in dit Bladwenscht opgekomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van 1 tot 6‘Regels fi—, elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelrecht.

m». 43.

XOafJUAO 33 Februari 1868.

4e Jaargang. |

De Invloed van het drogen der planten op hare werkzame bestanddeelen. In onderscheidene nommers van het Journal de Pharviaoologie komt een uitgebreid opstel voor , bestaande uit eene bekroonde verhandeling van wijlen Dr. Schoonbroodt over den invloed van het drogen op de werkzame bestaiicldeelen der planten. Uit de algemeene gevolgtrekkingen aan het einde van dit opstel ontleenen wijde volgende bijzonderheden : 10. De gedroogde planten vertegenwoordigen nooit volkomen dezelfde versche planten. De eerste missen de bestanddeelen der laatste geheel of gedeeltelijk. Ineen enkel geval wordt eene nieuwe stof gedurende de droging gevormd , zooals bij den valeriaanwortel, die inden verschen staat slechts vluchtige olie , inden gedroogden staat valeriaanzuur bevat. 20. Bij het drogen gaande vluchtige deelen geheel of gedeeltelijk verloren. De ledige ruimte , die bij het Vervluchtigen onder den invloed der warmte ontstaat, Wordt aaugevuld door lucht, evenals zulks het geval is bij alle poreuze lichamen. Deze inde poriën ingedrongen lucht werkt oxydeerend, en brengt bijv. bij den valeriaanwortel de zuurstof-bevattende vluchtige olie over in valeriaanzuur en eene andere uit koolwaterstof bestaande vluchtige olie in hars. Inden gedroogden valeriaanwortel wordt eene betrekkelijk groote hoeveelheid volkomen gevormd valeriaanzuur aangetroöën , hetwelk zich reeds verraadt door den sterken reuk, dien de gedroogde valeviaanwortel verspreidt, terwiji de versche wortel zonder reuk of weinig riekend is en ook geen hars bevat, gelijk de gedroogde. 30. Voor de bereiding van alcaloïden en het uittrekken van andere werkzame bestanddeelen der planten is bet verkieselijk de versche planten te nemen en de bewerkingen bij eene zoo laag mogelijke temperatuur uitte voeren. Zij worden alsdan veel zuiverder verkregen , en de aanwending van kool, die zulk een groot verlies Veroorzaakt, wordt vermeden.

40. De samenstelling der versche planten,komt meer overeen dan men gewoonlijk meent. Behalve cellulose , bevatten alle planten suiker- , zetmeel- en eiwitachtige stoffen en mineraalzouten; in het algemeen bevatten zij een vluchtig beginsel, koolwaterstof of aldehyde, een bitter of scherp beginsel, alcaloïde of glucoside , eene kleurstof en dikwijls eene vetachtige zelfstandigheid. Maar elk dezer bestanddeelen is blootgesteld aan vele trappen van oxydatie of verandering, al naar de oxydeerende invloeden of de gisting, waaraan het wordt onderworpen. De zelfstandigheden, die men lang voor extractiefstoffen heeft gehouden , zijnde werkzame beginselen der planten , gewoonlijk knstalliseerbaar, indien zij zuiver zijn, ten nauwste verbonden met de producten hunner eigene ontleding en met de producten der oxydatie van de suikerachtige stoffen , die het voedende deel van het plantensap uitmaken. De verschillende harsen, meer of minder zuur en oplosbaar in alcaliën, zijn meer of min hooge verzuringstrappen der vluchtige koolwaterstoffen , die aan elke soort een kenmerkenden .reuk mededeelen. De vluchtige zuren , die men meer zeldzaam inde planten vindt, zijn gevormd door oxydatie van de vluchtige aldehyden of zuurstofhoudende vluchtige oliën, die bijna altyd van koolwaterstoffen zijn vergezeld. De alcaloïden zijn aan een tal van wijzigingen onderworpen ouder den langeren of kortereu invloed der lucht. Van daar ongetwijfeld het groot aantal alcaloïden met byna gelijke eigenschappen en weinig verschil in scheikundige samenstelling, die men uit eene en dezelfde plant verkrijgt. Men denke slechts aan opium en kina. 50. Dewijl de voornaamste oorzaak van de verandering der planten is gelegen inden oxydeerenden invloed der lucht, is het voordeelig de droging snel te doen plaats hebben en de gedroogde planten aan drukking te onderwerpen , zooals reeds geschiedt in Noord-Amerika met de Lobelia injlata , die ons in zeer sterk samengeperste paketten