is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 43, 23-02-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt toegezonden. De nijverheid heeft reeds de waarde dier sterke drukking leereu kennen bij de bewaring van de, hop , die bestemd is voor de bereiding van het bier. , ‘' IVaplitallne en de daaruit bereide kleurstof: -v- dinitronaphtol. De naphtaline (CiOHB) is eene zelfstandigheid , behoorende tot de reeks der zuurstofvrije aetherische oliën, die in eene groote hoeveelheid bij de gasbereidiug wordt afgescheiden en zich door haar vasten staat inde buizen voor de afscheiding der steenkolenteer bevindt. In haar behoorlijk gezuiverden staat vormt zij blinkend witte kristallijne pijpen , waarbij zich de inscheuringen en kristalvegetaties spiraal vormig gewonden vertooneu. Haar spec. gewicht is bij-1-18,90 C. = 1,15173. Wrijft men zulk eene naphtalinepijp met eenen zijden doek , dan wordt zij zeer sterk negatief electrisch. Het smeltpunt ligt tusschen-)-78 en 80u C. Het kookpunt is bij 216 en 218° C. De gesmolten naphtaline absorbeert eene groote hoeveelheid dampkringslucht, die zij bij bekoeling met veel geweld en veel rijker aan zuurstof afgeeft. De gesmolten naphtaline is een oplosmiddel voor vele zelfstandigheden , zooals phosphorus , zwavel, indigo, zwavelarsenik , zwaveltin , zwavelautimoon. Bij de inwerking van salpeterzuur op naphtaline ontstaan er naar den tijd der inwerking en naar de sterkte van het zuur verschillende derivaten en oxydatieproducten. Als derivaten ; nitronaphtaline, biuitronaphtaline en trinitronaphtaline; als belangrijkst oxydatieproduct; het naphtalinézuur, ook wel phtalzuur geheeten. Uit dit oxydatieproduct heeft men voor een paar jaren benzoëzuur in het groot leeren bereiden, toen benzoëhars en hippuurzuur niet meer konden voldoen aan de behoefte aan benzoëzuur, omdat de nijverheid dit zuur voor tabakssauzen , voor mordant, voor de bereiding van anilineblauw en zelfs van benzol en opvolgend van uitrobenzol en aniline heeft leeren aanwenden. Uit de eerste nitroverbinding van de naphtaline, namelijk uit de nitronaphtaline: CjoH7(1SI02) ontstaat door behandeling met waterstof inden status nascens eene organische base, genaamd naphtylamine: G(,H9N = die zich met zuren tot zouten verbindt, welke aan de lucht rood worden. Wordt de chloorwaterstofzure naphtylamine met salpeterigzure potassa behandeld, dan verkrijgt men een product van eene oranjeroode kleur, dat door zuren eene violette kleur aanneemt. Bood en violet worden echter voldoende door de auilinekleurstoftën geleverd , zoodat men aan deze, uit de naphtaline afkomstige, kleurstoffen niet veel waarde hechtte, al meende men , dat men er zelfs eene, overeenkomstig met de alizarine uit de meekrap, verkregen had. . Van zeer veel beteekenis daarentegen is eene fraaie en echte gele kleurstof uit naphtaline, waarvan de bereiding inden Jaatsteu tijd door Martius is medegedeeld.

Deze gele kleurstof' draagt den wetenschappelijken naam van dinitronaphtol. Zij wordt bereid door bij eene zure verdunde oplossing van chloorwaterstofzure naphtylamine zoolang eene verdunde oplossing van salpeterigzure potassa te voegen, totdat eene uitgenomene proef met alcaliën een kersroodeu neerslag geelt. Door de inwerking van het salpeterigzuur op de base naphtylamine ontstaat er eene verbinding, diazonaphtol: Cl#H6N2 , die zich met het chloorwaterstofzuur vereenigt. Zoodra de omzetting van de naphtylamine in diazonaphtol volledig heeft plaats gehad, voegt men salpeterzuur bij de oplossing en verwarmt tot kokens. Bij het koken wordt de diazonaphtol onder opname van water ontleed in stikstof en naph to 1: CloH8O , en deze naphtol wordt op den oogenblik zijnet vrijwording doorfchet salpeterzuur overgebracht in dinitronaphtol: GlOH6(NO2)2O of de verlangde gele kleurstof. JEteeds bij 50° wordt de vloeistof troebel, en heeft et eene hevige gasontwikkeliug plaats. Langzamerhand scheiden zich nu op de oppervlakte der vloeistof fijne gele kristallen af, die ais schuim samenpakken. Het product is meestal reeds bij zijne afscheiding volkomen zuiver, of kan door omkristalliseeren uit alcohol gezuiverd worden. Beter zuivert men het praeparaat door het in ammonia op te lossen en het ammoniakzout herhaaldelijk om te kristalliseeren. De dinitronaphtol is bijna onoplosbaar in kokend water , moeielijk oplosbaar in alcohol, aether en benzol. Hij gedraagt zich als een sterk zuur (nitrozuur), zijne zouten hebben eene oranje- tot menieroode kleur, zijn oplosbaar in water en deels ook in alcohol. De fraaiheid en het sterk kleurend vermogen dezer gele kleurstof , waarmede ponder bijtmiddel wol en zijde in alle nuances , van het licht citroengeel tot het donker goudgeel , kunnen gevend worden (300 kilo wol worden met 1 kilo van het droge soda- of potassazout voldoende gekleurd) , heeft spoedig de aandacht der industriëelen getrokken. Te Manchester en Barmen wordt zij reeds volgens het bovenstaande voorschntt fabriekmatig bereid. Mededeelingeii. Ingezonden stukken. TOESTEL VOOR ANALYTISCHE ONDERZOEKINGEN IN DB NIJVERHEID. De Deutsche Industrie-Zeitung beschrijft een toestel, die onder den naam van „Technisch Gehaltprüfungsapparaf' op de laatste nijverheids-teutoonstelling te Chemnitz werd aangetrolieu. Afkomstig uit het technischchemisch laboratorium van den apotheker VV. A. Herb te Pulsnitz in Saksen , levert het feit tevens eene prijzenswaardige aanwijzing van den goeden weg, dien de apotheker bij het ter hand nemen van „bijzaken” moet inslaan. Het apparaat is bestemd , om den mdustriëel zelf iö de gelegenheid te stellen zijne waren te onderzoeken, zonder daarvoor steeds tot een scheikundige de toevlucht te moeten nemen. Op de eenvoudigste wijze worden inden toestel de middelen aan de hand gedaan, om de handelswaarde van soda , potaseh , chloorkalk , kalk-