is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 44, 01-03-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pliarmacwilisch WeekM®) VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN U. J. OPWUOA, Apotheker te lijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D B. Amsterdam Prijs per jaargang, franco per poft, f4,50. Alle stukken , welke men in dit Blad wenschtopgekomen te zien , gelieve Ln Lnco in te zenden Inden Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. – Prijs der advertenliën: Van 1 tot 6 Regels fL—, elke regel meer IS Cts., behalve liet zegelrecht.

4e Jaargang. | ZOaiDAft~l Maart 1808. !

Eenmaal-gechloord methylchlorure, een nieuw anaestheticum. Door Dr. Eichardson te Londen is een nieuw anaestheticum in gebruik genomen en ten zeerste aanbevolen, bestaande uit het eenmaal-gechloord methylchlorure, ook ■methyleenbichloride geheeten, van de formule; 0H2C12. Deze zelfstandigheid behoort tot de substitutieproducten Tan het chloormethyl, namelijk tot die verbindingen, Waarin waterstof van het radicaal door aequivalentische hoeveelheden chloor (broom, jood) is verplaatst (gesubstitueerd). liet eenmaal-gechloord methylchlorure out- 1 staat bij de eerste inwerking van chloor op chloormethyl volgens de vergelijking : CH3,C1 4- 2CI = O (H2CI), Cl + HOI chloormethyl eenmaal-gechloord methylchlorure of CHS) ,011 CH2CI( , H | Cl[+Cli- Cli+Clj(Bij verdere inwerking van chloor op chloormethyl ontstaat chloroform: CHCI3, d.i. tweemaal gechloord methylchlorure: C{HCI2)CI, en eindelijk viervoudig-chloorkoolsiof: CCI4, d.i. driemaal gechloord methylchlorure; C(C13)CI). Eichardson geeft aan het anaestheticum den naqm methyleenbichloride, het dus beschouwende als de chlorideverbinding van het tweeatomig alcoholradicaal methyleen: ö CU ) CH2; derhalve methyleenbichloride = (CH2)CI2 Cj21 ‘ (De benaming methylbichloride, door Duitsche artsen aan het nieuw anaestheticum gegeven, is wetenschappelijk onjuist). Het zuiver eenmaal-gechloord methylchlorure of methyleenbichloride is eene vloeistof met een reuk, die aan chloroform en aethyleenohlorure (chloorelayl) herinnert. Het spec. gewicht is bij 18» C. = 1,344 (dus lager dan van chloroform = 1,49); het kookpunt 30,50 C. (van chloroform 62°). De damp is volgens Eichardson zeer aangenaam in te ademen en veroorzaakt slechts weinig prikkeling in keel en lucht wegen.

Vaneen physisch standpunt beschouwd, vereenigt het vele eigenschappen van het chloroform met die van den aether in zich, hetwelk ten gunste zijner aanwending als anaestheticum spreekt. De bereiding geschiedt op de volgende wijze: Men verhit 1 deel houtgeest, 2 deelen keukenzout en 3 deelen zwavelzuur in eene groote kolf, laat het ontwikkelde gas opvolgend door 3 afwasohflesschen, de eerste met water, de tweede met geconcentreerd zwavelzuur en de derde met water voorzien , strijken, en leidt het in eene door de zon beschenen ballon met 3 tubuasen en eene naar beneden uitgetrokken punt. Te gelijker tijd laat men chloorgas inde ballon stroomen. De punt der ballon wordt op eene flesch gezet, waarin zich een gedeelte van het product condenseert , terwijl het andere gedeelte zich begeeft naar eene half met water gevulde driehalzige flesch, waarin tevens het in eene aanzienlijke hoeveelheid gevormde zoutzuur wordt teruggehouden. Wat zich hier van het product niet condenseert , wordt in eene kolf geleid, die met een koudmakend mengsel omgeven is. Het inden recipiënt verdichte methyleenbichloride wordt meermalen met water afgewasschen , alsdan uit het waterbad gedistilleerd , en , om het geheel van zoutzuur en water te bevrijden, over bijtende kalk gerectificeerd. Hetgeen bij 30,5” C. overgaat, kan als voldoende zuiver beschouwd worden. Bij de werking van keukenzout en zwavelzuur op houtgeest (methyl-alcohol) ontstaat chloormethyl. 3(CH4O) + SNaCI +' H2SO4 = 2(CH3CI) 4- “! i rTi methyUchlorure methyl-alcohol J Na2504 + 3H20 *Clj}|o+* cij +sS:!°-=2Cli! +S!°‘ in® l O + 2 HjU. Het gevormde chloormethyl wordt op de boven aangegeven” wijze door chloor onder den invloed van het