is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 47, 22-03-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor 1 grim van de chloreti ferrioi solutio der Iharm. Neerl., die 15 procent ijzer bevat, zullen bijv. 26,8 C. • der ■ fitreerylooistof noodig zijn, om volkomene ontkleuring te bemerken, __ : ; De dampkringslucht inde Uondensche spoorwegtunnels. Onderscheidene Engelsche scheikundigen hebben de j dampkringslucht inde Londensche spoorwegtunnels onderzocht en daarbij bevonden, dat zij voor de gezondheid volstrekt niet schadelijk is. Het zuurstofgehalte was j tusschen de 20,00 en 20,60 procent, zeer nabij het nor- j raaalgehalte komende, dat door Regnault, Bunsen en Smitb voor de lucht in groote steden is aangegeven , namelijk 20,96 (in volkomen zuivere lucht: 20,81), Slechts in één tunnel tusschen Gowerstreet en King’s Cross bedroeg het , 18,70 %. Het koolzuurgehalte was inde meeste ge- j vallen 4,1 tot 6,2, in twee gevallen 7,00, meen enkel , geval 12,7 volumen op de 10,000. (Normaal in groote 1 steden 4 op de 10,000). Voor de bepaling van hpt koolzuur werd een toestel gebezigd, bestaande uiteen hollen j kegel van caoutchouk van bekend volume, door middel van welke de lucht, die onderzocht zal worden, meen bekend volumen barytwater geblazen wordt. Een gehalte aan zwaveligzuur was zelfs niet door de gevoeligste | reactie op dit gas, namelijk een mengsel van joodpotassium en stijfsel aan te wijzen. Deze reactie wijst een honderdduizendste deel zwaveligzuur inde lucht aan. Indien er dus al zwaveligzuur inde lucht aanwezig was,

dan zou dit minder bedragen dan een honderdduizendste deel. Men heeft uit het zwavelgehalte der steenkolen (gemiddeld 0,261 pCt.) berekend, dat al waren de j einden der tunnels hermetisch gesloten en al was al de j zwavel tot zwaveligzuur verbrand, de lucht niet meer dan 2,95 op 100,000 volumen zou kunnen bevatten, eene j hoeveelheid niet schadelijk, vooral, indien men bedenkt, in hoe groote hoeveelheid zwaveligzuur als desinfecliemiddel wordt aangewend, zonder dat men ooit schadelijke gevolgen daarvan heeft ondervonden. De hoeveelheid koolwaterstof en kooloxyde was zoo gering, dat men door middel der gevoeligste reagentiën ter uauwernood sporen van deze gassen heeft kunnen aan wij zen. De onderzoekingen hadden plaats driemaal daags na het passeeren van den eersten nachttrein, vóór het ver- ; trek van den eersten morgentrein , en ’s middags tusschen 4 en 5 uur, den tijd van het drukste verkeer. Alleen op laatstgenoemden tijd bleek de lucht iets mindei zuiver te zijn. Gemelde onderzoekingen zijn geschied door 2 commissiën van deskundigen, waarvan de eene door de Jury, de andere door de directie der Metropolitan-Railway was benoemd, en wel ingevolge den plotselingen dood eener jonge dame op het Station King’s Cross. Bij het gerechtelijk lijkonderzoek toch was het vermoeden uitgesproken, dat de dood door den onzuiveren dampkring der tunnels was veroorzaakt,

Uittreksels uit binnen- en bultenlamlsche tijdschriften. ~ VemTsching van saffraan, Martin bericht, dat uit Spanje zeer dikwijls saffraan wordt aangevoerd, die vervalscht is met honig. De honig vermeerdert niet alleen het gewicht der saffraan,' maar verhindert door zijn hygroscopischen aard de saffraan uitte drogen. Om de aanwezigheid van den honig aan te wijzen . wascht men de saffraan met gedistilleerd water af, zonder het terugblijvende uitte drukken. Men verdampt de colatuur in het waterbad om haar tot de consistentie van stroop te brengen en voegt er eene genoegzame hoeveelheid gist bij om de gisting op te wekken. Indien deze geeiudig lis, distilleert men den gevormden alcohol af, waardoor men tevens de bijgevoegde hoeveelheid van den honig | kan bepalen. Xylostiptic Ether van Richardson en Styptic Colloïd zijn I wijzigingen van het Gollodium tannicum , eene oplossing van 'acidum tannicum in collodium (zie No. 24) alleen | daarin verschillende , dat het eerstgenoemde rijker aan ! aether en wijngeest, het tweede rijker aan acidum tannicum is, De Engelsche paardepillen (Horses purging balls) zijn i boli ter zwaarte van 1 med. once en bestaan uit aloë 500 deelen, guttegom 50 deelen, sapo 120 deelen, olanisi 15 deelen, glycerine 10 deelen, fruct. amsi 5 deelen met brandewijn tot eene massa aangemaakt. Onder den naam van Engl. phissicks (7 gulden het dozijn) i _ 411Kövoirl \rnlo*Anst hp.t-. pp.p.pnt •

bestaan nog andere paardepillen, bereid volgens net recept • j R : aloës Barbados dr. 6 , j sapon. viridis dr. 2% , rhizom. zingiberis scr. 4, 01. oarvi gtt. 20. M. f. bolus. Men heeft Barbados-aloë voorgeschreven , opdat de pillen minder hard zouden uitvallen. Men zou echter ook ; aloë lucida kunnen nemen en eenige glycerine bij voegen Verscheidenheden. Prof. Favre te Maraeille heeft aan de Académie Sciences te Parijs een vervolg zijner onderzoekingen roedegedeeld omtrent de warmte voortgebracht door de be'l weging bij de scheikundige verbindingen en ontledingen' j Hij heeft in het bijzonder de lichamen onderzocht, di« 1 ontstaan door de verbinding van het zwavelzuur, beschouwd als zout der waterstof, met zink, ijzer, kope' !en cadmium. Hij heeft eerst de hoeveelheid warmte ! meten , voortgebracht door de oxydatie van het metaal. vervolgens door de verbinding van het oxyde met he zuur, eindelijk door het opnemen van het water doo', ( het zout. Hij heeft bevonden, dat de som dezer dn* ! hoeveelheden nauwkeurig de waarde voorstelt, die on*' , ; wikkeld wordt bij de afzonderlijke verbinding der ven • ! schillende elementen van het waterhoudend zout. Ü' • de onderzoekingen van Favre is gebleken, dat bij een beschouwing der bovengenoemde – zouten als sulfaten e’