is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 48, 29-03-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRISTALLEN IN EXTRACT TIM BELLADONNAE. Op de oppervlakte vandoor uitpersing bereide narcoti- ; sche extracten , die oud geworden zijn , neemt men vaak re* -gelmatig gevormde kristallen waar. Tk onderzocht dezer da- 1 gén ■kristallen, mij toegezonden als afkomstig van extractum belladonnae, p. e. dat 3 jaren in eene niet geopende pot was bewaard gebleven. Zij waren, naar mij vermeld werd, over de geheele oppervlakte verspreid, maar ook binnen de massa in groot aantal aanwezig , zoodat de massa een geheel kristallijn voorkomen had. Bij scheikundig onderzoek bleek mij , dat de kristallen geheel uit salpeterzure potassa met een spoor chloorpotassium bestonden. RECHTSGEDING BETREFFENDE HOMOEOPATHISCHE GENEESMIDDELEN. Twee schoenmakers en een sigarenmaker hadden in eene plaats in Pruisen de geneesmiddelen eener homoeopathische apothêek aangekocht en verstonden zich met meerdere aanhangers der homoeopathie , dat deze , tegen betaling eener jaarlijksche contributie, tot onderling gebruik zou dienen. Door den apotheker dier plaats wegens onbevoegde uitoefening der kunst aangeklaagd , veroordeelde de rechtbank de 3 hoofdaanhangers der homoeopathie tot 3 en 3 ïhaler boete. De veroordeelden appelleerden op dit vonnis. De kreitsphysicus door de rechtbank in hooger ressort tot deskundige benoemd, verklaarde , dat de gevonden medicamenten wel vergiften inhielden, doch in zulk eene geringe hoeveelheid, dat zij niet schadelijk op de gezondheid konden werken. Zijne subjectieve meening was , dat de homoeopathische doses geen genezenden invloed op het menschelijk lichaam uitoefenen ; het kon echter niet betwist worden , dat de homoeopatische geneeswijze op wetenschappelijke autoriteit gegrond is. De rechter stelde nu 3 punten ter overweging voor: eerstens of men hier te doen had met eene behandeling van zieken, ten tweede of er een verkoop van vergift had plaats gehad. Elke proef tot genezen vereischt eene waarneming van den ziektetoestand; dit was hier het geval niet geweest. De aangeklaagden' hadden verder de waren slechts tegen den verkoopprijs overgedaan, dus daarmede geen handel ora geld te verdienen gedreven; bovendien waren de vergiften, inde geconfisqueerde geneesmiddelen voorhanden, niet schadelijk voor de gezondheid. Beide punten van beschuldiging vervielen derhalve; de rechtbank sprak de aangeklaagden vrij en beval, dat de homoeopathische apotheek weder aan de eigenaren moest worden ter hand gesteld. (Pharm. Zeil.) „De afschaffing van het tot dus ver hier te lande ge„bruikte medicinaal gewicht blijft de Begeering als nood„zakelijk beschouweu. (Memorie van toelichting hij het wetsontwerp, betreffende maten en gewichten enz). Wij herftmeren onze lezers aan hetgeen wij omtrent dit onderwerp in n°. 36 van 5 Januari 11. schreven,

Statistieke opgave van het aantal gevestigde apothekers en drogisten in Nederland op 31 December 1866. apothekers drogisten. Noord-Brabant 65 9 Gelderland. 77 38 Zuid-Holland, 300 80 Noord-Holland, 331 84 Zeeland. 57 3 Utrecht. 58 Friesland. 79 5 Overijsel. 41 Groningen. 45 17 Drenthe. 16 1 Limburg. 55 909 371 Er was 1 militair apotheker, die de burgerlijke praktijk uitoefende, en er waren 35 waarnemende apothekers. Uittreks els uit binnen- en bnltenlandsclie tijdschriften. • Euphorbiumhars bevat volgens Flückinger, behalve 38 proc. hars, 18 proc. gom, 13 proc. appelzure zouten en 10 proc. anorganische stoffen, 33 proc. eener zelfstandigheid, die vroeger als eene eigenaardige hars beschouwd werd, maar waaraan hij den naam van euphorbon gaf. Hij verkreeg het euphorbon door de euphorbium , na eerst door middel van kokend water en kouden alcohol al dein deze vloeistoffen oplosbare zelfstandigheden te hebben uitgetrokken, met aetber te behandelen , den aether te verdampen en het teruggeblevenc herhaaldelijk uit 75procentigeu wijngeest ora te kristalliseeren. Het euphorbon (013H220) komt voor in wratvormige kristallen, is zeer moeilijk oplosbaar in water, gemakkelijk in aether, benzine, amylalcohol, chloroform, aceton en ijsazijn. Ter zijner herkenning kan de violette kleur dienen, die ontstaat, indien bij de oplossing van het euphorbon in zwavelzuur , salpeterzuur wordt gevoegd. 1 Het is een zeer energisch drasticum, welke werking de wezenlijke hars der euphorbium mist, die daarentegen de drager is van de ■ scherpe eigenschappen der dro! gerij. Parkesine is eene zelfstandigheid, door den Engelschen I fabrikant in chemicaliën, Farkes, uitgevonden en tegenwoordig in groote hoeveelheid bereid tot vervanging van kaoutchouk en gutla percha. Het zal deze twee stoffen I verre in bruikbaarheid overtreffen , dewijl het doorzichtig j en ondoorschijnend kan worden bereid en zich met de schit; terende anilinekleuren gemakkelijk verbindt, zoodat de | meest verrassende nabootsingen van schildpad , barnsteen, j chrysopaas, malachiet en edelgesteenten daaruit kunnen vervaardigd worden. Het is bovendien zeer goedkoop en wordt bereid uit gevulcaniseerd schietkatoen, hetwelk volgens eene methode, waarover Farkes jaren lang werkzaam is geweest, uit gewone katoenen lompen bereid wordt en gemakkelijk alle mogelijke vormen aan-