is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 50, 12-04-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Phannacpulisch W mUh) ' VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J: OPWIJRDA , Apotheker te Nijmegen.

„*H***r*.~~*~** uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of voor Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertenliën: Van 1 tot 6 Regels f l—, elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelrecht.

W“. so.

Ae Jaargang.

XOKOAC 12 April 1868.

trekkelijk, samenvoegen. In parenthesi geven wij over sommige punten onze meening op. Algemeene beschouwingen. Dr. v.d. B. I. De Pharmacie is niet alleen eene kunst , zij is ook eene wetenschap. ' 11. Het is wenschelijk, dat de pharmacie onder het hooger onderwijs worde opgenomen. 111. Bij de tegenwoordige inrichting zijn noch hoogescholen, noch hoogere burgerscholen geschikt voor eene doelmatige opleiding tot apothekers. (Wij geven het gewonnen , dat de opleiding van den hulp-apotheker tot apotheker aan eene doelmatig ingerichte Hoogeschool dient te geschieden, maar wij blijven verdedigen , dat aan de vereischten voor het hulp-apothekers-examen volgens de Nederlandsche wetgeving, door het onderwijs aan Hoogere Burgerscholen, vergezeld van eene praotische opleiding inde apotheek , kan worden voldaan. Al de natuurkundige wetenschappen bij het hulp-apothekers-examen in art. 8 van Wet II genoemd, worden aan Burgerscholen met vijfjarigen cursus gedoceerd, terwijl de kennis en geschiktheid, noodig tot het gereedmaken van recepten , slechts inde apotheek kan worden opgedaan.) IV De strengere eischen van bekwaamheid , tegenwoordig aan aanstaande pharmaceuten gesteld , gebieden dringend , dat door de Hooge Eegeering worde voorzien inde behoefte aan eene of meer inrichtingen tot vorming van apothekers. (In het ingediende wetsontwerp op het Hooger Onderwijs, laat de i Eegeering dit aan de gemeenten over.) V. Bij de regeling van het hooger onderwijs, zal s het gewenscht zijn , dat de graad van Doctor inde ; pharmacie kunne verkregen worden, ook zonder ï het bezit van eenigen anderen doctoraten graad. (Wij : achten het voortbestaan van den graad van Doctor inde Pharmacie niet noodzakelijk. Wil de apotheker gedoctoreerd zijn , dan is, dunkt ons, het doo-

De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft bekend gemaakt, dat de commissie tot het examinecren van hen, die eene acte van bevoegdheid als hulp-apotheker wenschen te verkrijgen , voor de eerste maal in het loopend jaar zal zitting houden op 14 dezer en volgende dagen te , Leiden. | In het voorloopig verslag der commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer over het wetsontwerp tot wijziging j der geneeskundige wetten van 1 Juni 1865 (Stbl, N°. | 59, 60 en 61), Wet 11, 111 en IV, komen de volgende woorden voor: „Zonder gebiedende noodzakelijkheid aan „organieke wetten de hand te slaan was bedenkelijk, ,'omdat men, eenmaal dien weg opgegaan , de wetgevende "Kamers onophoudelijk met partieele herziening der wetten "zou kunnen bezig houden. Wilde men de medische „wetten van 1865 nu reeds verbeteren , dan moest men "zich niet tot enkele ondergeschikte punten dier wetgeving „beperken , maarde leemten daarvan in het hart aanwasten én dus de herziening op breedere schaal doen ; "plaats hebben.” Door vele leden werd het voorstel der Eegeering noodeloos of overbodig geheeten , omdat, hetgeen men gewijzigd wilde hebben, van zelf uit de wetten voortvloeide of bij gezonde uitlegging daaruit was af te leiden. Onder andere vragen heeft men ook inlichting verzocht over de herziening der Pharmacopoea. Pharmaceutische stellingen. Het verkrijgen van den graad van Doctor inde Pliai" maole is geen gewoon verschijnsel in ons vaderland. De twee kortelings gepromoveerde heeren , Dr. E. A. van dei Burg en Dr. D. de Loos hadden de beleefdheid , ons de stellingen toe te zenden , door hen opgegeven, om bij die gelegenheid te verdedigen, en wij meenden aan onze lezers geen ongenoegen te doen met hun daaruit diegene mede te deelen , welke meer bepaaldelijk op de pharmacie betrekking hebben. Wij brengen ze tot twee rubrieken : Algemeene beschouwingen en Pharmaceutische praepai aten , waarbij wijde stellingen der twee Doctoren , hierop be-