is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 50, 12-04-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het met ijzerchloride geeft. Het pseudomorphine en zijne zouten zijn smakeloos. Prof. Buchner heeft het bloed der vermoorde gravin Chorinsky-Zedske scheikundig onderzocht en buiten twijfel gesteld , dat er eene vergiftiging door middel van blauwzuur had plaats gehad. Hij heeft daarbij bevestigd gevonden, de reactie van Schönbein) namelijk deze, dat de minste aanwezigheid van blauwzuur (een achthonderdduizendste deel in het bloed, dit laatste verhindert het waterstofperoxyde te ontleden. Het bloed wordt bruin van kleur bij gelijktijdige aanwezigheid van blauwzuur en waterstofperoxyde. Oeltelmnilddelen. Br. Killisch geheimmiddel tegen epilepsie. Een arts van dien naam was in geheel Duitsohland bekend als speciaal-arts voor de epilepsie. Hij bereidde daartoe een wondermiddel, tot welks bereiding de vrouw vaneen schilder hem de behulpzame hand bood , op wier naam het middel dan ook inde dagbladen werd geannonceerd. Deze vrouw en de „privat-secretair” van den arts maakten echter later misbruik van hunne bekendheid met de bereiding van het geheimmiddel, dreven een handel op eigen band en verkochten het middel goedkooper dan de arts. Hager en Jacobsen hebben eene flesch van het geheimmiddel onderzocht en bevonden, dat het bestond uit eene oplossing van broompotassium, die een weinig zwavelzure atropine bevatte en door aniline blauw gekleurd was. De verhouding der bestanddeelen was: 300 gram water, 7,5 gram broompotassium en 3 centigram zwavelzure atropine. Het onderzoek leverde weinig moeilijkheid op. De vloeistof gaf na verdamping een residu, hetwelk broompotassium bleek te zijn. De aanwezigheid van atropine werd van zelf aangewezen, doordien de experimentator eensklaps tijdens de proef in zijn gezichtsvermogen gestoord werd. Eene' kleine hoeveelheid van het residu was hem in het oog geraakt, hetwelk eene uiterst sterke verwijding der pupil ten gevolge had. De atropine werd uit het opgeloste residu door middel van looizuur geprecipiteerd, de neerslag vermengd en gedigereerd met basisch koolzuur loodoxyde, ingedroogd en uit de droge massa de atropine met watervrijen wijngeest uitgetrokken. Na vrijwillige verdamping werd de atropine in fraaie witte kristallen verkregen, die den vlakken bodem der glazen schaal als de ijsbloemen op bevrozene vensterruiten bedekten. Openlijke correspondentie. Den heer H. J. v.d. G. te B. Wij kunnen aan uw verzoek niet voldoen bij de onzekerheid uwer opgaven van de jaartallen. Het schijnt er u op een paar eeuwen niet op aan te komen. Ook kunnen wij verder niets meer over uwe persoonlijke aangelegenheden plaatsen tenzij bij advertentie.

Advertentl i:n. DEp 0 T VAN Pharmaceutische en Chemische Apparaten UIT DE FABRIEK TAN WILHm. BITTER TE BIELEVELD. De ondergeteekende heeft de eer te berichten , dat wederom in Depot voorhanden zijnde gegoten Ijzeren fornuizen (Prijscourt. flg. 187) en Droogkasten, welke in verbinding met bovengenoemde kunnen gebracht worden.’ Over de bijzondere deugdelijkheid van deze zijn vele Heeren Apothekers zoo hier als elders bereid de gunstigste inlichtingen te geven , terwijl ik tevens beleefd uitnoodig de vele in Depót voorhanden voorwerpen te komen bezichtigen , ten einde zich van de keurige als soliede afwerking te overtuigen. H. W. OSIECK. Amsterdam, Oudeschans R 314 q 320. Knoops en Gerritsen, Apothekers te Arnhem, verlangen EEN BEDIENDE intern, van goede getuigschriften voorzien. Brieven franco. Attentie, s. v. p. TE KOOP in eene der GROOTSTE steden van ons land, op zeer aanneembare voorwaarden , eene soliede APOTHEEK met GOEDE Clienteele. Verdere informatiën te bekomen sub lett. W. bij den heer D. B. CENTEN te Amsterdam. Brieven franco. ap”óth eek.- In eene Apotheek te Utrecht wordt tegen 1 Mei gevraagd EEN ADSISTENT , van de P. G. , aan wien gelegenheid zal gegeven worden de lessen aan de Hoogeschool bij te wonen. Adres met franco brieven lett. A aan den boekhandelaar H. C. BLOM te Utrecht. Tegen /850 wordt gevraagd BEN BEDIENDE met de vereischte bekwaamheden en goede getuigenissen voorzien, P. G. Te adresseeren onder lett. K bij denbeer R. J. OPWYRDA te Nijmegen. apotheek. De Apothekers W. VAN DIJK EN Zn. te Utrecht vragen 1 Juni of later BEN BEKWAAM BEDIENDE0 intern, hij voorkeur iemand als Apotheker geëxamineerd. Salaris f4OO. Adres in persoon of met franco brieven. J. E. Eoodenbuig, Apotheker te Arnhem; vraagt op billijke voor waarden zoo spoedig mogelijk EEN BEKWAAM BEDIENDE. Brieven franco. APOTHEEK?” Door bijzondere omstandigheden zag zich iemand, sedert 14 jaren als EERSTE BEDIENDE in eene i Apotheek -werkzaam geweest zijnde, met Mei geplaatst i als BEDIENDE EXTERN, laborant of magazijnmeester. Brieven franco N°. 194 aan het Advevtentie-Bnreau van G. J. THIEME te Arnhem. 1 Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen