is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 2, 10-05-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt vervolgens afgefiltreerd dooreen watje in eene trechterbuis geschoven en ineen klein dun kolfje, waarvan het tara nauwkeurig bepaald is, verzameld. Men zet op het kolfje een stopje met eene rechthoekig oragebogen glazen buis voorzien en distilleert onder zachte verwarming het grootste gedeelte van het chloroform af. Nu verwijdert men het stopje en verwarmt het kolfje in het waterbad, totdat de inhoud volkomen is uitgedroogd, hetwelk binnen het half uur kan geschied zijn. Men weegt nu het kolfje en daar men zijn tara kent, wijst het meerdere gewicht het harsgehalte aan. Bjj gebrek aan oude kwitzalf voor de bereiding van unguentum neapolitanum wordt aanbevolen een gesmolten mengsel uit 1 deel cera japonica en 2 deelen axungia. Onder aanwending eener zachte warmte (30° C.) geschiedt de ondermenging van het kwikzilver buitengemeen snel, zoodat 2—2% kilo zalf binnen 2—3 uren kunnen worden gereed gemaakt; Petersburger hechtpleister. l(o: resinae dammar, part. 13, cerae albae „ 2, 01. olivarum „ 3, terebinthin. laricin. „ 1. De dammarhars moet vooraf tot poeder gebracht worden en gedurende 24 uren bij eene temperatuur van 80—40° uitgespreid liggen. Deze pleister na het uitsmeren over draden uitgehangen. en aan het daglicht blootgesteld , wordt lichter van kleur en verkrijgt eene droge oppervlakte, zoodat zij zelfs los samengerold kan worden afgeleverd-, Unguentum ad pediculos zonder gevaarlijke bijmengsels, ly: sulph. chinioi part. 2 acid. hydrochloric. „ 2 adipis suillae seu glycerolei simpl. „ 150-—2OO. Verscheidenheden. Nickles heeft de ontkleurende werking aangewezen, die fluoorpotassium op al de ijzeroxydezouten uitoefent. Zoo ontkleurt dit zout het berlijnsch-blauvv, waardoor dit van andere blauwe kleuren kan worden onderscheiden. Merkwaardig is de reactie van het fluoorpotassium op gewonen galnoten-ijzerinkt. Ook deze wordt geheel ontkleurd, terwijl de nieuwere soorten van alizarine- en*aniline-inkten niet worden aangetast, eene ontdekking, die op gerechtelijkscheikundig gebied van vrij wat beteekenis is, waar het er op aankomt de echtheid van handschriften te constateeren, De ontplof baarheid van schietkatoen en sohietpapier wordt in hooge mate vermeerderd , nadat men ze gedompeld heeft in eene koudverzadigde oplossing van zure chroomzure potassa, waarbij men ammonia tot alcalisohe reactie heeft gevoegd. Het aldus gepraepareerde pyroxyline zal reeds dooreen zachten slag den hamer ontploffen en een lange wollen draad verbrandt met gnoote snelheid.

e Smalle strooken van het gepraepareerde papier zijn als – lonten, die nooit falen bij het branden, zeer goed te i gebruiken. Draait men uiteen stukje van dit papier – ter lengte van 3 centim. en ter breedte van 11/2 centim. 3 een spiraalvormig rolletje , dan vertoont dit bij verbranding op de tafel of inde lucht zeer hevige reactieverschijnsels i en laat eene zeer losse groene asch achter. ’ dehcimmlddelen. : Mectranodyn is eene soort van sohietpapier, uitgevonden door Lipowitz , hetwelk, in handen vaneen kramer van geheimmiddelen geraakt , wegens zijne electrische eigenschappen tegen kiespijn, jicht, rheumatisme enz. wordt verkocht. De Industriebicitter waarschuwen bij het gebruik van dit papier, hetwelk om de zieke deelen moet gewikkeld worden, voor de nadering met vuur, dewijl hun een geval bekend is, waarbij de vonk eener sigaar het papier ontbrand en brandwonden veroorzaakt heeft. Bij de aankondiging der tweede vermeerderde uitgave van Wittstein’s Tascheniuch der Geheimmittellehre verklaart de Eedactie der Industrieblatter, dat de stroom geheimmiddelen , die haar vroeger tot analyse werden toegezonden , zeer verminderd is, waaruit zij afleiden , dat de openbaarmaking aan dezen handel een duchtigen knak heeft gegeven. Persoonlijke aangelegenheden. 4 Mei overleden te Haarlem inden ouderdom van 78% jaar de heer C. Elders, apotheker aldaar. Door den Gouv.-Gen. van N.-Indië i» machtiging verleend aan A. G. Veltman , op verzoek eervol uit den militairen dienst ontslagen apoth. Iste klasse, van eene acte van toelating lot uitoefening der burgerlijke artsenijrnengkundige praktijk te Samarang. Advertentlën* APOTHEEK. Met 1 Augustus wordt bij een Geneesheer aan de Zaan gevraagd een fatsoenlijk jongmensch, vlug en accuraat recepteerende, tégen een salaris van ƒl5O ’sjaars boven de gewone verpleging. Eigenhandig geschreven aanbiedingen worden franco ingewacht onder lett. S. G. bij den Uitgever dezes, den heer D. B. CENTEN, te Amsterdam. Bij den Boekhandelaar M. J. VIS S E K te ’s Gravenhage is verschenen ; VERZAMELING VAN STUKKEN BETREFFENDE HET Geneeskundig Staatstoezigt IN NEDEELAND, (Uitgegeven door de Inspecteurs en Adjunet-Inspecteurs voor het geneeskundig Staatstoezigt) 1868, (Aflevering 1) (Bladz. 1—32.) Deze verzameling zal jaarlijks 20 a 25 vellen druks bevatten. De prijs van den jaargang zal zijn f 2.50 a 13, Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen,