is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 3, 17-05-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Bladz. 6.)

talrijke hervormingen die de nieuwe uitvinding ongetwijfeld tot stand zal brengen in alle vakken van nijverheid. {Les Mondes Mars 1868). J. Hoola van Nooten. Edam, April 1868. Door Hérard is inde Sociéié médicale des Mpitaux een maximum-thermometer tot geneeskundig gebruik aangeboden. Hij bestaat uiteen kvvikzilver-thermometer, die zeer fijn van buis is en waarvan de kwikzilverkolom bovenaan is afgebroken door eene daartussohen gelegen kleine luchtbel. Indieu de thermometer rijst, wordt de aldus gevormde index van kwikzilver door de opstijging der hoofdkolom inde hoogte gedreven; maar wanneer de thermometer daalt, blijft de kleine index op zijne plaats en wijst dus den hoogsten stand aan, dien de temperatuur bereikt had. Om den index weder op zijne plaatste brengen, schudt men het instrument herhaaldelijk op de handpalm. Deze thermometer dient dus, om den geneesheer ook bij zijne afwezigheid bekend te maken met de temperatuur, die te eeniger plaatse geheerscht heeft. Heeft hij den thermometer van de plaats weggenomen of laten wegnemen, dan kan hij zijne waarneming tot later uitstellen. Hij kan zelfs een bediende belasten met het plaatsen van den thermometer gedurende eenige oogenblikken op een aangewezen uur; en wanneer hij zijn bezoek brengt, kan hij met zekerheid weten, welke de temperatuur op het aangewezen uur was en dus twee verschillende waarnemingen in eene enkele visite maken. Persoonlijke aangelegenheden. Te Amsterdam is 1 Mei de apotheek van de firma J. de Rooij en zoon overgegaan op den heer E. L. Glinderman , die reeds B jaar ais provisor en deelgenoot in die zaak is werkzaam geweest. De apotheek zal worden voortgezet onder de oude firma J. de Rooij en zoon. Te Steenwijk is I Mei de zaak van den heer E. Lange overgenomen door den heer G. van Urk. De heer A. H. Walter, apotheker te Amsterdam, is benoemd tot correspondeerend lid van de keizerlijke pharmaceutische maatschappij te Petersburg. De minister van binnenlandsche zaken heeft bekend gemaakt, dat inden loop der maand Juli e.k. gelegenheid zal gegeven worden tot het afleggen der examens, bedoeld in art. 7 der wet van 1 Juni 1865 {St.bl. N„. 59), ter verkrijging van acten van bevoegdheid als leerling-apotheker. Zij zullen worden afgenomen teMeppel, Middelburg en ’s Gravenhage. Zij , die tot die examens wenseben te worden toegelaten , onverschillig waar zij met der woon gevestigd zijn , worden uitgenoodigd, daarvan vóór den lste" Juli e.k. schriftelijke opgave te doen aan den inspecteur voor het geneeskundig staatstoezicht voor die provincie, waarin zij het examen wenschen af te leggen , namelijk : voor Overijsel en Drenthe , Dr. L. Ali Cohen te Zwolle; voor Zeeland , dr. Adr. A. Fokker te Middelburg ; en voor Zuid-Holland , dr. L. J. Egeling te ’s Gravenhage. Advertentlen* ApOTH – Een geëxamineerd APOTHEKER, P. G. bewijzen van capaciteit en soliditeit kunnende overleggen, wensebt in eene der hoofdsteden, in eene drukke zaak geplaatst te worden, als EERSTE BEDIENDE. Adres franco, met opgaven van conditiën, N°. 22 , bij den Boekhandelaar H. TEN HOET te Nijmegen.

Eene Apotheek geplaatst in eeue der voornaamste steden van Overijsel, gevende een ruim bestaan, wordt op aannemelijke voorwaarden TE KOOP gepresenteerd.. De tegenwoordige eigenaar wil zich verbinden nog eenigen tijd met den kooper werkzaam te zijn, ook kan, des verkiezende, een gedeelte der koopsom op het huis gevestigd blijven. Brieven franco lett. A. B. C. aan den Boekhandelaar DER MOUW te Zwolle. – Met 1 Augustus wordt bij een Geneesheer aan de Zaan gevraagd een fatsoenlijk jongmensoh, vlug en accuraat reoepteerende, tegen een salaris van ƒl5O 'sjaars boven de gewone verpleging. Eigenhandig geschreven aanbiedingen worden f ra n c o ingewacht onder lett. S. G. bij den Uitgever dezes den heer D. B. CENTEN, te Amsterdam. ~TVöYhYëk. Te Amsterdam wordt gevraagd een geëxamineerd HULP-APOTHEKER , aan wien gelegenheid zal gegeven worden de lessen waar te nemen, tegen'genot van kost en inwoning. Onder lett. E. te bevragen bij den heer R. J. OPWYEDA te Nijmegen met francobrieven. Tpöt heek. A. J. Paassen, te Tiel, vraagt tegen 1 Augustus EEK BEKWAAM BEDIENDE van de P. G. intern, tegen goed salaris. ~ LEVERTRAAN^ fVTnlln-pV zuivere Noorweegsche X CtCI XU.UIJ.CI ö Kabeljauw-levertraan is voor Nederland en zijne overzeesche bezittingen uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den ondergeteekende. De verkoopprijs is in Engeland per flacon f1.35. De prijs voor Apothekers en Geneeslieeren in Nederland wordt voorloopig bepaald, a contant, als volgt: per enkele flacon a 95 ets., per drie a 90 ets, per zes a 85 ets., en per twaalf en meer a 80 ets. Monsters en uitvoerige prospectussen worden gratis verstrekt. Alle aanvragen franco bij B. MIEDEMA te Arnhem. MAGAZIJN VAN Pharmaceutische en Chemische Apparaten UIT DE FABRIEK YAN WILHm. BITTER TE BIELEYELD. Voorbanden in ruime keuze en uitgebreide collectie, Pharmaceutische en Pharmaoeutiseh-Chemisehe APPARATEN, waaronder wederom een uitmuntend bewerkt Stoomapparaat van kleinen omvang met roerder, waarbij de beweegkracht door galvanische electrioiteit wordt aangebraoht. Voorts de Koeltoestellen volgens het systeem van den Heer W. STOEDER, en de zeer geachte Universeelovens. met des verlangd wordende droogkasten. AMSTERDAM , Oude schans. H. W. OSIECK. Snelpersdruk van H. C. A, Thieme, te Nijmegen,