is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 7, 14-06-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het weinig vooruitzicht alle lust ontbreekt, om in dat corps' te treden. Onder de 31 pharmaceuten is slechts 1 hoofdofficier, die den • rang'van inajoor heeft , geen enkele met den rang van kapitein. Iste klasse *). De meeste kunnen het dus niet verder brengen , dan tot apotheker Iste klasse. Zij moeten in het bezit zijn van den rang van burgerlijk apotheker en zijn voor den overgaug tot hoogere graden aan talrijke en strenge examens onderworpen. Behalve met den gewonen pharmaceutischen dienst zijn zij belast met het onderricht der jeugdige officieren van gezondheid inde recepteerkunst en moeten bovendien aan gevangenissen en de administratie der spoorwegen zonder eenige retribrutie hunne diensten verleenen. Het Bullet. de la Sociéié de Pharm. wijst de wetgevende kamers bij het onderzoek der reorganisatie van het leger op de leemte inden pharmaceutischen dienst. Als argument daartoe wijst het op het feit, dat, terwijl 73élèves, waaronder 11 doctoren inde geneeskunde, op vacante plaatsen wachten om in te treden als „medecin adjoint,” zich voor militair apotheker 3de klasse niemand aanmeldt. *)aEr staat m het Journal: «Capit. du Wij meenen dat gelezen zal moeten worden: «le classe”, dewijl het bericht anders te veel in tegenspraak zou zijn met eene opgave, die ons welwillend, als van het hoofdpersoneel van den Belgischen geneeskundigen dienst afkomstig, werd ter hand gesteld. De pharmac. dienst in België zou volgens deze opgave zijn ingericht als volgt; 1 Pharmacien principal (cap. du le classe) tracternent 5100 francs 8 » du le classe ( « «2e n ) » 4200 » 12 # «2e » (lieutenant) » 2800 « 10 » «3e » (sous-lieutenant) » 2350 « Inden pharmaceutischen dienst van het Noord-Duitsche Bondsleger zal bij de nieuwe verordeningen grootendeels voorzien worden door de verplichting voor den bezitter van den „Berechtigungsscheins” tot een éénjarigen vrijwilligen militairen dienst, om dezen diensttijd hetzij onder de wapens, hetzij als militaire arts , hetzij als paardenarts , hetzij in een hospitaal als militair apotheker te volbrengen. In den jongsten oorlog zijn van den kant der Pruisische militaire pharmacie ernstige klachten aangeheven over geringe bezoldiging en ondergeschikten rang. Kort na den oorlog scheen verbetering te wachten , maar inden laatsten tijd wordt bericht, dat de militaire pharmaceut in de hospitalen weder geheel beneden den officiersrang wordt behandeld. Mededecllngen. Ingezonden stukken. AETHER ALS BEDERFWEREND MIDDEL. Martin herinnert, dat hij reeds vroeger heeft medegedeeld , hoe secale cornutum , cantharides, en een groot aantal andere geneesmiddelen , Wortelen, bladen , bloemen enz. door bevochtiging met aether tegen het invreten van insecten kunnen bewaard worden. Ook ons is dit middel, vooral bij cantharides steeds proefhoudend gebleken. Bij het vullen der winkelfleschjes met narcotische extracten zijn wij gewoon steeds een weinig aether inde flesch te droppelen, waardoor deze extracten voor het schimmelen bewaard blijven.

De Bungl. Pharm. Zeitung gaat voort met den toestand der pharmacie in ons Vaderland ineen ongunstig daglicht te stellen en levert daartoe weder de volgende bijdrage. Zij verhaalt, dat te Rotterdam eene reizende dame een recept had wenschen te laten itereeren , bestaande uit; uatr. nitrio., magnes. sulph., aq. cerasorum nigr. en syr. cerasorum. De apotheker, wien het recept tot bereiding werd aangeboden, betuigde zijn spijt het niet te kunnen gereed maken, omdat het een middel inhield, dat hij noch een zijner collega’s bezat. De dame vervoegde zich persoonlijk bij den apotheker, en ontving toen „naoh einige Yerstandniss” een waterhelder drankje, hetwelk evenmin aqua cerasorum nigr. als syr. cerasorum bevatte. „Indien eindigt het verhaal, „indien zoo iels te Rotterdam kan plaats hebben , hoe zal het dan inde apotheken van kleine steden gaan.” Het geheele verhaal komt ons tamelijk apocrief voor, want bezwaarlijk zal toch een apotheker, die verklaard heeft een recept niet te kunnen gereedmaken, daartoe overgaan , „nach einige Yerstandniss” met de patiënte. Maar gesteld, dat de Rotterdamsche apotheker bezwaren heeft gehad inde bereiding van het recept, dan vatten wij niet, welke rechtmatige klacht tegen onze Nederl. pharmacie daarin ligt opgesloten. Men kan ineen naburig land de apothekers niet verplichten, de geneesmiddelen er op na te houden die ineen ander land in gebruik zijn. Zeer zeker worden ook niet alle geneesmiddelen volgens_ den norm onzer Pharm. Neerl. bereid, in Duitsche apotheken gevonden. Ag. cerasorum nigrorum kwam nog voor inde Pharm. Belg., maar is wegens de onvaste samenstelling met recht obsoleet geworden. Indien onze geneesheeren het uit gewoonte nog voorschrijven , weten zij zeer goed , dat de apotheker geen distillaat van kersen geeft, maar een zeer verdund aqua laurocerasi, bijv. 10 droppels op 1 once aq. destillata. Syr. cerasorum is een geneesmiddel op Duitschen bodem en zoover ons bekend, nergens in ons Vaderland in gebruik. Uittreksels uit binnen* en buitenlandsche tijdschriften. De methode, om honig door middel van caragheen te zuiveren (reeds vroeger door ons vermeld), geschiedt volgens Hager het best op de volgende wijze ; 1 Deel caragheen wordt met 100 deelen gedistilleerd water gekookt, de colatuur met 200 deelen zuiveren honig vermengd en zacht gekookt, totdat hij helder is geworden. Het schuim wordt niet met een lepel weggenomen, maar blijft bij het coleeren terug, Salvia officinalis is reeds sinds zeer oude tijden als voortreffelijk geneesmiddel bekend,van waar zijn naam „salvere” ge’nezen, afkomstig is. Jaarlijks worden scheepsladingen der bladen uit Zuid-Engeland naar China vervoerd en aldaar tegen thee ingewisseld. De Chineezen geven gaarne 4 pond hunner beste thee tegen 1 pond saliebladen. Zij spreken daarbij openlijk uit, dat zij zich niet kunnen begrijpen , hoe de Europeanen zulke