is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 7, 14-06-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitte koken, het afkooksel met een gelijk volumen wijngeest te vermengen, te filtreeren, met loodsuiker neer te slaan en de alsdan verkregen vloeistof met soda alcalisch te maken en met aether te schudden. De aetherische oplossing liet na verdamping eene weeke harsaohtige stof terug, die nogmaals iu aether opgelost en uit deze oplossing door benzine neergeslagen, iu een gelijken aggregatietoestand is verkregen en op geenerlei wijze hard of gekristalliseerd te bekomen was. De alcoholische oplossing van dit lichaam maakt rood lakmoes zwak blauw, werkt reduceerend op de oplossingen der edele metalen en op Fehling’s proefvocht, wordt door looizuur, kwikzilverjodide-potassium en joodwater neergeslagen, ontwikkelt ammonia bij gloeiing met sodakalk en kan door koking met verdund zwavelzuur of barytwater gesplitst worden in suiker en een lichaam, dat met het acorine uiterlijk overeenkomt. Het acorine zal dus een stikstofhoudend glucoside zijn. In eene zeer uitgebreide verhandeling tot onderwerp hebbende: Oerechtelijk-scheikundige onderzoekingen op alcalo'iden, heeft Prof. Dragendortf vooral gewezen op de groote belangrijkheid van benzine, amylalcohol, chloroform en petroleumaether als oplosmiddelen voor alcaloïden, die door hunne verschillende oplosbaarheid' in genoemde stoffen herkend en onderscheiden kunnen worden. Cryptopianine is een nieuw aloaloïde , door T. en H. Smith in het opium gevonden en afgescheiden uit de alcoholische vloeistoffen, die bij de bereiding van de morphinie zijn teruggebleven. Nadat deze vloeistoffen nauwkeurig met zwavelzuur verzadigd zijn , worden zij gedistilleerd tot bet verdrijven van den alcohol, De retort wordt met warm water uitgewasschen en het afvvaschwater bij het overblijfsel der distillatie gevoegd. Vervolgens wordt met kalkmelk gepraecipiteerd , het gevormde praecipitaat in kokenden alcohol opgenomen , gefiltreerd , en gedistilleerd , waarbij inde retort eene vaste gekleurde massa terugblijft, die een mengsel is van thebaïne en cryptopianine. Niet zonder moeite kunnen deze twee alcaloïdeu van elkander gescheiden worden. Het best geschiedt zulks door oplossing van het mengsel in zoutzuur, praecipitatie met ammonia , droging van het praecipitaat en eindelijke behandeling met aether en alcohol, die de thebaïne opuemen en de cryptopianine teruglaten. De cryptopianine heelt sterk alcalisohe eigenschappen , met zoutzuur vormt zij onder sommige omstandigheden eene gelei (een bijzonder kenmerk); zij bezit een bitteren en eenigszins op pepermunt gelijkenden smaak. Zij is onoplosbaar in ammonia, terpentijn en benzol, alsmede in alcohol en aether. Zij wordt door zwavelzuur blauw , door ijzerchloride niet gekleurd. Het mengsel van thebaïne en cryptopianine wordt door zwavelzuur violet of purper gekleurd naar de hoeveelheid aanwezige thebaïne, terwijl thebaïne op zich zelf door zwavelzuur rood wordt. De cryptopianine is slechts in eene zeer kleine hoeveelheid in het opium aanwezig. De samenstelling is nog niet opgegeven.

Vulkaanolie is eene petroleum , slechts op de eene of andere mechanische wijze gezuiverd, die1115 proc. vette olie (Amerikaansch varkensvet) bevat. Het wordt met -meer of minder goed succes als smeersel voor machines gebezigd. Persoonlijke aangelegenheden. Den llden dezer vierde de beer S. Blom Hz,, apotheker te Alkmaar , zijn 40jarig jubileum als apotheker. Openlijke correspondentie. Naar aanleiding van het medegedeelde onderzoek van rabarber op een gehalte aan ourcuma, verzoekt ons de heer F. J. Peerboom te licht de twee volgende vragen voor te stellen : I°. Welk is het middel om inlandsch rabarberpoeder in poeder van radix rhei chinensis te herkennen ? 3°. Was het niet verkieslijk, dat elk apotheker zijn rabarberpoeder zelf bereidde? De laatste Vraag zal zeker dooreen iegelijk volmondig met „ja” beantwoord worden. Advertentiën. APO T H E E K. Men verlangt tegen Augustus of eerder bij eene weduwe een PROVISOR , aan wien des verkiezende het vooruitzicht gegeven wordt vroeger of later de zaak over te nemen. Brieven franco onder letters A. B. hij den heer R. J. OPWYRDA te Nijmegen. § § J. J. VROOM, Apotheker te Deventer, § ' VERLANGT zoo spoedig mogelijk EEN LEERLING van den R. K. Godsdienst, terwijl gelegenheid zal gegeven worden de Collegiën bij te wonen. Brieven franco. VERKRIJGBAAR, Chemisch zuiver gedistilleerd WATER, a f2,20 per bemande flesch van 70 a 75 kan, met inbegrip der bemande flesch; Iran co Amsterdam en Rotterdam. Bij vijf bemande flesschen te gelijk, a f2,10 per bemande flesch. Aanvrage en toezending der gelden in postwissels franco. Tïel. N. VERWEIJ. Papieren, Chemicaliën EN SCHEIKUNDIGE PRAEPARATEN. Hoofdzakelijk ten dienste der photografen, maar tevens voor pharmaceuten, worden in zuiverste kwaliteit tegen buitengewoon billijken prijs geleverd door : J. SCHAAR WACHTER te Nijmegen. Een Apotheker vraagt, tegen half September voor zijn ZOON, PLAATSING ineen Apotheek te Amsterdam, alwaar gelegenheid bestaat tot studie en waarneming der lessen. Franco brieven worden verzocht met opgave der voorwaarden, onder lett. Z., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam, Snelpersdruk van H. C. A, Thieme, te Nijmegen,