is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 8, 21-06-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de groene kleurstoffen , zooals bekend is, het Schweinfuv- ■ ter- en Neuwieder groen, uit arsenikverbindingen bestaan. ! Bij het scheikundig onderzoek is het gehalte arsenik in i een boek van dit papier 35 grein bevonden. Oeheiminiddelen. B. Löhr’s Epidermaton uil de Krebs’sche apotheek te Berlijn tegen uitslag, zomersproeten, afsohilferiug der huid enz. met uitgebreide gebruiksaanwijzing de 3 ned. oneen a / 1,30 verkocht, is volgens Hager en Jacobsen niet anders als een mengsel van water en benzoëtinctuur. Het bezinksel inde flesoh woog 0,83 gram en in het water was nog 0,15 gram vaste deelen aanwezig, alles bestaande uit benzoëachtige harsen. Omtrent de advertentie van Sturzenegger’s hreukzalf j blijven wij verwijzen naar No. 5. Persoonlijke aangelegenheden. Bij Z. M. besluit van 13 Juni is de heer H. J. Helderman benoemd tot apotheker 3de klasse bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht. De Société de Pharmaoie d’Anvers heeft in hare verga' derino- van 10 Juni den Redacteur vau dit Blad benoemd tot corresponderend lid. Openlijke correspondentie. De heer J. J. C. te K. zal zelf bij eenig nadenken gevoelen , dat zijn voorslag »om aan jongelingen de verplichting op te leggen een tijd lang „voor hunne studiën de praktijk op het platte land aan te leeren ten «behoeve van den toestand der pharmacie aldaar’’geen redelijken grond heeft en zeker ineen vrij land niet opgaat. De terechtwijzingen van den heer van Pelt te Antwerpen en van X, te ï\. in het volgend nommer. Advertentie». APOTHEEK. Ben JONG MBNSCH, gewoon aan de werkzaamheden eener drukke Apotheek (voornamelijk receptuur), tegen Augustus of September als BEDIENDE externe wensohende geplaatst te worden, wordt kost, woning met vrije kamer en f3OO a f4OO salaris aangeboden. Hiertoe inclineerenden worden uitgenoodigd, met opgave van vroegere patroons, zich te adresseeren aan den Boekhandelaar P. K. BEAAT, te Dordrecht. HTschoey e rs , Apotheker te ’s Gravenhage, VEAAGT met Augustus of eerder een geëxamineerd BEDIENDE, P. G., tegen genot van kost, inwoning en f 450 * salaris. Brieven franco. § § Men VEELANGT met primo Augustus in § eene Apotheek te ’s Gravenhage, een bekwaam BEDIENDE. Adres met fran c. o brieven, N°. 222, bij den Boekhandelaar M. J. VISSER , aldaar. Tpotheek. Er wordt gevraagd een BEDIENDE of LEERLING de receptuur volkomen machtig , tegen genot van kost, inwoning en salaris. Adres lett. B. met franco brieven bjj de Boekliandelaresse Wed. P. M. PEENSÏRA te Bolsward.

§ § J. J. VROOM, Apotheker te Deventer, § VERLANGT zoo spoedig mogelijk EEN LEERLING van den R. K. Godsdienst, terwijl gelegenheid zal gegêven worden de Collegiën bij te wonen. Brieven franco. J. G. J. YOESTIAI“ Apotheker te Rotterdam, VEELANGT met I°. Augustus e. k., een BEDIENDE van den H. G., liefst geëxamineerd. Brieven franco. § § Men VERLANGT met primo Augustus of § eerder in eene Apotheek een BEDIENDE, Brieven franco, Letters W. V. Z., aan het Bureau der Leijdsche Courant, te Leijden. levertraan: TPafm* ÜVTrill Pv’q zuivere Noorweegsche ■*> vtvl XUiUilCl w Kabeljauw-levertraan is voor Nederland en zijne overzeesche bezittingen uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den ondergeteekende. De verkoopprijs is in Engeland per flacon f 1.35. De prijs voor Apothekers en Geneesheeren in Nederland wordt voorloopig bepaald, a contant, als volgt: per enkele flacon a 95 ets., per drie a 90 ets., per zes a 85 ets., en per twaalf en meer a 80 ets. Monsters en uitvoerige prospectussen worden gratis verstrekt. Alle aanvragen franco bij B. MIEDEMA, te Arnhem. OnderMks breuklijders, zelfs die aan zeer oude Breuken laboreren, vinden inde meeste gevallen, volledige genezing , door de Breukzalf van GOTTLIEB STURZBNEGGER. Op verlangen gratis te bekomen, om zich vooraf te overtuigen , naauwkeurige gebruiksaanwijzing met een aantal allezins voldoende regterlijk bevestigde attesten. In potten van fl. 3.50 te bekomen bij den uitvinder GOTTLIEB STUEZBNEGGEE.te Herisau, Kanton Appenzell, Zwitserland. (Het bedrag gelieve men bij de bestelling te voegen.) MAGAZIJN VAN Pharmaceutische en Chemische Apparaten UIT DE FABRIEK VAN WILHm. BITTER TE BIELEYELD. VOORHANDEN Stoomapparaten, Boormachines , Koeltoestellen, Universeelovens, Droogkasten, Barsen (Systeem Beleaux) en gewone soorten enz. Het magazijn is geopend van 8 tot 2 uur en van 5 tot 8 uur. Brieven om inlichtingen franco. AMSTERDAM , Oudesolians, R 314. H. W. OSIECK. Bij G. BROUWER te Deventer is verschenen: RAMMELSBERG, Schets der Anorganische Scheikunde , vertaald door Dr. 3JSSEL DE SCHEPPER > Leeraar aan de H. Burgerschool te Deventer. Tweede of laatste gedeelte. Prijs kompleet 2,70. Mede is bij denzelfden uitgegeven; BEI LSIE i N, Inleiding tot de qualltatieve Chemische Analyse , vertaald onder toezicht van Dr. IJSSËL DE SCHEPPER. Prijs 60 Cent, Snelpersdruk van H. C. A, Thieme, te Nijmegen.