is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 21, 20-09-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ien” bewoog, zich voor een groot deel op pharmaceutiseh terrein , doordien wij hierbij gelegenheid hadden de Latijnsche nomenclatuur, inde Pharmacopoea Neerlandica aangenomen , ter sprake te brengen. Ook zou het ons toegezondene eene geduchte herziening moeten ondergaan. De voorstelling bijv. van SH04, die meer dan eens voor bet zwavelzuur gebezigd wordt, is onjuist; het bivalente radicaal Pe kan nooit inde plaats treden van 1 atoom H enz. P. te N. Valonia (Oostersche of natuurlijke galappels), zijnde vruchtbekers van den galeik, Quercus Aegilops, die op de Grieksche eilanden groeit. Zij worden bf enkel of in verbinding met eikenbast inde looierij aangewend. Advertentiën. Opleiding tot Leerling-Apotliekers en Hulp-Apothekers. De Arnhemsche Apothekers-vereeniging geeft kennis aan belanghebbenden, dat de Directeur en de Leeraren aan de Hoogere Burgerschool, aan wie het onderwijs inde Natuurwetenschappen is opgedragen, op haar verzoek , hunne bijzondere hulp en leiding hebben toegezegd voor die leerlingen, welke gebruik zouden willen maken van hunne lessen, ten einde zich te bekwamen voor de betrekking van Leerling- en Hulp-

Apotheker , terwijl ook tot het vei’der aauleeren van talen on wiskunde, aan genoemde inrichting uitnemende gelegenheid bestaat. Bij gunstige beschikking van het Gemeentebestuur is aan de Vereeniging toegestaan om gebruik te maken vaneen der lokalen van de Hoogere Burgerschool tot het geven van lessen in Pharmacognosie , waarvoor de hulpmiddelen voorhanden zijn. Leden der Vereeniging, volgens de wet daartoe bevoegd, bobben zich bereid verklaard tot het geven van Pharmaeognostiseh en, voor zooveel noodig, van Pharmaceutiseh onderwijs. De Plantentuin ’ door de Vereeniging, naar zij meent, op doelmatige wijze aangelegd, biedt goede gelegenheid aan tot botanische studie , hetzij onder leiding van den leeraar aan de Hoogere Burgerschool iu dat vak, hetzij door eigene oefening. De voordrachten van verschillenden uatuurwetenschappelijken aard, die in het Genootschap : Tot Nut en Vergenoegen worden gehouden , zullen mede krachtig kunnen bijdragen tot ontwikkeling en uitbreiding van kennis. Er bestaat dus te Arnhem ruimschoots gelegenheid tot goede opleiding. Zij wordt door welwillende medewerking opengesteld aan hen , die daar ter stede zich willen bekwamen. De eisohen, tegenwoordig reeds bij de staatsexamina gesteld, zijn hoog en worden wellicht n°g. hooger. De Vereeniging heeft daarom gemeend pogingen te moeten aanwenden om te hulp te komen aan hen, die zich te onderwerpen hebben aan die eisohen. _ Steun vond zij, toezegging van medewerking in ruime mate. Hij, die dus te Arnhem opleiding wenscht, kan haar op geschikte wijze verkrijgen. Nadere inlichtingen geeft de Secretaris der Vereenigiug C. W. CUIJK, terwijl alle leden daartoe even zeer bereid zijn. Brieven franco. Namens de Vereeniging: J. P. C. VAN TRICHT , Voorzitter. 0. W. CUIJK , Secretaris.

APOTHEEK. Een jongmensch, R. C., volkomen met de receptuur bekend, wenschte zich gaarne, omstreeks November, daar geplaatst te zien, waar gelegenheid bestaat de lessen waar te nemen. Brieven franco, onder lett. B. C., met opgave van conditiën bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, Amsterdam. Men zoekt inde provincie Noord- of Zuid-Holland, eene APOTHEEK, die een fatsoenlijk bestaan oplevert en op een goeden stand geplaatst is. Aanbiedingen met conditiën van verkoop franco in te zenden aan den Boekhandelaar IV. CAMBIER VAN NOOTEN, te Alphen aan den Rijn, onder lett. L. Geëxamineerd Apotheker. Een geëxamineerd APOTHEKER , circa 2 jaren als PROVISOR werkzaam, zag zich gaarne tegen 15 November zoodanig, of als Iste BEDIENDE geplaatst. Brieven franco, lett. M., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, Amsterdam. Geëxamineerd Bediende. Op een aangenaam dorp. in Limburg verlangt men ten spoedigste een geëxamineerd BEDIENDE, liefst E. K., tegen ruim salaris. Adres-A. E. franco aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.

APOTHEEK. H. BROOS en ZOON, Apothekers te Haarlem, VRAGEN tegen 1 November of vroeger, een BEKWAAM BEDIENDE, bij voorkeur geëxamineerd Apotheker. APOTHEEK. P. HONDIUS Tz., Apotheker en Drogist te Amersfoort, VERLANGT een BEKWAAM BEDIENDE van den P. G., liefst geëxamineerd , van goede getuigschriften voorzien. Brieven franco. Salaris ruim, naar bekwaamheid. M AGAZIJ M VAN Chemische en pharmaceutische Apparaten. Prijscouranten op franco aanvragen franco. Amsterdam, W. OSIECK. Oude Schans. levertraanT zuivere Noorweegsche * CLCI "Aüiltïl b Kabeljauw-levertraan is voor Nederland en zijne overzeesche bezittingen uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den ondergeteekende. De verkoopprijs is in Engeland per flacon f1.35. De prijs voor Apothekers en Geneesheeren in Nederland wordt voorloopig bepaald, k contant, als volgt: per enkele flacon a 95 ets., per drie a 90 ets., per zes k 85 ets., en per twaalf en meer a 80 ets. Monsters en uitvoerige prospectussen worden gratis verstrekt. Alle aanvragen franco bij B. MIEDEMA te Arnhem. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen,