is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 23, 04-10-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij het nog weet, wanneer hij eenmaal apotheker is. Maar is het doel van de examineerende commissie , om door strenge examens het getal apothekers te verminderen , welnu, laat zij dit dan op hen toepassen, die later het vak zijn ingetreden, maar stelt dan diegenen, die 3 jaren vóór de invoering der nieuwe wet zijn ingeschreven , meer inde gelegenheid dat zij hun doel kunnen bereiken, door het examen als overgangstijdperk lichter te maken. Gaarne zag ik deze regelen in uw geacht blad opgenomen , niet alleen in het belang van mij maar ook van hen , die even als ik hunne studie weder hebben opgevat, niet wetende of zij, bij zulke strenge examens, ooit hun doel bereiken zullen. Een ingeschrevene onder de oude Wet. Ook nu, evenals bij eene vorige gelegenheid, hebben wij geene plaats willen weigeren aan de klachten van „een ingeschrevene onder de oude wet.” Wij hebben er geen ander antwoord op dan hetgeen wij als onderschrift plaatsten onder het ingezondene in N°. 3 van dezen Jaargang. Wij voegen hierbij alleen nog dit, dat de ongunstige verhouding tusschen de toegelatenen en geëxamineerden bij het laatste examen zeker ook daarin zal gelegen zijn geweest, dat van de 26 candidaten, die zich hadden aangemeld , zestien reeds eens of meermalen bij vroegere gelegenheden , dus ook door de vorige coramissiën, waren afgewezen. Red. Uittreksels uit binnen- en bultenlandsclie tijdschriften. Het zout, dat voor de laatst ontdekte ijsmachines van Toselli wordt gebezigd, is volgens het Journal de Pharmacie et de Chemie, de nitras ammonicus. Het is reeds lang bekend geweest, dat dit zout bij oplossing in water sterke koude veroorzaakt. Met zijn gelijk' gewicht water overgoten, doet het den thermometer 24 a 26° dalen. De nitras ammonicus wordt door Toselli in het groot voor een zeer geringen prijs vervaardigd. Zijne oplossing in water verdampt weder spoedig en gemakkelijk inde zon of aan de open lucht, zoodat dezelfde hoeveelheid zout telkens weder op nieuw kan worden aangewend. Dit alles maakt deze bereidingswijze van ijs tot de goedkoopste , die wij tot heden kennen. Poeders van Patterson. • 1U : nitratis bismuthioi basioi, hydratis magnesioi aa draohm. 2'/2, saoohari albi * unc. 3‘/2. Deze hoeveelheid wordt in 100 poeders verdeeld , waarvan dagelijks 1 a 10 worden gegeven. Men kan bet poeder ook met muoilago gummi arabioi tot troohisoi brengen. Deze muoilago is gewoonlijk aangeraakt met aqua naphae. De dagbladen maken melding van eene vergiftiging te Leeuwarden , ten gevolge van het gebruik van bessenw,jn , die bij een apotheker gehaald en door diens bediende afgeleverd was. Yijf personen zijn ongesteld ge- J

worden , één is overleden, De rechtbank heeft de apothekers Bloembergen en Bruinsma als deskundigen benoemd , om hetgeen er nog inde liesoh is overgebleven , scheikundig te onderzoeken. Te Berlijn heeft een apotheker, Goldbeck geheeten, onlangs aldaar overleden, de universiteit als zijne eenige erfgenaam gesteld. Men zegt dat de nalatenschap 100,000 Thaler bedraagt. De uitoefening der homoëopatlde wordt in Eusland met verbanning naar Siberië bedreigd. Aclvertentiën. J. Bal Gz., Apotheker te Zierikzee, verlangt een BEDIENDE tegen ruim salaris , bewijzen van geschiktheid en goed gedrag kunnende overleggen. Brieven franco. APOTHEEK. Te Amsterdam wordt verlangd tegen 1 November e.k., een APOTHEKERS-BBDIENDB externe, vlug en accuraat kunnende recepteeren. Adres franco,, lett. D., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, Eokin, Amsterdam. A. ïïuijbers, Apotheker te Antwerpen, verlangt ten spoedigste tegen hoog salaris, een BEKWAAM BEDIENDE, vlug kunnende recepteeren, van goede getuigschriften voorzien , alsook een weinig liekeua met ae Engelsche , Fransche en Duitsehe talen. Brieven franco. Gesticht MEEREKBERG. Aan het Gesticht MÉBBESfBERCJ bij Haarlem zal weldra vacant zijnde betrekking van Apotheker. Zij, die naar deze betrekking wensohen te dingen, mits ongehuwd, worden uitgenoodigd zich voor nadere inlichtingen te vervoegen bij den lsten Geneesheer-Directeur van bovengenoemd Gesticht. BEDIENDE-APOTHEEK. In eene Apotheek te Amsterdam VRAAGT men een BEDIENDE, die bewijzen van bekwaamheid en goed gedrag kan overleggen. Adres met franco Brieven, letter X, bij den Boekh. R. W. P. DE VRIES, Keizersgracht bij de Beerenstraat. APOTHEEK. Op een dorp in Noordholland wordt in eene APOTHEEK bij eene Weduwe ten spoedigste verlangd een PROVISOR van de P. G. Brieven franco onder lett. C. bij den Boekhandelaar J. DE HAAN te Krommenie. Apotheek ten platten lande. Ineen zeer welvarend dorp van circa 9000 zielen, wordt aan een APOTHEKER de gelegenheid aangeboden zich onder zeer gunstige voorwaarden te vestigen. Zij, die hieromtrent nadere informatiën verlangen, adresseeren zich met franco brieven onder lett. A. A., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam,