is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 23, 04-10-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APOTHEEK. Inde Apotheek eener Weduwe aan de Zaan, wordt tegen half November a.s. als PROVlSOR’gevraagd, een geëxamineerd APOTHEKER van soliede beginsels. Boven de gewone verpleging salaris f 400.— Brieven franco, adres onder lett. W. bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. H.H. APOTHEKERS, De ondergeteekenden bevelen zich aan voor de levering van Aqua Laurocerasi, Ph. Neerl. Prijs per flesch 30 ,cts. ; bij mandflesch lager. Brieven franco. Schiedam , ROELANTS , EYDMAN en Co. 28 September 1868. Apothekers. Opleiding tot Leerling-Apothekers en Hnlp-Apothekers. De Aruhemsche Apothekers-vereeniging geeft kennis aan belanghebbenden, dat de Directeur en de Leeraren aan de Hoogere Burgerschool, aan wie het onderwijs inde Natuurwetenschappen is opgedragen, op haar verzoek , hunne bijzondere hulp en leiding hebben toegezegd voor die leerlingen, welke gebruik zouden willen maken van hunne lessen, ten einde zich te bekwamen' voor de betrekking van Leerling- en Hulp-Apotheker , terwijl ook tot het verder aanleeren van talen en wiskunde, aan genoemde inrichting uitnemende gelegenheid bestaat. Bij gunstige beschikking van het Gemeentebestuur is aan de Yereeniging toegestaan om gebruik te maken vaneen der lokalen van de TTuuyC’j'O Di,vi ot-iVcMy? kok Lok gOTon van looooix 111 Pharmaeognosie , waarvoor de hulpmiddelen voorhanden zijn. Leden der Yereeniging, volgens de wet daartoe bevoegd, hebben zich bereid verklaard tot het geven van Pharmaeognostisch. en, voor zooveel noodig, van Pharmaceutisoh onderwijs. De Plantentuin, door de Yereeniging, naar zij meent, op doelmatige wijze aangelegd, biedt goede gelegenheid aan tot botanische studie, hetzij onder leiding van den leeraar aan de Hoogere Burgerschool in dat vak, hetzij door eigene oefening. De voordrachten van verschillenden natuurwetensohappelijken aard , die in het Genootschap : Tot Nut en Vergenoegen worden gehouden , zullen mede krachtig kunnen bijdragen tot ontwikkeling en uitbreiding van kennis. Er bestaat dus te Arnhem ruimschoots gelegenheid tot goede opleiding. Zij wordt door welwillende medewerking opengesteld aan hen , die daar ter stede zich willen bekwamen. De eischen, tegenwoordig reeds bij de staatsexamina gesteld, zijn hoog en worden wellicht nog hooger. De Yereeniging heeft daarom gemeend pogingen te moeten aanwenden om te hulp te komen aan hen, die zich te onderwerpen hebben aan die eischen. Steun vond zij, toezegging van medewerking in ruime mate. Hij, die dus te Arnhem opleidihg wenscht, kan haar op geschikte wijze verkrijgen. Nadere inlichtingen geeft de Secretaris der Vereeniging G. W. KUIJK, terwijl alle leden daartoe evenzeer bereid- zijn. Brieven franco. Namens de Yereeniging: J. P. C. VAN TRIOHT, Voorzitter. 0. W. KUIJK, Secretaris.

UIT DE HAND TE KOOP: Een WELINGERICHTE A P 0 T H EE K met opstand en verder toebehooren. Adres franco brieven onder de letter A aan de Boekhandelaars BBILANUS & DHONT te Neuzen. Te koop. Er wordt ter overname aangeboden eene zeer florisante Apotheek (geen Buspraktijkjmet daaraan annexen handel in Chemicaliën, welke jaarlijks gemiddeld ƒ 6000 zuiver opbrengt. Het HUIS en ERF, hetwelk op ƒl2OOO getaxeerd is, benevens werktuigen en voorraad ter gezamenlijke waarde van ƒ 8000 of ƒ9OOO, is onder den verkoop begrepen. Bovengemelde zaak, die voor zeer veel uitbreiding vatbaar is , biedt een zeer schoon vooruitzicht aan voor twee, die zich tezamen wensohen te assooiëeren. Gegadigden vervoegen zich met franco en eigen onderteekende brieven onder lett. B. den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Wordt te koop gevraagd: 500 a 1000 kilo Ead. G-raminis. . Opgaaf van prijs , conditie en verzending franco onder lett. A. in te zenden aan den Heer D. B. CENTEN, Boekhandelaar te Amsterdam. Dr. L. G."MRQUART’S, NIEUWE PRIJSCOURANT van Chemische, Pharmaeeutisehe, Physische en Mineralogisehe Apparaten en Reagentia etc., wordt op fra n c o aanvrage verzonden door den ondergeteekende , die speciaal voor Nederland en zijne overzeesohe"bezittingen belast is met het ontvangen eu uitvoeren van commissiën. B. MIEDEMA te Arnhem. Boekhandel Wed. J. HERMANS, Breda. Heden is bij mij verschenen: De geschoten fracturen der gewrichten en hare behandeling. Rede, uitgesproken bij gelegenheid van de viering van het 74e FEEST der Stichting van het Genees-Hèelkundig Friedrich-Wilhelms Institut, op den 2 Augustus 1868 , door B. YON LANGENBEEK. Uit hel Hoogduitsch vertaald door YAI DER HEG-GrE ZIJNEN, Offic. yan Gez. Ie klasse. Prijs f 0.75. Bij den Boekhandelaar J. GREVEN, te Utrecht, is verschenen: A. W. HOFMANN, Inleiding tot de Meirwere Scheikunde. Post B°., met 65 Houtgravuren. Prijs f 2.90. Snelpersdruk van H. O. A. Thieme, te Nijmegen.