is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 30, 22-11-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' V. sgenwoordige , is onze toestand aanvankelijk reeds verbeterd,! Met de opnauae van deze regelen, mijnheer de Redacteur'} zult U zeer verplichten Beegen-op-Zoom , ÜBd. Dw. Dienaar, 17 Nov. 1868 , H. J. Heldeeman. Aan den Heer A. J. C. Geerts , Militair-Apotheker, Utrecht. Naar aanleiding van. Uw schrijven in het Pharmaoeutisch Weekblad van Zondag 15 dezer, verzoek ik van U te mogen vernemen, welke feiten ü omtrent mij bekend zijn , waarmede gij mijne ongeschiktheid voor de betrekking van militair Apotheker , of opzien tegen een weinig studie kunt bewijzen. ’s Gkavenhagb , 17 Nov. 1868. B. T. Voogd, Apotheker 3e klasse. Uittreksels uit binnen- en bnitenlandsclie tijdschriften. Om in copaivabalsem eene vervalsching met ricinusolie te herkennen, wordt door Flüokiger aanbevolen, den verdachten balsem met de viervoudige hoeveelheid gewonen wijngeest tot 40 a 60° te verwarmen en , nadat het mengsel bij bekoeling helder is geworden, de bovenste laag af te gieten. Deze bevat nu, benevens zeer weinig hars, de ricinusolie, indien zij aanwezig is. Verwijdert men den wijngeest en de aetherische olie door verwarming op het waterbad, dan komt de reuk der licinusolie zeer duidelijk te voorschijn. Door verhitting met bichromas kalicus en zwavelzuur kan men daaruit het acrol , kenbaar aan zijn walgelijken reuk, verkrijgen en door vermenging met sodakalk bij verhitting het oenanthal (aldehyde van het oenanthylzuur). Indien hetgeen er na verdamping terugblijft ricinuSolie bevat, behoudt de gesmolten massa nog lang een champignonreuk, terwijl zuivere copaïva-hars of copaïva-olie deze reactie niet vertoont. Op deze wijze kan men 5 proc., bij eene geringe wijziging der methode zelfs 1 proc. ricinusolie aan wijzen. Op bovenstaande wijze zou men ook bijgemengde aetherische oliën kunnen ontdekken, waartoe hoofdzakelijk terpentijnolie of sassafrasolie „zullen dienen (volgens Hager ook de goedkoope Australische EucalyptusoXïén , die reeds tot het vervalschen of versnijden van dure aetherische oliën gebruikt worden). Zij zullen bij het verdampen van den wijngeest reeds door den reuk merkbaar worden. De methode' is echter niet toe te passen op eene vervalsching met den zoogenaamden gurjun-balsem. Als middel tot onderscheiding kan hier dienen de fluorescentie van dezen balsem bij verdunning met benzol, hetwelk bij zuiveren copaïvabalsem nauwelijks merkbaar plaats vindt. Verder gaat gurjunbalsem bij 200° in eene taaie vaste massa over , terwijl copaivabalsem daarbij geheel vloeibaar blijft. De hars van den gurjunbalsem is minder oplosbaar in benzol dan die van den copaivabalsem. Vermengt men de gefiltreerde heldere oplossing van gurjunbalsem in benzol met amylalcohol (foeselolie), dan ontstaat er eene troebeling. Co-

païvabalsem , benzol en amylalcohol daarentegen leveren heldere mengsels. Franck waarschuwt voor verontreiniging van kruiden met insecten. Hij had onlangs vaneen handelshuis flores rhoeados ontvangen , die verschillende kevers , en daaronder ook cantharides , bevatten. Hij brengt hierbij tevens in herinnering de reeds voor lang bekende verontreiniging van flores arnicae met de Trype/a arnicivora, waarbij echter de verklaring behoort, dat de schadelijke werking, die de bloemen daarvan zullen verkrijgen , nog niet voldingend bewezen is. Men heeft deze verontreiniging niet te dachten, indien men, zooals onze Pharmacopoea verlangt, de omwindsels en de bloembodems verwijdert en enkel de bloemen gebruikt. Sponsen van caoutchouk. In Engeland is eene zeer poreuse celaohtige massa van caoutchouc vervaardigd , tot heden slechts in langwerpige rechthoekige tafelen, die op de rugzijde met eene vaste caoutchouken plaat voorzien en ingericht zijn tot het schoonmaken van glazen ruiten. Indien deze vaste plaat wordt weggelaten , zijn zij als bad- of toilet-sponsen te gebruiken. Deugdzaam Ferrum rednctum is lichtgrijs van kleur en geeft per gram 300—350 c. c. waterstof. Er worden soms sporen van zand in gevonden, afkomstig van de aarden buizen , waarin hel gereduceerd is. (Deze buizen zijn gewoonlijk ter wijdte van 21/,, centimeter). Zwart ferrum reduotum is te verwerpen, want het bestaat bijna geheel uit oxydule en geeft slechtsllls0—15 c. c. waterstof. Resiaa podophylli (Podophyllinum) wordt volgens di Britsohe Pharmacopoea bereid door den radix podophylli viermaal met alcohol uitte trekken , den alcohol door distillatie te verwijderen en het terugblijvende onder omschudden te gieten in" een driedubbel volume gedistilleerd water, dat V24 deel zoutzuur bevat. Na 24 uren rust wordt de afgescheiden hars op een filtrum verzameld , met gedistilleerd water afgewasschen en bij eene zachte warmte gedroogd. Dosis y4 tot 1 grein. Oxalas ferrosus werd in het Iste Noramer van den vorigen Jaargang door ons vermeld als een ijzerpraeparaat, waarop Keijnoldt de aandacht vestigde , omdat het weinig adstringeerend is en door de maag ook bij langdurig gebruik goed verdragen wordt. Als nadere bijzonderheden omtrent dit geneesmiddel lezen wij , dat het reeds sinds 10 jaren in eenige deelen van Noord-Amerika in gebruik is. Dr. Schaffer, Hoogleeraar te Washington , en andere Amerikaansohe geneesheeren roemen zijne werking zeer. Het wordt gegeven in doses van 2—3 grein driemaal — De oxalas ferrosus wordt volgens Moore op de volgende wijze bereid. Men lost 70 gram tot poeder gebraohten zuiveren sulphas ferrosus in 1,14 liter water op , en 31,5 gram zuringzuur. in 0,85 liter water. Men filtreert beide oplossingen , vermengt ze en laat rustig staan , totdat de neerslag zich heeft gevormd. Men zondert deze op een filtrum af en wasoht af, totdat geene zure reactie in het Altraat is aan te wijzen. Men droogt bij 48° 0. Het