is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 32, 06-12-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceutiscli Week Wal VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA , Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad'wordt eiken Zaterdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, f 4,50. Alle stukken , welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien , gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van 1 10l 6 Regels /1.—, elke regel meer 15 lts., behalve bet zegelrecht. 56 Jaargang. j ZOIBPAG g Beeember 1868. | af<>- 33•

Het apothekers-examen. Inden loop der'volgende maand zal voor het eerst na het invoeren der nieuwe geneeskundige wetten het examen als ; apotheker worden afgenomen. Om tot dit examen te worden ' toegelaten, moet men volgens art. 9 A van Wet II het bewijs kunnen overleggen minstens tweejaar binnen dit koninkrijk als hulp-apotheker te zijn werkzaam geweest. Bij het eerste hulp-apothekers-examen in Augustus 1866 is slechts aan 3 , bij het tweede in December 1866 aan 8 candidaten eene acte van bevoegdheid als hulp-apotheker uitgereikt. Wij achten het niet ongepast te herhalen, hetgeen er inde Verslagen der Commissie van 15 Juni en 10 October als programma voor het apothekers-examen is opgegeven. Het practisch onderzoek, bedoeld in art. 9en wel bepaaldelijk inde onder c, den e vermelde onderdeelen (artsenijbereidkunde en onderscheiding en opsporing van vergiften) zal het overige deel van het examen voorafgaan. Onder artsenijstoffen zullen verstaan worden de stoffen, welke inde Pharm, Neerl. zijn opgegeven. Ouder de kennis der geneeskrachtige planten (a) zal worden verstaan de kennis der officineele planten. Bij het theoretisch deel zal gevorderd worden de omschrijving van den bouw en den habitus van eenige planten , zonder dat de candidaat de voorwerpen zelven voor zich heeft. Bij het practisch deel zal geëischt worden de onderscheiding en herkenning vaneen aantal officineele planten , alsmede van de daarvan het veelvuldigst voorkomende verwisselingen , zoowel wanneer die voorwerpen in verschen, als wanneer zij in gedroogden toestand verheeren. Artsenij kennis (b) wordt gelijk gesteld met pharmacognosie en daaronder verstaan : kennis' der ruwe stoffen, dienende voor de bereiding van bij ons gebruikelijke praeparaten. Het theoretisch onderzoek zal betrekking

hebben op de afstamming en het vaderland der ruwe artsenij stoffen. Bij het practisch gedeelte zal gevraagd worden de beschrijving en de onderscheiding vaneen aantal ruwe artsenijstoffen en van de daarvan het meest voorkomende verwisselingen. Hierbij zal de examinandus , blijken moeten geven , den microscopisohen bouw en de scheikundige bestanddeelen der meest gebruikelijke ruwe artsenijstoffen practisch te hebben bestudeerd. Dit microscopisch onderzoek zal zich bepalen tot gemakkelijk te herkennen mengsels en doorsneden. De artsenij kennis (d) zal zich voor het theoretisch en practisch examen uitstrekken over de chemische en de zoogenaamde galenische praeparaten, over hunne bereiding , de kenmerken hunner zuiverheid en hun gehalte , waarbij de candidaten ook practisch blijken moeten geven van hunne geschiktheid, om de onzuiverheden te bepalen in opzettelijk verontreinigde geneesmiddelen. Onder bet practisch gedeelte wordt ook begrepen het bereiden en tot geneeskundig doel gereed maken van geneesmiddelen. Onder onderscheiding en opsporing van vergiften (e) is begrepen een qualitatief, of ook quantitatief onderzoek naar vergiften in mengsels , alsmede de onderscheiding van onvermengde vergiften. Deze vergiften zullen zoowel organisch als anorganisch kunnen zijn. Zoolang een candidaat zal bezig zijn voor het practisch deel van zijn examen , zal door hem eiken dag een proces-verbaal opgemaakt worden van zijne verrichtingen gedurende dien dag. Dit proces-verbaal zal moeten geteekend worden door den candidaat en mede onderteekeud door de leden der commissie, aan welke het toezicht op die werkzaamheden zal zijn opgedragen. Pharmaceutlsche bijzonderheden ntt het Verslag der Vergadering van den geneeskundigen raad voor Gelderland en Utrecht. Inde vergadering van den geneeskundigen raad voor Gelderland en Utrecht, gehouden 24 November te