is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 32, 06-12-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit het vat moet genomen worden. Door verwarming of plaatsing in heet water, verkrijgt de honig echter weder zijn oorspronkelijken aard. Om dierlijk vet reukeloos te maken en lang te doen bewaren vermengt men, volgens de Chemical G-azeüe, circa 7 kilo versch uitgesmolten vet met 30 gram keukenzout en 1 gram poeder van aluin, en verhit, totdat zich een schuim vormt. Dit schuim, bevattende gecoaguleerd eiwit , membranen enz., wordt weggenomen , waarna het vet helder en doorzichtig wordt. Bekoeld zijnde, wordt het met water zoo dikwijls uitgewasschen, totdat het zout geheel is verwijderd. Eindelijk laat men bij eene matige warmte het water verdampen. Jodetum calcicum (CaJ2) is volgens Mallet het beste middel bij scrofuleuse longentuberoulose. Het wordt bereid door de oplossing van ijzerjodure met kalkmelk neer te slaan , van het ijzerpraecipitaat af te filtreeren en het filtraat tot kristalschieting te verdampen. Hetjoodoalcium komt voor als een geel zeer vervloeibaar zout. Zijne oplossing kan evenals die van joodpotassium eene overmaat van jodium oplossen. Men geeft bet slechts in kleine doses (3/4 grein alle 3—4 uren) en zijn gebruik kan dan zonder nadeel gedurende een jaar voortgezet worden. 9—12 Grein per dag gegeven, veroorzaakten eene sterke doch spoedig voorbijgaande prikkeling, die zich openbaarde door vermeerdering van den hoest, welke droog eu afmattend werd , door sterke kleuring der urine, brandend gevoel bij het urineeren , drukking inde nierstreek enz. Injectio rnatieo (Injectien végétale de Matico') van de Pharmacie Grimault en Cie te Parijs, bestaat volgens Hager en Jacobsen uit eene oplossing van 3 decigram (3 grein) acetas cuprious in 140 gram (35 drachmen) matico-water. Als uitmuntend middel tegen kiespijn is door Dr. Blake opgegeven: een mengsel van 3 drachmen tot fijn poeder gestooten aluin met 7 drachmen aether. Verscheidenheden. Uit de vluchtige stoffen van de petroleum is een benzine verkregen, dat even als het gewone als vlekkenwater kan dienen. Het petroleumbenzine verdient de voorkeur wegens zijn minder onaangenamen reuk. Het wordt ook met aetherische oliën gearomatiseerd afgeleverd; alsdan blijft na de verdamping van het benzine alleen het parfum over. Voor het verdrijven van mieren worden inde Fharm. Zeitung onderscheidene middelen aanbevolen. Wanneer zich de mieren op eene plank bevinden, plaatst men er ineen vlak bord eene oplossing van carbonas kalicus op. De dieren sterven, wanneer zij in deze oplossing komen, doordien zich uit de potasch door het mierenzuur koolzuur ontwikkelt. Bevinden zich de mieren op den vloer, dan strooit men er kamfer op of giet eene oplossing van aloë in water (het terugblijvende bij de bereiding van ez-tractum aloës aquosum) op den vloer. Heeft men

een mierennest, dan kan men er een afkooksel van aloë over gieten, of men legt een draad met vliegenlijm bestreken rondom het nest; de mieren , die dag en nacht in bedrijf zijn, blijven bij de aanraking kleven aan den draad, dien men alle twee dagen vernieuwt. Eindelijk herinneren wij , dat Wittstein tot het verdrijven van mieren petroleum heeft aanbevolen. Eene analyse van lava , die bij de tegenwoordige uitbarsting van den Vesuvius uitgestroomd is , heeft opgeleverd , dat zij 39 deelen kiezelzuur, 18 deelen kalk, 14 deelen aluinaarde, 3 deelen magnesia, 13 deelen ijzeroxyde , 1 deel potasch, 10 deelen soda en 3 deelen water bevat en dus overeenkomt met gewoon wijnflesschenglas , hoewel zij in kleur en vastheid of breekbaarheid aanmerkelijk van glas verschilt en slechts hier en daar kleine groepen van kristalachtige mineralen bevat. Het geluid , door de vrijhangende telegraafdraden voortgebraoht, is volgens Vug niet , gelijk men algemeen meent, afkomstig van den wind, maar van verandering en vooral van verlaging der temperatuur , waardoor de draden korter worden, ten gevolge waarvan op de plaatsen , waar zij vastgehecht zijn , wrijving ontstaat. Persoonlijke aangelegenheden. De militaire apotheker 2d' kl. C. Burgersdijk, is van ’sHage tijdelijk'gedetacheerd naar het rijks-hospitaal te Utrecht, inde plaats van den apotheker 3de kl. A. J. C. Geerts , die naar Arnhem is verplaatst. De milit. apotheker 3de kl. M. J. W. H. Muysers, van de garnizoens-infirmerie te Arnhem, is verplaatst naar Amsterdam. De heer Snabiiié en zes andere apothekers te ’s Gravenhage , hebben zich per adres tot de Tweede Kamer gewend met verzoek om te voorzien inde toepassing van al. 2 van art. 6 der wet op de uitoefening der artsenijbereidkunst, waardoor aan hen verboden wordt geheime geneesmiddelen te verkoopen , hetwelk aan elk particulier veroorloofd is. Er wordt ons beleefd verzocht, nogmaals op het vervullen der betrekking van apotheker te Meerenberg terug te komen en te berichten, dat eerst de keuze op den heer H. Beitjes [niet Bijltjes] gevallen is, maar dat later overwegende reden dezen hebben doen besluiten voor de betrekking te bedanken, waarna de heer Olifiers is benoemd. Armoede. Dat vreeselijke woord is te lezen inde Haarl. Courant van den eersten dag van Wintermaand 1868. Het is juist niet vreemd in die Courant maar het is scherp, dubbel scherp, indien het betreft de weduwe van een geneesheer. Kunstbroeders! dat woord zij voor ons allen eene roepstem moge het ook eene roepstem zijn voor alle doctoren en heelkundigen. Wij behoeven niet veel te geven; als ieder genees- en heelkundige en elk apotheker slechts een gulden geeft, dan zullen de donkere Decemberdagen verlicht, dan zal de duistere toekomst verhelderd worden voor mejufvrouw de wed. W. van Eeden te Zalt-Bommel.