is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 39, 24-01-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatste op bepaald. Vermenigvuldigt mén het verf schil van Jiefi'||dcifiek gewicht (water 1) met 310, dan ... verkrijgt mèh Ijèt procentisch gehalte van het albumine. bleek de kleinste fout te zijn 0,005 , de gfnotSle 0,056, de middelste 0,033 proc. Fresenius voegt hierbij ? dat hem de methode tot geen voldoende resultaten heeft geleid. Als voorbeeld vermeldt hij de volgende analyse van eene urine, die zeer licht van kleurwas , een zeer gering specifiek gewicht had , en zeer rijk aan albumine was. De gewone bepalingen gaven in eene hoeveelheid urine van 3100 C.C. 18,69 gram ureum, 1,36 gram phosphorzuur en 9,56 gram albumine, dus van dit laatste 0,455 procent. Het specifiek gewicht der oorspronkelijke urine was 1,0075 ; na de afscheiding van het albumine verminderde het tot 1,0064. Het onderscheid bedroeg dus 0,0011. Berekent met den door Haebler gevonden factor 310, dan zou het albuminegehalte slechts 0,231 proc. albumine hebben aangegeven, terwijl de analyse door gewicht 0,455 proc. gaf. Zeer opmerkelijk is bij deze urine zoo’n aanzienlijk albuminegehalte bij zulk een gering specifiek gewicht, hetwelk de urine volgens F. maanden lang bezat. Men schrijft aan de Pharm. Zeitung uit Florence de volgende bijzonderheden omtrent Italiaansohe produkten. Manna communis is slechts in eene geringe hoe-

veelheid verzameld, dewijl de regenvlagen in September en October buitengeraeene schade aan den oogst veroorzaakt hebben. Manna caneliata, inde maanden Juli en Augustus verzameld, is rijkelijker uitgevallen. De cit r o e noogst heeft eveneens zeer veel geleden bij de abnormale weersgesteldheid in Italië, waarbij zeer veel regen viel, en zal nauwelijks middelmatig zijn. Olijven, amandelen en ricinus zaden zijn daarentegen zeer rijkelijk ingezameld. De olijfboomen hebben in lange jaren niet zooveel gedragen. De ricinusolie, die uit de tegenwoordige zaden bereid wordt, is eerste kwaliteit. Dewijl er nog geen antwoord is ingekomen op de vraag in het voorlaatste nommer omtrent het troebel worden van aqua iaurocerasi, brengen wij in herinnering, dat deze kwestie reeds voor geruimen tijd in ons Weekblad' is besproken. De oorzaak werd toegeschreven aan een ammoniakgehalte van het water voor de distillatie gebezigd of aan eene, al is het dan ook geringe, aanbranding der bladen bij de distillatie. Ammoniak toch vormt met de benzoylwaterstof inde aqua laurocerasi aanwezig, hydrobenzamide, een lichaam moeilijk oplosbaar in water, gemakkelijk oplosbaar in alcohol en aether. De heer- v. T. te A. bericht ons omtrent het Ouindreeout, hetwelk wij in het vorig nommer op de autoriteit van Wittstein opgaven als enkel te bestaan uit watervrij glauberzout (volgens de analyse van Helmsauer), dat in Officine 1858—1860 van Dorvault een meer gecompliceerd voorschrift daarvan voorkomt, namelijk het volgende ;

Rc : sulphatis natrici exsicoati 34 gram (drachm, 6) , nitratis kalici 0,6 gram (grau. 9), tartari emetioi 0,08 gram (gran. ‘/2). M. f. pulvis. Uittreksels uit binnen- en buitenlandsclic tijdschriften. Om vette oliën te zuiveren voegen de Keyzer en Cie 600 gram ammonia liquida, vermengd met 600 gram regenwater of gedistilleerd water , op elke 100 kilo olie en roeren het mengsel door middel vaneen mechanisme duchtig dooreen, totdat het gelijkvormig geworden is. Dit geschiedt gewoonlijk binnen een kwartier, uur. Dan wordt het vat luchtdicht gesloten en 3 dagen in rust gelaten , waarna men de olie afgiet en filtreert. Door Bill wordt het goudchioride als een zeer gevoelig herkenningsmiddel op de broomverbindingen der alcalimetalen bij aanwezigheid van chloorverbindingen opgegeven. Het brengt in zwak zure oplossingen der broomverbindingen naar de sterkte der oplossing eene licht stroogele tot donker oranjeroode kleur voort. Jodium verhindert de reactie en moet dus door palladiumoplossing en eene overmaat van het palladium door zwavelwaterstof verwijderd worden. Het filtraat wordt dan tot een klein volume ver-

c dampt, een droppel zoutzuur en een droppel oplossing van goudchioride bijgevoegd en, zoo noodig , vergeleken i mot eene daarnaast gehouden zwakke oplossing van chloretum kaiicum , die zich in eene reageerbuis van gelijk ; volume en van dezelfde soort van glas (namelijk gelijk in kleur) bevindt en evenals de onderzochte oplossing behandeld is. In 30 C.C. eener oplossing van 0,01 gram brometum kalieum in 1 liter water werd de aanwezigheid i van bet broom nog zeer duidelijk aangewezen. Erigeron canadense is reeds voorlang als aromatisch-adstringeerend tonisch middel aanbevolen. Inden laatsten tijd wordt eene vluchtige olie uit het kruid en zaad als specificum bij haemorrhagiën geprezen. Als nieuwe bereidingswijze van stikstof wordt dooreen Italiaanschen scheikundige Massimo Levy opgegeven, bichromas ammonious in eene retort te verhitten. Het zout wordt ontleed, er blijft chroomoxyde terug , terwijl waterdamp en stikstofgas ontwikkeld worden. Acidum citricum is door Silvestri in eene aanzienlijke hoeveelheid gevonden inde vrucht van Cyphomandra betacea, eene plant, behoorende tot de Solaneën , die oorspronkelijk in Mexico tehuis behoort, zeer verspreid is" in Peru en andere streken van Zuid-Amerika en als tuinplant op Sicilië gevonden wordt. Hetzelfde zuur is reeds vroeger door Bertagnini inden aardappel ontdekt en zal waarschijnlijk in alle Solaneën aanwezig zijn. Een Mam voor vaten met vluchtige stoffen (zooals benzol ~ aetherische oliën, enz.), dat zeer spoedig hard wordt, vervaardigt Hirzel door fijngemalen loodglid met