is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 39, 24-01-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geconcentreerde glycerine te wrijven. Het vloeibare lutum l wordt op de kurk of spons gegoten of gestreken. Vinum chinae cacaotinatum (Vin toui-nutritif au quinquina et au cacao de Bugeaud). : sem. cacao oarao. part. 10. Recens tostae pulverataeque superfundantur | spirit, vini Gallici fort. part. 20 et digerantur. Tum admisce oort. chinae reg. contus. part. 12, % cassiae cinnamomeae part. 1 , syrupi sacchari part. 20 , vini malacensis part. 200. Macera per octo dies , saepius agitando et filtra. Deze Eransche spécialité (waarvoor Dorvault een eenigszins ander, maar volgens Hager minder overeenkomstig ■voorschrift opgeeft) heeft zijn weg zelfs tot aan de steppen der Mandsohurei gevonden , zooals brieven uit Rusland getuigen. Zwart plaksel (Charpie noire) is een praeparaat, dat in eenige Eransche geneeskundige bladen als verband voor oude etterende wonden wordt opgegeven. Het wordt bereid door 4 deelen nitras argentious in 50 deelen water op te lossen , daarmede 12 deelen fijn pluksel te dóórtrekken en dan op een bord te drogen. Volgens Hager zal het zilvergehalte van dit praeparaat noch schade noch nut doen. Het gedroogde pluksel geeft na eenige dagen aan water nauwelijks een spoor zilverzout af en is niets anders geworden als linnen draden met gereduceerd onwerkzaam metallisch zilver. Injectio ex amylo pro urethra. IV = amyli triticei dr. 2I/!2 , cum aquae frigidae dr. 121/2, contrit. Misce cum aquae destillatae fervidae unc. 16. Usque ad 40° O. refrigeratis, immisce aquae destillatae calidae (30°), ut justa spissitudo (syrupi tenuis) effioiatur. Pilulae juniperi compositae (dr. Behrend.) Bp : jodeti bydrargyrosi , tfs suoci juniperi , , rad. liquirit. aa scr. i. Misce fiant pilulae No. 30. Consperge lycopod. Vinaigre de Bully bestaat volgens de Union pharm. uit 100 deelen aqua coloniensis, 1 deel tinctura benzoës en 3 deelen acidum aceticum. V ersclicldenlietlcii. Prof. Tyndall heeft nieuwe eigenaardige scheikundige reacties waargenomen, ontstaan onder den invloed van het licht. Eene glazen buis ter lengte van 3 voet en 2% duim in diameter, werd horizontaal geplaatst en aan het

eene einde verbonden met eene luchtpomp , terwijl aan het andere einde eene electrieke lamp was geplaatst, zoodanig dat zijne stralen gericht waren naar de as van de buis. Nu liet hij zuivere lucht opborrelen door verschillende vloeistoffen, die opvolgend in verband met de buis geplaatst waren. De lucht, aldus geleid door den damp van het vocht, werd aan een onderzoek onderworpen met behulp van het electrieke licht. Eerst werd er niets waargenomen inde buis , maar binnen korten tijd werden wolken gevormd, welke symmetrische gedaanten vertoonden , sommige vaneen zeer bepaald karakter; men nam waar, dat de damp van elk vocht een eigenaardigen vorm had , geheel daaraan eigendommelijk. Zuurstof en waterstof werden , in plaats van dampkringslucht, inde vochten geleid, maar vertoonden zich geheel werkeloos. De vochten , waarvan de dampen aan het onderzoek onderworpen werden , waren salpeterzure-amylaether, broomwaterstofzuur, joodwaterstofzuur enz. en andere , bekend door hunne gevoeligheid voor de werking van het licht. Er wordt eerst een nevel geboren en dan verschijnt de symmetrische figuur (somtijds met schitterende kleuren), nu eens gelijkende op rozen , dan op zonnebloemen , of ook wel als oogen en kaken. Men meent, dat deze methode van analyse niet alleen voor de scheikundige , maar ook voor de kosmische wetenschap belangrijke resultaten zal opleveren. Het zonlicht oefent dezelfde werking uit als het electrisch licht. Het verschijnsel kan tevens dienen tot bewijs van de vibratie der lichtstralen. Te Neubourg in het Orne-departement is eene merkwaardige bron, waaruit een gas ontwijkt, dat eene ruime hoeveelheid zuurstof bevat. Jacquelain vond daarin 25 tot 63 proc. zuurstof. Robinet ontving van dit gas, zooals het onmiddellijk aan de bron was opgevangen, en bevond , dat daarin een uitgeblazen , nog gloeiende kaarspit 'en desgelijks een lucifer weder ontvlamde. Hij trachtte toen te bepalen, hoe groot het gehalte aan zuurstof moet zijn ineen mengsel van zuurstof en stikstof, om deze ontvlamming te weeg te brengen en vond het volgende. Bij een gehalte van 34 proc. zuurstof heeft nooit ontvlamming van gloeiende lichamen plaats , bij 37 proc. gelukt dit somtijds , bij 42 proc. dikwijls , bij 47 proc. altijd. {Album der natuur uit de Gompies rendus.) Als uitmuntend middel om vlekken, door wijn, vruchten of vochtigheid op linnengoed voortgebracht, weg te nemen, wordt aanbevolen de onder zwavelig zure soda of het dusgenaamde antichloor. Met eene oplossing van dit zout in heet water bevochtigt men de bevlekte plaatsen in de zoo mogelijk nog natte wasoh en strooit alsdan eenige messepunten tot poeder gebracht wijnsteenzuur op, zoover de vlekken zich uitstrekken en wrijft het daarop. Is de vlek niet dadelijk weggegaan , dan herhaalt men de bewerking eenige malen. Zoodra de vlek verdwenen is , wascht men met lauwwarm water na. In plaats van wijnsteenzuur kan men ook sterken azijn nemen,