is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 40, 31-01-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceutisdi Weeklïlad voor nederï^and. ONDER REDACTIE VAN E. J. OPWUEDA, Apotheker te lijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. OEM EN te Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, f 4,50. Alle stukken, welke men in dit nomen te zien , gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddelhjk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der adverlentiën: Van 1 lot 6 Regels elke regel meer IS Cis., behalve liet zegelrecht.

fto Jaargang. \ gQWPAC 31 Jannari 1865». 1 M<>'

Derde internationaal pliarniaceutlsch Congres. Het derde internationaal pharmaoeutisch congres zal m 1869 te Weenen worden gehouden. Het directorium van het Oostenrijksche Apothekerverein, met de voorbereidende werkzaamheden belast, heeft de dagen van 9, 10 en 11 September voor de zittingen aangewezen en reeds een programma openbaar gemaakt. Het bureau zal bestaan uit 1 voorzitter , 2 onder-voorzitters , 1 tolk en 3 secretarissen. Plet congres bestaat slechts uit afgevaardigden van erkende pharmaceutische maatschappijen en vereenigingen, die elk het recht hebben op 50 leden een stemgerechtigden afgevaardigde te zenden. De debatten zullen in het algemeen inde Duitsche taal gehouden worden, doch het staat den buitenlandschen afgevaardigden, die de Duitsche taal niet machtig zijn , vrij zich bij het deelnemen aan de beraadslagingen van hunne moedertaal te bedienen. Om alle deelnemers aan het congres inde gelegenheid te stellen , den geheelen gang der zaak voldoende te kunnen volgen en tevens niet te veel tijd aan het herhalen der gehouden redevoeringen te besteden, zal het de taak van den tolk zijn , zoo dikwijls zulks verlangd wordt, aan de buitenlandsohe medeleden , die de Duitsche taal niet machtig zijn , zoo kort mogelijk , de gewenschte verklaringen te geven , alsook de redevoeringen , in eene vreemde taal gehouden , voor Duitsche afgevaardigden der vergadering te vertolken. De volgende punten zullen op het congres besproken worden : 1. Is de oprichting van zelfstandige pharmaceutische scholen zoowel in het belang van het algemeen, als van den apotbekersstand ? 2. Welke voordeelen bieden de apothekers-syndioaatkamers (Baden van toezicht) , aan den staat zoowel als aan den stand zelven, is hunne inrichting gemakkelijk door te voeren en is de rechte tijd daarvoor reeds gekomen? 3. Is de bepaling en regeling der aangelegenheden tusschen de Kegeering en den apotbekersstand , zooals zij

tot heden bureaukratisch en overwegend door geneesheeren geschiedt •) , overeen te brengen met de tegenwoordige wetenschappelijke en sociale vorming der apothekers? Is het optreden van geneesheeren in pharmaceutische aangelegenheden nuttig voor den staat, voor het algemeen of voor den apotbekersstand ? 4. Welke weg moet worden ingeslagen , om de meest mogelijke gelijkheid in sterkte en gehalte te verkrijgen bij de algemeen in gebruik zijnde geneesmiddelen? (Vervolg op de behandeling der vraag in het vorige congres betreffende de invoering vaneen universeelen codex.) • 5. Bespreking der beste methoden, om het alcaloïdengehalte inde ruwe geneesmiddelen te bepalen. #) Immers niet in ons Vaderland? Apothekers-examen in Engeland. Sinds 1 Januari is in Engeland eene nieuwe wet op de uitoefening der pharmacie in werking getreden , waarbij het voldaan hebben aan examens wordt verplichtend gemaakt. Wij deelden in No. 28 het examen van de apothekers-assistenten mede; thans geven wij het Engelsche apothekers-examen 1 cl. op , hetwelk gerechtigt tot het voeren van den titel : Pharmaceutical Chemist. I. Chemie en Pharmacie (Prof. Eedwood.) 1. Verklaring der strekking van het metrische gewicht- en maatstelsel; de waarde van gram en kilogram in greinen en van den meter in duimen, en verhouding van den liter tot het kilogram. 2. Berekening van het specifiek gewicht van eenige vaste lichamen. 3. Verklaring, hoe de oplossing van het dextrine op de lichtstraal werkt. Wat verstaat men onder fluorescentie ? 4. De processen bij de bereiding van calomel en wit praecipitaat volgens de Britsche Pharmacopoea, tevens met opgave van andere bereidingswijzen dezer praeparaten en van het verschil, dat daardoor in hunne eigenschappen ontstaat.