is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 43, 21-02-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pïiarniiimilisch WmUkw VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA , Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, f4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van 1 lot 6 Regels elke regel meer 15 Cis., behalve liet zegelrecht.

W. 43.

öe Jaargang.

ZOIDAix 21 Februari 1869.

Mededeellngen. Ingezonden stukken^ ANTIDOTA. Als het beste antidotum bij vergiftiging met braakwijnsteen wordt door Bellini het hydratisch zwavelijzer (sulphuretum ferrosum hydratum) aanbevolen. Het slaat het antimoon zoo volkomen neder, dat men in het Altraat door middel van Marsh’ apparaat geen antimoon meer aanwijzen kan, dewijl het gevormde praeoipitaat volkomen onoplosbaar is. Zwavelwaterstofwater is even goed , maar onaangenaam om te nemen. Tannine daarentegen slaat het antimoon alleen uit geconcentreerde oplossingen van braakwijnsteen neder. Ook is het gevormde antimoontannaat niet geheel onoplosbaar in maagsap en moet derhalve door andere braakmiddelen verwijderd worden. Afkooksels van eikenbast en kina geven wel sterke troebeling , maar geen eigenlijk praeoipitaat. Afkooksels van cortex ulmae en chineesehe thee veranderen de oplossingen van braakwijnsteen in het geheel niet en zijn dus als tegengiften nutteloos. Alleen kan het kinadecoet in enkele gevallen geïndiceerd zijn, om overmatig hevig braken tegen te gaan. Voor eene vergiftiging met antimoonboter helpen alle bovengenoemde middelen niet ; maar albumine, kleefstof, magnesia en alcalisohe vloeistoffen, die in staat zijn antimoon en zoutzuur te binden. Als algemeen tegengift, dat in alle apotheken in voorraad moest gehouden worden , geeft Duflos het volgende praeparaat op : In 6 deelen officinale ammonia (spec. gewicht = 0,960) laat men zwavelwaterstofgas tot verzadigings instroomen en voegt dan nog 4 deelen van dezelfde ammonia liquida bij. Het mengsel wordt in eene ruime flesch met de zesvoudige hoeveelheid water verdund, en in deze vloeistof eene versch bereide oplossing van 8 deelen gekristalliseerd zwavelzuur ijzeroxydule inde dubbele hoeveelheid water gebracht. Men schudt alles goed om, vult het vat, indien het soms door de genoemde zelfstandigheden niet geheel zou gevuld zijn, met versch uitgekookt en

weder bekoeld gedistilleerd water geheel aan , sluit het goed , laat bezinken en neemt dan de bovenstaande vloeistof met behulp vaneen hevel weg. Men giet over den neerslag óp nieuw uitgekookt water , laat weder bezinken en herhaalt deze bewerking nog eenige malen. Aan den anderen kant mengt men 3 deelen gebrande magnesia met water tot eene melk aan, voegt hierbij het brijvormige hydratisohe zwavelijzer, schudt om, voegt, zoo noodig, nog zooveel water bij, als noodig is, om hot vat te vullen , sluit het goed en bewaart den inhoud tot het gebruik. Het middel blijft, goed gesloten, een zeer langen tijd onveranderd en wordt bij de uitreiking vooraf goed omgeschud. Dit middel is, behalve bij chloroïdisohe vergiften , ook tegen alle metaalaardige vergiften werkzaam. Hiervan is zelfs cyaankwikzilver niet uitgezonderd , want het wordt daardoor in zwavelkwikzilver overgebracht, terwijl tevens onschadelijk ferrocy aan magnesium wordt gevormd. BRIEECOUVEKTS. Tegenover de overigens zeer nuttige waarschuwing tegen briefoouverten , die van binnen helder groen van kleur zijn , kan ik tot geruststelling vermelden , dat niet alle groene couverts vergiftig zijn. Ik onderzocht dezer dagen een briefcouvert insgelijks van eene groene, doch meer doffe kleur en bevond, dat het met geen arsenikbevattende kleurstof, maar met chromaatgroen gekleurd was. Uittreksels wit hiunen- en bultenlandsclie tijdschriften. Volgens het Nieuw-Yorksoh handelsbericht van Januari 1869 is de opiumoogst van het jaar 1868 tot 1750 kisten bepaald, waarvan reeds 1070 kisten verkocht en 680 kisten in Smyrna en het binnenland van Klein-iVzië gebleven zijn. Van de laatste zal omstreeks y3 van geringe qualiteit zijn , zoodat men het werkelijke bedrag !0p 500 kisten schatten kan. Uit eene andere bron wordt