is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 48, 28-03-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dosis , maar 17 dagen later en voortdurend de aanwezigheid van broom in zijne urine kon aanwijzen. Hij heeft verder de urine vaneen aantal personen, die geen broomverbinding opzettelijk hadden ingenomen, onderzocht en vond altijd broom, wanneer hij 800 a 400 gram indampte. Bij eene hoeveelheid normale urine van 100 a 150 gram kon het broom niet meer worden aangewezen. Dit was slechts het geval kort na het bepaald gebruik eener broomverbinding. Crehelmmiddelen. Gippert’s inwrijving tegen jicht en rheumatisme , bestaat volgens de Industrieblatter uit eene roodaebtige, met witte punten bezette zelfstandigheid van de consistentie van boter en een zwakken reuk naar opodeldoch. Zij is niets anders ais eene niet uitgedroogde zeep , die met zwakken spiritus, een weinig ammonia liquida en rozemarijnolie zeer ongeschikt is dooreengemengd. De spiritus is vooraf met een weinig alkannetwortel rood-gekleurd. Omstreeks 2V2 med. oneen van dit mengsel worden voor f 1,80 verkocht. Beach’s specificum tegen haemorrhoïden en onderbuiïes-Jcwalen van allerlei aard, bestaat uit 5 med. oneen van een zwavelgeel fijn poeder, bij onderzoek gebleken te bevatten 31/a oneen flores sulpburis loti, 10 drachmen cremortart en 2 scrupel rabarber. -Bovendien bevindt zich inde blikken bus, die het poeder bevat, een fiesobje droppels, bestaande uit eene oplossing van bruine suiker in wijngeest met sporen van verschillende vruchtaethers. De bus met beide middelen wordt voor f 3,60 afgeleverd. Advertentlën. Een geëxamineerd Apotheker kan de betrekking als REDIEIVDIïI op eender Hoofdplaatsen van Java BELANGEN. Yoorwaarden zijn vrije overtocht, voorschot en goed salaris, met het vooruitzicht deelgenoot en later eigenaar der ZAAK te worden. Brieven Franco, onder Lett. Z. IJ., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. MASTENBEOEK & DEELEMAN, Apothekers te Amsterdam , YEAGEN tegen Mei of eerder een accuraat reeepteerend BEDIENDE, liefst geëxamineerd, van goede testimonia voorzien, extern. Adres franco brieven. APOTHEEK. In eene Apotheek te Utrecht, waar mime tijd voor studio en tot bijwoning der lessen gegeven wordt, VEELANGT men met Juni a.s. op billijke voorwaarden, IEMAND het recepteeren kundig, liefst van den E. C. Godsdienst. Adres Franco, Lett. 8., bij de Boekhandelaren DEKKÏÏE en YAN DEE VEGT, te Utrecht. W. Gr. F. M^IVTV, Apotheker te Haarlem, VEELANGT een BEKWAAM BEDIENDE.

APOTHEEK. In eene Apotheek te Arnhem wordt YEELANGD tegen primo Mei, een BEKWAAM BEDIENDE van den H. G. Brieven franco, onder N° 194, aan het Advertentie-Bureau van G. J. THIEME, te Arnhem. • APOTHEEK. In eene Apotheek te Leiden VEELANGT men een BEDIENDE, accuraat en net kunnende reeepteeren, wien gelegenheid zal gegeven worden zich verder te bekwamen. Brieven franco Lett. A., bij den Boekhandelaar D. B. GENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. Op een dorp inde nabijheid van Amsterdam wordt tegen lo Mei een ADSISTENT YEELANGD tegen genot van Kost, inwoning en salaris. Brieven Franco, Letters W. E., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. Tegen Juni biedt zich aan een BEKWAAM BEDIENDE (HÜLP-APOTHEKER) , externe. Franco Brieven, Letter N., bij GEBEOEDEES VAN DEE HOEK, Boekhandelaren te Leiden. APOTHEEK. Een JONGMENSCH, ruim 4 jaren in eene Apotheek werkzaam, zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk GEPLAATST, daar, waar tijd tot, studie gegeven wordt. Adres franco, met opgave van conditiën onder de Letter W., bij den Boekhandelaar J. MADO , te Utrecht. LEVERTRAAN. "PdTiüT* TVTnI 1 zuivere Noorweegsche JL CLCI JLUUIJLCI ö Kabeljauw-levertraan is voor Nederland en zijne overzeesche bezittingen uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den ondergeteekende. De verkoopprijs is in Engeland per flacon f 1.35. De prijs voor Apothekers en Geneesheeren in Nederland wordt voorloopig bepaald, a contant, als volgt : per enkele flacon k 95 ets., per drie a 90 ets., per zes h 85 ets., en per twaalf en meer è, 80 ets. Monsters en uitvoerige prospectussen worden gratis verstrekt. Alle aanvragen franco bij B. MIEDEMA te Arnhem. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts, gewoon formaat. Zilverpapier » » ƒ1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, ƒ4.— Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem f6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. »Bij bestelling op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsteudam, OUDKBEK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg , F. 27. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.