is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, 1869 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergiftiging door tabak. 50. Vergiftiging met nitras barytiens. 28. Vergiftiging van hoornvee door inwrijving met kwikzilverpraeparaten. 6.

Vergissingen (noodlottige) in apotheken. 15. Vergunning van Gedeputeerde Staten. 28, 33, 34, 36, 37. Verklaring van den heer Geerts. 9. Verkoop van kleederen met vergiftige kleuren. 51. Verkoop van secale cornutum. 31. Vernis bij verbrandingen. 26. Verontreinigingen van artsenijmiddelen. 3. Veroordeeling ten gevolge der openbare mededeeling vaneen scheikundig onderzoek betreffende de vervalsching eener koopwaar. 36. Verordening te Home. 18. Verschil in gehalte aan werkzame bestanddeelen bij geneesmiddelen, voorkomende in verschillende pharmacopoeën. 37. Verslag der commissie voor het hnlp-apothekers- en apothekersexamen in 1869. (Eerste) 6. (Tweede) 27. (Derde) 41. Verslag der commissie voor het natuurkundig examen van aanstaande artsen (uittreksel). 35. Verslagen der commissiëu voor het leerling-apothekers-examen in 1869. 20. Verslagen der winkelviaitaties, openbaarheid. 32. Versterkende drank van den baron von Gombos. 25. Verwelken van hoornen te Parijs. 28. Vesicatoires d’Albespeyres. 45. Vesicatorinm, nieuw. 45. Vichy-sniker. 19. Vinum chinae Seguini. 49. Visitaties der apotheken, aanmerkingen. 7, 9. Vlamreacties, eenvoudige methode om deze waar te nemen, 19. Vliegenpapler, arsenikvrij. 18. Vloeibaar boomwas. 8. Vloeistof om vleesch te bewaren. 49. Vonnis te Antwerpen. 18. Vonnis te Appingadara. 8,14. Vonnis te Arnhem. 16. Vonnis te Brielle. 8. Vonnis te Maastricht. 14. Vonnis te Botterdam. 8. Vonnis te Botterdam. 42. Vonnis te Sneek. 42. Vonnis te Utrecht. 1. Vonnis te Zierikzee. 20, 23. Vrijstelling van wis- en stelkunst. 24, 26, 33, 36. • W. Was op een gehalte aan paraffine te herkennen. 44. Waterstofperoxyde inde lucht enz. 13. Wederlegging eener beschuldiging tegen de leden van den geneeskundigen Baad van Gelderland en Uitrecht. 3 Witte scheikundige inkt. 32. Wijn, betere bewaring door hem vooraf aan eene hoogere temperatuur bloot te stellen. 5. door electriciteit. 49. Wijngeest uit rijst. 51. X. Xylidinerood. 21.

z. Zalf met extractum ratanhae. 49. Zeegraskool. 43. Zeep, goedkoope. 45, i Zetmeel, vochtigheid bepalen. 31. | Zilveramalgama, kristallen. 28. | Zilver en goud afscheiden uit oplossingen, 51. ; Zinkoxyde langs den natten weg uit de galmei te verkrijgen. 7. Zink titreeren. 21. Zoete chinine. 52. Zoutzuur, arsenikvrij. 31. Zuringzout, aflevering in plaats van bitterzout te Parijs. 33. Zuurstof, bereidingen in liet groot. 31, Zuurstofgas, inademingen. 43. Zuurstofwater. 28. Zwavel, modificatie onder den invloed van het licht. 47. Zwavelkoolstof, gedeeltelijke ontleding in het zonlicht. 18. ! Zwavelkoolstof in het lichtgas. 49. i Zwavelkoolstof om zwavel uitte trekken, 39. j Zwavelkoolstof, vorming. 41. : Zwavelwaterstof op ijzeroxyde. 4. Zwavelwaterstof, synthese uit hare elementen. 24. Zwavelwaterstofgas, tegengift. ■ 37. Zwavelwaterstofgas tegen de ziekte van den wijnstok. 29. Zwavelwaterstofwater bewaren. 21. Zwavelzure buxine. 17, 36. Zwavelzure chinine en gal. 22, Zwavelzuur loodoxyde, oplosbaarheid in zouten. 53. Zwavelzuur, tegengift. 33. Zwavelzuur, vervalsching met sulphas natricus. 37. Boekaankondigingen. Handleiding tot het leerling-apothekers-examen door P. Geerts. Uitgegeven voor rekening van den schrijver. Leeuwarden, A. Akkeringa, 1869. 8, 9. Hetzelfde werk uitgegeven bij H. Kuipers te Leeuwarden.-34 Eerste beginselen der qualitatieve analytische scheikunde ten dienste van het middelbaar onderwijs door Dr. H. C. Dihhits. Amsterdam, D. B. Centen, 1869. 11. Dr. Fr. Radorff, Schets der scheikunde ten dienste van het middelbaar onderwijs. Uit het hoogduitsch. Eerste Deel, Anorganische scheikunde, Amsterdam, 1. H. en G. van Beteren. 1869. 11. Vleesch en groenten. Populair antwoord op de vraag: Kan de mensch in overeenstemming met de wetten zijner gezondheid vleesch eten, of moet hij uitsluitend zich met plantenstoffen voeden? van Dr. H. Klenckc. Naar het Hoogduitsch door Dr. J. J.Kerhert, Arnh., Is. An. Nij boffen Zoon, 1869. 11. Handbueh der gerichtlicheu Chemie.' 'Nach eigenen Erfahrungeu bearheitet von P. L. Sonnenschein. Mit sechs Tafeln. Berlin, Verlag von August Hirsehwald, 1869. 13. Beknopt leerboek der scheikunde volgens de nieuwste beschouwingen der wetenschap door H. E. Koscoë, bewerkt door Dr. H. J. Menalda van Schouwenbmg, Eerste deel, Iste gedeelte, Dordrecht, P. K. Braat, 1869. 15. Grnndriss der pharmaceutischen Chemie gemass der modernen Ansichten. Ein Leitfaden fiir den Underricht, zu gleich als Handbuch zum Eepetiren fur Pharraaceuten und Mediciner, von Fritz Elsner, Apotheker. Berlin 1869. Verlag van Julins S p en g er.