is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 5, 30-05-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

olie bij 147° is. Met ammoniak levert de lepelbladolie eene verbinding in fraaie kristallen (thiosinnamine van de lepelblad-olie), die bij 185° smelt. Uit analjsen van de lepelblad-olie zelve, alsmede van de gekristalliseerde ammoniakverbinding is gebleken, dat de lepelbladolie is de mostaardolie der butylreeks: C 6 Hp NS = C^|S. Door butylamine met zwavelkoolstof en kwikzilverchloride te behandelen, kreeg Hofmann eene olie van dezelfde samenstelling en bijna gelijk kookpunt als de natuurlijke lepelblad-olie. Reeds de reuk, maar ook het lagere smeltpunt der ammoniakverbinding (90°) bewees, dat deze kunstmatige olie niet identisch maar isomeer is met de natuurlijke olie.— Ook Nasturtium aquaticum bevat eene mostaardolie, die reeds bij voorloopige proefnemingen is gebleken van anderen aard te zijn als de gewone mostaardolie. De beste vorm voor een oleum ricini aromaticum is, volgens Hager, een mengsel van 15 droppels nitrobenzol, 25 droppels chloroform en 1000 gram oleum ricini. yerselieicïenlieden. Door Pasteur is reeds voor een paar jaren aangeraraden ivijn aan eene zekere temperatuur bloot te stéllen, voordat hij bewaard wordt. Meu verhindert daardoor het zuur worden, dewijl bij de hoogere temperatuur de zwam vernietigd wordt, die de oorzaak is der ziekte van den wijn. Onderscheidene proefnemingen hebben den raad van Pasteur als hoogst doeltreffend doen kennen. Dit is wel het best gebleken bij onderzoekingen, ingesteld door eene commissie, daartoe opzettelijk benoemd door den Franschen minister van marine en koloniën. De slotsom dezer onderzoekingen is dë volgende geweest. Het verwarmen van den wijn bewaart hem gedurende langen tijd voor elke verandering. Bij vergelijking bleek het, dat wijnen, die anders zeer spoedig zuur worden, na verwarmd te zijn nog na jaren geen zuur vertoonden en het bouquet hadden be waard; eene bijzonderheid o. a. van uiterst veel beteekenis bij verzending der wijnen naar de koloniën. De temperatuur,. waartoe de wijn verwarmd moet worden, ligt tusschen de 55 a 60° C. Bij deze temperatuur verliest de wijn, volgens Pasteur, volstrekt niets van zijn alcoholgehalte en vooral niet de gewone wijn met hoogstens 10 proc. alcohol. De verwarming geschiedt het best ineen tinnen of dik vertinden koperen ketel in het waterbad. De verdienste van Pasteur met zijne uitvinding is niet alleen den wijnhandel zeer bevoordeeld te hebben, maar tevens het gebruik te doen vermijden vaneen -drank, die schadelijk voor de gezondheid is. Persoonii.jke aanscleg;enSicden. Door den Gouv. Gen. van N. Indië is overgeplaatst bij het groot milit. hospit. te Willem I, de milit. apotheker 3de kl. D. van Leuningen van Helsdingen, van Weltevreden. Te Ravenstein heeft zich als Apotheker gevestigd de Heer J. A. Haan. Erratum in N°. 4. Op pag. S kolom 2 regel 37 van boven staat: //petalarum siccarum,” moet zijn: //petalorum sicoatorum.” AdverteaitiPn. F. G. A. Proot, Apotheker te Leiden, verlangt primo Augustus een bekwaam BEDIENDE INTERN, bewijzen van soliditeit kunnende overleggen. Adres met franco brieven. C. N. FEHRMAN te Utrecht, vraagt met 1 Augustus een LEERLINGAPOTHEKER, aan wien veel tijd tot verdere studie zal gegeven worden. Brieven franco.

APOTHEEK. Om dadelijk in dienst te treden, verlangt een Geneesheer inde nabijheid van Amsterdam, lEMAND, ongehuwd, bevoegd tot en bekend met de receptuur. Salaris ƒ 400 a ƒ 460, als EXTERNE. Inclineerenden adresseeren zich met franco Brieven, Lett. X. IJ., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Gelegenheid bij fatsoenlijke lieden tot inwoning enz. a ƒ 20 per maand, bestaat er digt bij de Apotheek. APOTHEEK. In eene APOTHEEK te Zaandam verlangt men zoo spoedig mogelijk een BEDIENDE, of iemand welke de lessen aan de Hoogere Burgerschool wenscht waar te nemen, van de P. G. Hierop reflecteerende adresseere men zich franc o, onder Letter T., aan het Postkantoor te Zaandam. APOTHEEK. Voor een geëxamineerd APOTHEKER, P. G., bestaat ineen drukke Apotheek in eene groote stad in Zuid-Holland eene gelegenheid tot plaatsing als BEDIENDE INTERN, voor Augustus of September e.k. Een goed vooruitzicht kan hem daarbij tevens worden aangeboden. Adres franco, onder Letter X., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. TpotheekT F. A. H. VAN HOECK, Apotheker te Helmond, vraagt tegen 1 Juli een geëxamineerd BEDIENDE van den R. C. godsdienst. Adres met franco brieven. provisor; lemand van den R. C. godsdienst, thans als PROVISOR werkzaam, zag zich gaarne weder als zoodanig, of als EERSTE BEDIENDE geplaatst, brieven franco, Lett. A., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. TOESTELLEN (Système continu) ter bereiding van MOUSSERENDE DRANKEN, als: Selters water en alle bekende minerale en medicinale wateren, Limonade Gazeuse, Sodawater, mousserende Wijnen enz., verbetering en moussering van Biersoorten. Deze toestellen vervaardigd door de Heeren HERMAM LA CIIAPELIE & Ch. GEOVER, 144. Pauhourg Poissonnière te Parijs, voldoen geheel aan de vereischten. Zij die voornemens zijn zich met de bereiding van mousserende Dranken bezig te houden, moeten zich aanschaiïen de Manuel du fabricant des Boissons Gazeuses, een net boekdeel versierd met tachtig houtsneden, verkrijgbaar met franco toezending van ƒ 2,50, bij J. WILLAARS & CO., Agenten, Doelenstraat 89 Amsterdam, door wie nadere inlichtingen gegeven worden. TOESTELLEN & CILINDRE (Système Comprimé). De bewerking met deze Toestellen, zeer geschikt voor kleine plaatsen, kan door één persoon geschieden. Dezelve worden afgeleverd a/450,— enhooger. Nadere inlichtingen gratis. ■' Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.