is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 6, 06-06-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den hertog van Albusera voor 500,000 francs gekocht , terwijl hij zeker nog eene even groote som tot hare uitbreiding besteedde.

deheiinmldcielen. Het Spiessche poeder (waarmede men de voetzolen tegen scrophulosis inwrijft) is volgens eene mededeeling van Versmann een mengsel van ijzeroxyde (coloothar), zwavel en beenderenmeel. Fulmonalcapsules van Dr. West, tegen tering, bevatten vischtraan. Oostindisch haarwater, eene waterheldere vloeistof met sterk geelgrijs bezinksel, bevat eene oplossing van 1,5 deel loodsuiker in 300 deelen water en 60 deelen glycerine, waartusschen 3 deelen sulphur praeeipitatum zijn vermengd. 7 Med. oneen van dit middel worden voor f 5,40 verkocht. Eau Athénienne is eene geparfumeerde oplossing van alcalische potassazeep in wijngeest. Liton, een middel tegen kiespijn, bestaat uit 1 drachme brandewijn en 1 grein phosphorzure lithia. Als een bewijs van buitengewone onbeschaamdheid deelen de Industrieblatter de advertentie mede, waarin een distillateur inde Charente, eene door hem uitgevonden likéur aanprijst. Deze likeur heet: //de oude Pharaödrank.” Het recept wordt opgegeven, benevens de likeur in de pyramiden gevonden te zijn. Op een ouden papyrus met het wapen der vrouw van Potiphar stond het gebruik vermeld. Deze likeur had haar de vermetelheid gegeven Jozef aan te spreken; door eene halve dosis had Jozef daarentegen de kracht erlangd, hare verleiding te wederstaan. De likeur wordt dan ook aanbevolen tot het verkrijgen van bevalligheid, geest, schranderheid, en , deugd. Zij kan ook uitwendig worden aangewend. Advertentl^n. F. G. A. Proot, Apotheker te Leiden, verlangt primo Augustus een bekwaam BEDIENDE INTERN, bewijzen van soliditeit kunnende overleggen. Adres met franco brieven. A. .# nOSCB, Apotheker te Deventer, vraagt een JONG MENSCH, die om de Pharmaceutische lessen waar te nemen, aldaar eene geschikte gelegenheid zoekt. Brieven franc o. PROVISOR. Inde APOTHEEK eener Weduwe verlangt men tegen Augustus een PROVISOR. Brieven franco, Letter A. Z., bij den Boekhandelaar J. W. VAN LEEUWEN te Leiden, Maarsmansteeg. APOTHEEK. De Apothekers W. VAN DIJK & ZOON te Utrecht, vragen een bekwaam BEDIENDE, van de P. 0., Intern of Extern. Salaris p.m. ƒ 400 of ƒ 700. APOTHEEK. In eene Apotheek te Amsterdam wordt, tegen Primo j Augustus of vroeger, gevraagd een BEDIENDE, P. 0., het recepteren kundig. Salaris naar bekwaamheid. Brieven franco, onder Letter U., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. “ APOTHEEK *** Een geëxamineerd APOTHEKER, P. 0., verlangt eene betrekking als BEDIENDE EXTERNE of PROVISOR. Adres franco, Letter Pb., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. Er bestaat in eene solide Apotheek in Zuid-Holland gelegenheid tot plaatsing vaneen geëxamineerd APOTHEKER, in eene betrekking, die met der tijd een vast bestaan kan opleveren. Adres franc o, onder Letter P., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN ■ te Amsterdam.

; APOTHEEK. | F. A, H. VAN HOECK, Apotheker te Helmond, vraagt tegen 1 Juli een geëxamineerd BEDIENDE { van den R. C. godsdienst. Adres met franco brieven. >| APOTHEEK Voor een geëxamineerd APOTHEKER, P. 0., bestaat ineen drukke Apotheek in eene groote stad in Zuid-Holland eene gelegenheid tot plaatsing als 1 BEDIENDE INTERN, vo'dr Augustus of September e.k. i Een goed vooruitzicht kan hem daarbij tevens wor’ j den aangeboden. Adres franco, onder Letter X., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. ~~ APOTHEEK In eene APOTHEEK alhier wordt gevraagd als ASSISTENT, iemand soliede praktijk gewoon, ervaren inde receptuur, en van goede testimonia voorzien. Brieven franco, Lett. V, W., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. «I. JBB AMa i.Jx~ Apotheker te Zierikzee, verlangt 1 Augustus of later een SOLIED BEDIENDE. Ruim salaris. Brieven franco. TOESTELLEN' continu) ter bereiding van MOUSSERENDE DRANKEN, als: Selters water en alle bekende minerale en medicinale wateren, Limonade Gaseuse, Sodawater, mousserende Wijnen enz., verbetering en moussering van Biersoorten. Deze toestellen vervaardigd door de Heeren HERMAM LA CHAPELIE & Cli. LEO VER. 144. Pauhourg Poissonnière te Parijs, voldoen geheel aan de vereischten. Zij die voornemens zijn zich met de bereiding van mousserende Dranken bezig te houden, moeten zich aanschaffen de Manuel du fabricant des Boissons Gazeuses, een net boekdeel versierd met tachtig houtsneden, verkrijgbaar met franco toezending van f 3,50, bij J. WILLAARS & C°., Agenten, Doelenstraat 89 Amsterdam, door wie nadere inlichtingen gegeven worden. TOESTELLEN a CILINDRE (Système Comprimé). De bewerking met deze Toestellen, zeer geschikt voor kleine plaatsen, kan door één persoon geschieden. Dezelve worden afgeleverd kf 450, en hooger. Nadere inlichtingen gratis. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » ƒ ] ,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, ƒ4.— Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem ƒ6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 37. Snelpersdruk van M, J. Portielje te Amsterdam.