is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 7, 13-06-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namelijk in brandwonden bestonden. Vooral was men bezorgd voor de oogeu, temeer, dewijl reeds bij eene ontploffing in vroeger dagen het rechter oog zeer beschadigd was. Deze bezorgdheid is gelukkig overbodig bevonden. De ontplofbare zelfstandigheid bestond in platinummetalen, die door eene bijzondere soort van bewerking ineen toestand gebracht waren, vanwaar zij spoedig onder gloeiing en ontploffing ineen anderen meer stabielen toestand overgaan. Het was voor het eerst, dat hij deze nieuwe verbindingen had bereid, zoodat hem de hoogst ontplofbare eigenschappen niet nader bekend waren. Het ongeluk geschiedde des nachts ten 11 ure, toen Bunsen, tehuis gekomen, in het naast zijn woonhuis gelegen laboratorium het praeparaat nog eens wilde bezien , dat hij te drogen had gezet. De enkele aanraking met den vinger was voldoende om de geheele massa (omstreeks -j kilo) in gloeiing te brengen en te doen ontploffen. Versche lullus scillae wordt in Frankrijk als middel tot het verdelgen van ratten en muizen gebezigd, hetwelk sneller en zekerder zal werken dan phosphorus, arsenik en andere vergiften. De scilla wordt daartoe klein gemaakt, in vet gebraden en dit vet, van de overblijvende scilla ontdaan, tot verdelging gebezigd. Ook wordt tot verzending en bewaring een praeparaat in poedervorm bereid, door de scilla tot brij te brengen, met meel tot een vast deeg te mengen en dit in dunne bladen uitte rollen, welke men aan de lucht droogt en tot poeder brengt. Om onderzicaveligzure soda te ontdekken, wordt door Reichard aluminiumdraad aangewend, die hij bij kleine stukjes met een weinig verdund zoutzuur of zwavelzuur inde te onderzoeken vloeistof brengt en zacht verwarmt. De reactie op loodpapier komt nog bij eene verdunning van 1 : 500,000 te voorschijn. De aluminiumdraad lost slechts langzaam op en kan na de afwassching weder voor andere proeven dienen. De ontwikkeling der waterstof heeft veel regelmatiger plaats dan met zink en de reactie geschiedt sneller, hoogstens in s—lo minuten. Cumarine is door Perkin kunstmatig bereid door watervrij azijnzuur op sodiumsalioylwaterstof te doen werken, i Homologe verbindingen van het cumarine werden ver- | kregen door behandeling van boterzuur en valeriaanzuur met sodiumsalicylwaterstof. Om albumine in eene modificatie over te brengen, j dat het niet coaguleert, laat men volgens Monnies kippeneiwit in het zonlicht langzaam, verdampen of wel schielijk ineen waterbad, nadat het vooraf gedurende i langen tijd aan het licht is blootgesteld geweest. Door bijvoeging van verdunde oplossingen van azijnzuur, mierenzuur of wijnsteenzuur wordt dit niet coaguleerbare albumine niet neergeslagen, maar herkrijgt daardoor de eigenschap , door warmte gecoaguleerd te worden. Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouv. Gen. van N, Indië is overgeplaatst bij den geneesk. dienst bij het groot milit. hospitaal te Samarang de apotheker 3de kl. J. C. A. Lens van het groot milit. hospit. te Weltevreden. Wij vinden inde Arnhemsche Courant geannonceerd, dat 1.1. Maandag 7 Juni te Arnhem is geopend eene apotheek en drogistwinkel van de Nederlandsohe Maat- I schappij Boerhave. Aan het hoofd der apotheek staat de heer S. Jacobs Azn. Zij zal, volgens eene aanbeveling

ineen vroeger nommer der Arnh. Conrant, aan minvermogenden goedkoope maar tevens deugdzame geneesmiddelen leveren (men verwacht, dat het geneeskundig staatstoezicht bijzonder op deze apotheek zal acht geven), voldoet in eene lang gevoelde behoefte (?) enz. AdvertentlDn. PROVISOR. Inde APOTHEEK eener Weduwe verlangt men tegen Augustus een PROVISOR. Brieven franco, Letter A. Z., bij den Boekhandelaar J. W. VAN LEEUWEN, Maarsmansteeg te Leiden. APOTHEEK. Een jong mensch, het recepteren kundig en van goede testimonia voorzien, zoekt tegen primo Augustus eene dusdanige BETREKKING, liefst EXTERNE. Franco brieven, onder de Letters J. P. W., worden ingewacht bij den Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. te Zierikzee. APOTHEEK. Er bestaat in eene solide Apotheek in Zuid-Holland gelegenheid tot plaatsing vaneen geëxamineerd APOTHEKER, in eene betrekking, die met der tijd een vast bestaan kan opleveren. Adres franco, onder Letter P., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. APOTHEEK. Voor een geëxamineerd APOTHEKER, P. G., bestaat ineen drukke Apotheek in eene groote stad in Zuid-Holland èene gelegenheid tot plaatsing als BEDIENDE INTERN, vddr Augustus of September e.k. Een goed vooruitzicht kan hem daarbij tevens worden aangeboden. Adres franco, onder Letter X., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTÏÏEEK – HUIS. Er wordt te koop gevraagd in eene kleine stad of plattelands gemeente, eene APOTHEEK, een redelijk bestaan opleverende, met HUIS en grooten TUIN. Discretie wordt verzekerd. Adres franco brieven, onder Letter E., Postkantoor te Alkmaar. f 5,50 IN PLAATS VAN f 11,40. TIJDELIJKE PRIJSVERMINDERING van het beroemde werk van Mtv. SOMSE MS \ KME M U , Theoretische en Practische GENEESMIDDELLEER. Naarden zevenden druk, door IX X. 11. V Eli W E IJ. Groot 4°. formaat, in linnen band. SS1 Prijs tot I°. Julij e. k. ƒ 5,50. Bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam komt van de pers: EERSTE BEGINSELEN DER QUALITATIEVE ANALYTISCHE SCHEIKUNDE. DOOR Dr. H. C. DIBBITS, Zeeraar inde Scheikunde aan de Hoogere Burgerschool te Amsterdam. Prijs f 0,90. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.