is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 8, 20-06-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentlën. APOTHEEK – CHEMICALIËN. Een geëxamineerd Apotheker, P. G., van goede getuigschriften voorzien, zag zich gaarne spoedig geplaatst in eene APOTHEEK of HANDEL IN CHEMICALIËN. Adres franco, met opgave van conditiën, onder Letter IJ, aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. PROVISOR. Men vraagt een PROVISOR, die lust tot werken heeft en genegen is de zaak later over te nemen, of zich te associeëren, doch dit is geen vereischte. Noodige hulp wordt verstrekt en eene zeer fatsoenlijke behandeling verzekerd. Brieven franco, Lett. D., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene Fabriek van Chemicaliën kan geplaatst worden een KNECHT, die met Pharmaceutische werkzaamheden bekend is. Adres J. MOUTON & ZONEN te ’s Gravenhage. APOTHËKERS-OPSTAND. Op allezins voordeelige voorwaarden wordt ter overname aangeboden een zoo goed als nieuwe APOTHEKERS-OPSTAND met completen inventaris, waaronder eene prachtige toonbank met mahonyhouten blad en laden. Te bevragen franco, onder Letter G., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam.

APOTHEEK, In eene APOTHEEK te Leiden verlangt men een BEDIENDE', accuraat en net kunnende recepteeren, aan wien gelegenheid zal gegeven worden zich verder te bekwamen. Brieven franco, Letter A., hij den Boekhandelaar J. W. VAN LEEUWEN, te Leiden. APOTHEEK. Een APOTHEKERS-BEDIENDE, H. G., gedurende 14 jaar in eene Apotheek, waar tevens handel in Chemicaliën, Drogerijen en Verfwaren wordt gedreven, werkzaam, wenschte zich met September VERPLAATST, te zien, EXTERN. Adres met franco brieven, Letter W. E., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. APOTHEEK. Een APOTHEKERS-BEDIENDE EXTERNE, wenschte zich tegen Augustus of later te VERPLAATSEN. Hierop reflecteerenden, adresseeren zich met franco brieven, onder Letter K., bij den Boekhandelaar C. J. HEUL, te Utrecht. PROVISOR. Inde APOTHEEK eener Weduwe verlangt men tegen Augustus een PROVISOR. Brieven franco, Letter A. Z., bij den Boekhandelaar J. W. VAN LEEUWEN, Maarsmansteeg te Leiden. PROVISOR. Een jong mensch, P. G., geëxamineerd APOTHEKER, zag zich gaarne September a.s. of vroeger, als PROVISOR geplaatst. Brieven franco, Letter L. v. A., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. .# C. .# WOjRS vmmajv. Apotheker te Rotterdam, verlangt tegen Augustus of eerder een BEDIENDE INTERNE, met de receptuur volkomen bekend. Brieven franco. J. BIL C*., Apotheker te Zierikzee, verlangt met P°. Augustus of later een SOLIED BEDIENDE, liefst geëxamineerd. Ruim salaris. Brieven franco. f 5,50 IN PLAATS VAN / 11,40. TIJDELIJKE PRIJSVERMINDERING van het beroemde werk van Mtv. Mum:isxffiummm, Theoretische en Practische GENEESMIDDELLEER. Naarden zevenden druk, door 3>. L. ET. VE R W E IJ. Groot 4°. formaat, in linnen band. KS21 Prijs tot I°. Julij e. k. ƒ 5,50. ______ Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » ƒ 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier Per Hem 8700 stuks, ƒ4. Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem ƒ6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 37. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.

witte drank verkrijgt”, met de grootste hoeveelheid O begaafd” enz. Nog erger is het met de Latijnsche taal gesteld. De Latijnsche benamingen wemelen van drukfouten. Ge vindt er: Linementum, Aeth«ops , cum, opthalmicum, cupjorio. enz. enz. En waren het nog maar drnMonten, maar wat moet men denken van: pulvis in pyxidö, eleosaechan (nom. plur.), tartaras tartarnsatu?», acetum lithargym, butyrum antimoniae, prnssias hydrargyrid, sal Ebsamensas, tr. Ferri Tartarisatws, Vitriol martis exsicoati enz.? Hoe zal de leerling uit de lijst der synoniemen juiste denkbeelden verkrijgen, waar hij de adjectiva en de eigennamen nu eens met eene hoofdletter, dan weder met een kleine letter ziet beginnen, bijv.: Terra fol. tartari Crystallisabilis, Cyanetum Zincic., Cyanetum ferrico-ferrosum, Vin. Stibiatum, Vin. emeticum, Aether muriaticus Alcoholicus, Elixer Vitrioli mynsichti, Elixer Viscerale Hofiinanni, of alwaar zonder eenige interpunctie soms met niet aangewezen abreviaties het synoniem volgt. Wij zouden de aangehaalde voorbeelden nog met een tal andere kunnen vermeerderen, maar het lust ons niet verder //vliegen te vangen.” Wij maken alleen nog opmerkzaam op het geheel ontbreken der beschreven dwarsstrepen inde figuren op pag. 43. Bij het nagaan der lijst van synoniemen zijn ons maar twee gevallen denkbaar: bf de heer G. heeft bij het nazien der drukproef gezegd: //wat gedrukt staat, blijft gedrukt,” even als hij, na in het voorbericht volgens zijn eigen bekentenis op een niet bedoeld terrein te zijn geland, zegt: //wat geschreven staat blijft geschreven,” bf de heer G. heeft de lijst der synoniemen daarneder gezet als een fautief opstel voor leexiing-apothekers. Dat hij het niet beter weten zou, wil er bij ons niet in. Wij beschouwen het werkje als een mislukt product op het gebied der Nederlandsche pharmaceutische literatuur. De geheele stijl met de ingevlochte verhaaltjes en uitvallen tegen de Fransche natie , geeft ons aanleiding, om het den titel te geven van: // Een vluchtig praatje met leerling-apothekers.” Hoogst ongaarne treden wij met zulk een ongunstig oordeel een collega tegemoet, maarde waarheid drong ons tot spreken, waar het de belangen onzer spes pharmaciae geldt. Wij zijn wijdloopig geweest, omdat wij met feiten inde hand komen en bewijzen wilden niet oppervlakkig gelezen te hebben. Wij eindigen met den wensch, dat zich spoedig iemand opgewekt moge gevoelen om eene goed« handleiding uitte geven tot opleiding van leerling-apothekers.