is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 9, 27-06-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangt daarenboven van den apotheker, bij wien hij geplaatst is, bij wijze van gratificatie in het eerste leerjaar eene toelage van ƒ 20. en in het tweede leerjaar ƒ 40.—. 4°. De Commissie onderwerpt minstens tweemaal ’sjaars de jongelingen aan een zoowel theoretisch als practisch examen, om zich van den stand hunner vorderingen te overtuigen. s°. Het staat der Commissie vrij den jongeling, die blijkt voor het vak, waartoe hij opgeleid wordt, geen aanleg of geschiktheid te bezitten of zich door wangedrag daartoe onwaardig maakt, hare verdere ondersteuning te ontzeggen. Indien dus door u nu of later verlangd mocht worden , om bij eventueele medewerking van de besturen der weeshuizen zoodanigen jongeling ter opleiding in uw apotheek geplaatst te zien, noodigen wij u uit daarvan schriftelijk aan den Secretaris van bovengenoemde Commissie te doen blijken. Namens het Depart. Amsterdam der Nederl. maatschappij ter bevordering der pharmacie, Amsterdam, A. J. BUK, 1 Juni 1869. ■ Secretaris. Verzoeke der Eedactie onderstaande eene plaatste vergunnen in ’t Fharmaceutisch Weekblad, Ik moet bekennen mij aan groote roekeloosheid te hebben schuldig gemaakt ten opzichte mijner handleiding, onlangs in dit blad beoordeeld; nam. dat ik het nazien der drukproeven, reeds na weinige bladzijden, opgaf en overdroeg. Tevens zij naar waarheid verklaard, dat ik, tijdens de kennisneming der beoordeeling, zelfs nog geene halve bladzijde der uitgave gelezen had. Ik weet, dat mij dit niet van verantwoordelijkheid ontheft en ben daarom besloten, eene, met het handschrift beter overeenstemmende uitgaaf te doen verkrijgbaar stellen, onder aanbieding, dat ieder zijn thans bezittend exemplaar kosteloos verwisselen kan. Met achting, Leeuwarden, 23 Juni 18 69. P. Geerts. HERKEN MIDDEL VAN ALCALIËN, VOORAL TAN AMMONIAK. Als herkenmiddel op alcaliën en vooral op ammoniak, wordt door Böttger aanbevolen het alcannine, een extract uit den alcannetwortel. Men lost dit in absoluten alcohol op en men haalt door de prachtig rood gekleurde (niet al te geconcentreerde) vloeistof, strooken Zweedsch filtreerpapier, die men vervolgens droogt en in goed gekurkte flesschen bewaart. Bij het gebruik bevochtigt men de papieren strook vooraf een weinig met gedistilleerd water. Het geringste spoor vrije ammonia maakt het roode papier blauw. Om bijv. ammoniak in gewoon lichtgas of in tabak- of sigarenrook aan te wijzen, behoeft men ze slechts kort op het gevoelig reageerpapier te doen inwerken. Wordt het roode papier met eene zeer verdunde oplossing van koolzure soda blauw gemaakt, dan kan dit blauwe papier als zeer gevoelig reagens op de aanwezigheid van vrije zuren dienen. HET REAGENS VAN MILLON. Het reagens van Millon op eiwitachtige lichamen wordt bereid door kwikzilver met zijn gelijk gewicht salpeterzuur (verdund met | deel gedistilleerd water) zacht te

verwarmen, totdat het metaal is opgelost, de oplossing met het dubbele volumen gedistilleerd water te vermengen en eenigen tijd in rustte laten, waarbij zich kristallen afscheiden. Het daarboven staande vocht is het reagens, hetwelk reeds „0\ 0~0 proteïne door eeneroode kleur aantoont. Het moet een weinig verwarmd worden aangewend. Uittreksels uit Binnen- en Bultenlandsche tijdschriften. Als zeer eenvoudig middel om jodetum kalicum in brometum kalicum te herkennen, wordt in het Bullet. de la Soc. de P/iarm. de Bordeaux aanbevolen 1 gram van het te onderzoeken brometum kalicum in 5 gram gedistilleerd water op te lossen, hierbij 5 a 6 centigram zeer fijn gewreven jodium te voegen, en vervolgens goed te schudden. Indien het brometum (zelfs minder dan 1 proc.) jodetum bevat, dan neemt de oplossing onmiddellijk eene min of meer sterke gele kleur aan. Zooals bekend is, lost jodium in eene oplossing van jodetum kalicum op en hierop is bovenstaande reactie gegrond. Is het brometum kalicum vrij van jodetum, dan begint de oplossing eerst na eenige oogenblikken eene licht geelgroene tint aan te nemen, die door den tijd vermeerdert, omdat het brometum kalicum op den langen duur een weinig jodium oplost. (Wij zouden de voorkeur geven aan de reactie met chloor en benzol. Schudt men namelijk eene oplossing van zuiver brometum kalicum na bijvoeging van chloorwater met benzol, dan zal dat geheel ongekleurd boven drijven. Bij aanwezigheid der minste hoeveelheid jodetum verkrijgt het benzol eene violette kleur, omdat bromium niet, jodium daarentegen wel in benzol oplosbaar is.) iodetum ferrosum in lamellis wordt bereid door eene oplossing te maken van 3 deelen ijzer, 8 deelen jodium en 20 deelen water, deze oplossing te filtreeren en het heldere vocht te vermengen met eene heldere oplossing van 4 deelen suiker en 75 deelen arabische gom, die door indamping zeer geconcentreerd is. Na het mengsel tot de consistentie eener dikke stroop te hebben ingedampt, strijkt men het over eene verwarmde geoliede glazen of porseleinen plaat, en laat drogen, totdat de huid gemakkelijk loslaat. Men bewaart de plaatjes in eene goed gesloten flesch. 10 Deelen bevatten 1 deel joodijzer. Hennig maakt opmerkzaam op gebranden aluin, sinds eenigen tijd inden Duitschen handel, die geheel onoplosbaar of slechts gedeeltelijk oplosbaar in water, daarentegen gemakkelijk oplosbaar in zuren is. Hij is bevonden geheel of grootendeels uit zuivere aluinaardezouten te bestaan en zal dus zeker hetzij met opzet hetzij bij vergissing inde fabrieken, geheel of grootendeels door gloeiing van ammoniakaluin zijn vervaardigd. In België zijn twee middelen tegen verbranding in gebruik, die volgens Perleaux uit de volgende bestanddeelen zijn samengesteld: NO. 1. : acetatis plumbici cryst. gram 10 , sulphatis zincici // 10, aceti vini // 100, solutionis sulphatis fernci // 2, aquae pluvialis n 650, N°. 2. Jf: Infus. rad. alcannae in 01. lini // 7/60, vernic. albi n 35.