is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 11, 11-07-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen over. Zulks was 1,1. jaar ook het geval in eene der voornaamste apotheken. De patroon was naar den Libanon, een paar jongens verzorgden de apotheek. Zij waren al zeer ongelukkig met hunne patiënten; alle stierven plotseling, zoo men meende, aan de pest, onder de hevigste folteringen, zoodra zij slechts artsenijen genomen hadden. Wat was er werkelijk gebeurd? De chinine was defect geraakt, en de jongelieden hadden hun patroon hiervan verwittigd. Deze had zich echter niet gehaast nieuwen voorraad uit Parijs te ontbieden, en nu hadden de jongelieden maar, in plaats van chinine, den inhoud eener flesch genomen, ook uit Parijs afkomstig, zonder erg, dat deze flesch strychnine bevatte. Toen de patroon na eenige weken inde stad kwam, en zijne strychnineflesch zoo onbegrijpelijk verminderd vond, kwam de vreeselijke waarheid aan het licht. De zaakwas geen geheim, en toch blijft de apotheker met dezelfde jongelieden dezelfde zaak drijven en zich verheugen in het vertrouwen van het publiek. Uittreksels uit Binnen- en Bultenlanclsche tij dschrlfte n. Om het albumine quantitatief te bepalen heeft Méhu het phenylzuur (phenol) aanbevolen. Na talrijke proeven met albumine van de eieren en van het bloedwater genomen , is het hem gelukt zeer snel het albumine te doseeren door het volgende mengsel; phenylzuur 1 deel azijnzuur van den handel 1 deel wijngeest 2 deelen. Hij schrijft den volgenden weg voor de bewerking voor. Men neemt 100 grammen der albumineuse vloeistof, bijv. urine, voegt langzamerhand 2 C.C. gewoon salpeterzuur bij en dan 10 C.C. van bovenstaand mengsel. Na elke bijvoeging schudt men goed om en verzamelt h§t praecipitaat ineen droog getareerd filtrum. Na afdroppeling der vloeistof wascht men eerst met water na, dat 0,5 proc. phenylzuur bevat, dan met een weinig wijngeesthoudend water, droogt bij 110° C. en wee gV en zeer I hygrosoopischen neerslag tnssohen twee horlogeglazen bo- i ven zwavelzuur. Méhu zelf zegt, dat het phenylzuur geene verbinding met het albumine aangaat, maar dat door de bijvoeging van deze zelfstandigheid de filtratie zeer bevorderd wordt. Hager heeft ondervonden, dat het phenylzuur bij de bewerking zonder wezenlijken invloed is. De bewerking was in denzelfden tijd geëindigd, of hij carbolzuur gebezigd had dan niet. Voor de bereiding van pleisters met gomharsen wordt door Eiekher aanbevolen ketels te bezigen, waarvan de diepte het dubbele der wijdte bedraagt, opdat eene groote hoeveelheid massa aan het' vuur zij blootgesteld. Hij kon in zulk een ketel 4 oneen ammoniakgom en even zooveel galbanum met 4 oneen terebinthina veneta binnen 25 tot 30 minuten in het dampbad smelten, waarna hij, na bijvoeging van het geel was (12 oneen) en van het emplastrum plumbi (72 oneen), eene zeer gelijkmatige massa verkreeg. Neemt men zuivere stukken der gomharsen, dan behoeft de oplossing in terpentijn in het geheel niet doorgezegen te worden. Het schimmelen der pleisters met plantenpoeder is volgens de ondervinding van Eiekher enkel afkomstig van de vochtigheid van den wand der pleisterkast. Charta epipastica van Albespeyre (Papier épispastigue supérieur d' Albespeyre). Het algemeen bekende blaartrekkende papier d'Albespeyre is papier bedekt met eene

vetlaag, die volgens de opgave van Albespeyre zelven een aftreksel van cantharides en cortex mezerei bevat. Hennig vermeldt, dat hij dusdanig papier inden bandel beeft aangetroffen, waarin bet blaartrekkend beginsel was; 1 deel oleum crotonis en 2 deelen cera Japonica. Gevaarlijke ontstekingen zouden bet gevolg van bet gebruik van dusdanig papier kunnen zijn. Extractum secalis cornuti wordt volgens Langenbeck voor subcutane injecties inde volgende formule aangewend: Jlf: extracti secalis cornuti part. 2,5, spiritus vini rectificati, glycerini aa // 7,5. Voor de bereiding van bijtende soda wordt door Eaohel eene methode aanbevolen, die op de oude van Scheele gelijkt. Hij brengt namelijk loodoxyde, ohloorsodium en water bijeen, waardoor loodoxycbloride en bijtende soda ontstaan, volgens de vergelijking: 4 PbO + 2 NaCl + H3O = PbCl2 + 3 PbO + 2 NaHO. Het loodoxycbloride wordt door kalkmelk weder in loodoxyde en cbloorcaloium overgebracht; PbOL + 3 PbO + CaH202 =Ca Cl, + 4 PbO + H2O. Embrocation Quertionan is een mengsel van: acidum sulpburicum concentratum, spiritus vini rectificati aa part. 1, olei olivarum, olei terebinthinae aa part. 8. ~ Verscheidenheden. Het bericht omtrent de herkenning der deugdelijkheid van olijfolie door middel vaneen mengsel van zwavelzuur en zoutzuur in het vorig nommer, ontleenden wij aan de Pharmaceutische Zeitung. Ineen later nummer dezer Zeitung vinden wij vermeld, dat zoutzuur eene drukfout is, en moet vervangen worden door salpeterzuur. Er wordt aldaar nog bijgevoegd, dat het reagens het eerst door Chevallier, als van Berends afkomstig, is medegedeeld in zijn boek: n Prüfung und Erkennung der Uandelswaaren," Volgens Koller is petroleum een zeer goed oplosmid\ del voor jodium en zwavel en vooral voor het eerste nog beter dan zwavelkoolstof. Grein jodium lost bij 17° C. in S—4 droppels petroleum op. Zelfs 1 droppel petroleum op T'-4- grein jodium veroorzaakt eene violette kleur. Lost men joodpotassium in water op en voegt men er petroleum bij, dan zal reeds door bijdroppeling van 1 droppel salpeterzuur en omschudding van het mengsel de bovendrijvende petroleum eene roode kleur aannemen. Zwavel lost iets moeilijker in petroleum op dan jodium. Terwijl 1 deel jodium bij 17° C. 145,6 deelen petroleum tot oplossing behoeft, zoo vereischt bij dezelfde temperatuur 1 deel zwavel (als zwavelbloem) 158,4 deelen petroleum. De zwaveloplossing, die slechts zeer langzaam gevormd wordt, heeft eene gele kleur. Volgens Losser kan azijnzuur tot zuringzuwr geoxydeerd worden, wanneer men 1 deel aoetas natricus met even zooveel hydras natricus en 2 deelen hypermanganas kalicus vermengt, het mengsel in weinig water oplost en de oplossing tot droogwordens inkookt. Men verhit nu zacht, totdat de gevormde aoetas manganosus ontleed is, trekt de massa met water uit, voegt azijnzuur bij, totdat er eene zure reactie ontstaat, en vermengt eindelijk met, chloorcalcium, waarbij oxalas calcicus praecipiteert. Olycobastol is een uittreksel uit de vruchtschillen van Capsicum annuum door middel van glycerine verkregen en geparfumeerd met sporen van verschillende aetherische oliën en een spoor patchouli.